1900 1839
Cước 1000đ/phút
EN
Báo cáo tài chính

Báo cáo giải trình chênh lệch LNST Báo cáo tài chính Quý 4/2019

---

Báo cáo giải trình chênh lệch LNST BCTC tổng hợp Quý 4/2019: Xem tại đây
Báo cáo giải trình chênh lệch LNST BCTC hợp nhất Quý 4/2019: Xem tại đây

 

   30/01/2020 17:00

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2019

---

Nội dung chi tiết: Xem tại đây
 

   30/01/2020 16:20

Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 4 năm 2019

---

Nội dung chi tiết: Xem tại đây
 

   30/01/2020 16:15

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019

---

- Công bố thông tin Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2019: Xem tại đây

- Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 3 năm 2019: Xem tại đây

- Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3 năm 2019: Xem tại đây

- Giải trình chênh lệnh lợi nhuận sau thuế trên BCTC Tổng hợp quý 3 năm 2019 so với cùng kỳ: Xem tại đây

- Giải trình chênh lệnh lợi nhuận sau thuế trên BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2019 so với cùng kỳ: Xem tại đây 
 

   30/10/2019 18:45

Giải trình chênh lệch 10% trở lên lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ

Giải trình chênh lệch 10% trở lên lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ

Nội dung chi tiết: Xem tại đây
 

   05/09/2019 16:00

Giải trình chênh lệch 5% trở lên lợi nhuận sau thuế trước và sau soát xét

Giải trình chênh lệch 5% trở lên lợi nhuận sau thuế trước và sau soát xét

Nội dung chi tiết: Xem tại đây
 

   05/09/2019 15:31

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2019

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2019

- Công bố thông tin Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2019: Xem tại đây
- Báo cáo tài chính Tổng hợp giữa niên độ năm 2019: Xem tại đây
- Báo cáo tài chính Hợp nhất giữa niên độ năm 2019: Xem tại đây

 

   29/08/2019 16:00

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019

- Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 2 năm 2019: Xem tại đây
- Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2019: Xem tại đây

   30/07/2019 16:03

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019

- Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 1 năm 2019: Xem tại đây
 
- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2019: Xem tại đây

 

   26/04/2019 14:31

Giải trình chênh lệch từ 10% trở lên lợi nhuận sau thuế hợp nhất so với cùng kỳ năm trước

Giải trình chênh lệch từ 10% trở lên lợi nhuận sau thuế hợp nhất so với cùng kỳ năm trước

Công văn: Xem tại đây

   09/04/2019 15:31

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán

Nội dung báo cáo: Xem tại đây

   28/03/2019 10:49

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 đã kiểm toán

Nội dung báo cáo: Xem tại đây

   28/03/2019 10:48

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018

- Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 4 năm 2018: Xem tại đây
- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2018: Xem tại đây

   30/01/2019 18:40

Thông báo về việc chuyển loại cổ phiếu do hết thời gian hạn chế chuyển nhượng

Thông báo về việc chuyển loại cổ phiếu do hết thời gian hạn chế chuyển nhượng

Công bố thông tin: Xem tại đây

   04/12/2018 15:31

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018

- Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 3 năm 2018: Xem tại đây
- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2018: Xem tại đây

   30/10/2018 11:31

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 ĐÃ KIỂM TOÁN

Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán

- Công văn CBTT Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán: Xem tại đây
- Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán: Xem tại đây
- Báo cáo tài chính Tổng hợp năm 2017 đã kiểm toán: Xem tại đây

   02/04/2018 14:40

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Vui lòng xem bản gốc tại: 
- Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2016 - Tải tại đây
- Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016 - Tải tại đây

   31/03/2017 10:10

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Xem bản gốc Báo cáo tài chính -  Tải tại đây

   08/04/2016 09:00

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014

Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

Xin tải báo cáo chi tiết tại đây

   31/12/2014 00:00