Báo cáo tài chính

Công bố thông tin ủy quyền thực hiện công bố thông tin (CV 554)

---

- Công bố thông tin ủy quyền thực hiện công bố thông tin (CV 554): Xem tại đây
- Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin (CV 553): Xem tại đây
- Quyết Định ủy quyền người thực hiện công bố thông tin (CV 552): Xem tại đây

   30/12/2020 00:00

Công bố thông tin chấm dứt hoạt động Vietravel Chi nhánh Long An

---

- Công bố thông tin chấm dứt hoạt động Vietravel Chi nhánh Long An: Xem tại đây
- Quyết Định chấm dứt hoạt động Vietravel Chi nhánh Long An: Xem tại đây

   29/12/2020 00:00

Công bố thông tin về việc giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty CP Quốc Tế Kent

---

- Công bố thông tin về việc giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty CP Quốc Tế Kent: Xem tại đây
- Nghị Quyết HĐQT về việc giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty CP Quốc Tế Kent: Xem tại đây

   29/12/2020 00:00

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020

---

- Báo cáo Tài chính tổng hợp Quý 3 năm 2020: Xem tại đây

- Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2020: Xem tại đây

- Giải trình biến động LNST tổng hợp Quý 3 năm 2020: Xem tại đây

- Giải trình biến động LNST hợp nhất Quý 3 năm 2020: Xem tại đây

   30/10/2020 07:00

Báo cáo Tài chính bán niên năm 2020

---

+ Báo cáo Tài chính tổng hợp bán niên năm 2020: Xem tại đây

+ Báo cáo Tài chính hợp nhất bán niên năm 2020: Xem tại đây

+ Giải trình biến động LNST tổng hợp bán niên năm 2020: Xem tại đây
 
+ Giải trình biến động LNST hợp nhất bán niên năm 2020: Xem tại đây

   29/08/2020 00:00

Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 2 Năm 2020

---

+ Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 2 năm 2020: Xem tại đây

+ Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2020: Xem tại đây

+ Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tổng hợp: Xem tại đây

+ Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế hợp nhất; Xem tại đây


   30/07/2020 14:45

Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 1 Năm 2020

---

Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 1 năm 2020: Xem tại đây

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1 năm 2020: Xem tại đây

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tổng hợp: Xem tại đây

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế hợp nhất: Xem tại đây

 

   30/04/2020 11:00

Báo cáo tài chính Tổng hợp năm 2019 đã kiểm toán

---

Nội dung chi tiết: Xem tại đây
 

   09/04/2020 00:00

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

---

Giải trình biến động LNST hợp nhất: Xem tại đây

Giải trình biến động LNST tổng hợp: Xem tại đây
 

   09/04/2020 00:00

Báo cáo giải trình chênh lệch LNST Báo cáo tài chính Quý 4/2019

---

Báo cáo giải trình chênh lệch LNST BCTC tổng hợp Quý 4/2019: Xem tại đây

Báo cáo giải trình chênh lệch LNST BCTC hợp nhất Quý 4/2019: Xem tại đây

 

   30/01/2020 17:00

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2019

---

Nội dung chi tiết: Xem tại đây
 

   30/01/2020 16:20

Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 4 năm 2019

---

Nội dung chi tiết: Xem tại đây
 

   30/01/2020 16:15

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019

---

- Công bố thông tin Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2019: Xem tại đây

- Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 3 năm 2019: Xem tại đây

- Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3 năm 2019: Xem tại đây

- Giải trình chênh lệnh lợi nhuận sau thuế trên BCTC Tổng hợp quý 3 năm 2019 so với cùng kỳ: Xem tại đây

- Giải trình chênh lệnh lợi nhuận sau thuế trên BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2019 so với cùng kỳ: Xem tại đây 
 

   30/10/2019 18:45

Giải trình chênh lệch 10% trở lên lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ

Giải trình chênh lệch 10% trở lên lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ

Nội dung chi tiết: Xem tại đây
 

   05/09/2019 16:00

Giải trình chênh lệch 5% trở lên lợi nhuận sau thuế trước và sau soát xét

Giải trình chênh lệch 5% trở lên lợi nhuận sau thuế trước và sau soát xét

Nội dung chi tiết: Xem tại đây
 

   05/09/2019 15:31

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2019

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2019

- Công bố thông tin Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2019: Xem tại đây
- Báo cáo tài chính Tổng hợp giữa niên độ năm 2019: Xem tại đây
- Báo cáo tài chính Hợp nhất giữa niên độ năm 2019: Xem tại đây

 

   29/08/2019 16:00

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019

- Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 2 năm 2019: Xem tại đây
- Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2019: Xem tại đây

   30/07/2019 16:03

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019

- Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 1 năm 2019: Xem tại đây
 
- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2019: Xem tại đây

 

   26/04/2019 14:31

Giải trình chênh lệch từ 10% trở lên lợi nhuận sau thuế hợp nhất so với cùng kỳ năm trước

Giải trình chênh lệch từ 10% trở lên lợi nhuận sau thuế hợp nhất so với cùng kỳ năm trước

Công văn: Xem tại đây

   09/04/2019 15:31