Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021

---

- BCTC hợp nhất quý 3 năm 2021: Xem tại đây
- BCTC tổng hợp quý 3 năm 2021: Xem tại đây
- Giải trình biến động LNST hợp nhất quý 3 năm 2021: Xem tại đây
- Giải trình biến động LNST tổng hợp quý 3 năm 2021: Xem tại đây

   31/12/2021 00:00

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021

---

- BCTC hợp nhất quý 2 năm 2021: Xem tại đây
- BCTC tổng hợp quý 2 năm 2021: Xem tại đây
- Giải trình biến động LNST hợp nhất quý 2 năm 2021: Xem tại đây
- Giải trình biến động LNST tổng hợp quý 2 năm 2021: Xem tại đây

   07/12/2021 00:00

​Báo cáo tài chính bán niên năm 2021

---

- BCTC bán niên hợp nhất: Xem tại đây
- BCTC bán niên tổng hợp: Xem tại đây
- Giải trình biến động LNST bán niên hợp nhất: Xem tại đây
- Giải trình biến động LNST bán niên tổng hợp: Xem tại đây

   07/12/2021 00:00

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021

---

- BCTC hợp nhất quý 1 năm 2021: Xem tại đây
- BCTC tổng hợp quý 1 năm 2021: Xem tại đây
- Giải trình biến động LNST hợp nhất quý 1 năm 2021: Xem tại đây
- Giải trình biến động LNST tổng hợp quý 1 năm 2021: Xem tại đây

   29/04/2021 00:00

Báo cáo tài chính năm 2020

---

- BCTC hợp nhất năm 2020: Xem tại đây
- BCTC tổng hợp năm 2020: Xem tại đây
- Giải trình biến động LNST hợp nhất năm 2020: Xem tại đây
- Giải trình biến động LNST tổng hợp năm 2020: Xem tại đây

   10/04/2021 09:26

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020

......

- Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2020. Xem tại đây
- Giải trình biến động LNST hợp nhất Quý 4 năm 2020. Xem tại đây
- Báo cáo Tài chính tổng hợp Quý 4 năm 2020. Xem tại đây
- Giải trình biến động LNST tổng hợp Quý 4 năm 2020. Xem tại đây

   30/01/2021 17:25

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020

---

- Báo cáo Tài chính tổng hợp Quý 3 năm 2020: Xem tại đây

- Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2020: Xem tại đây

- Giải trình biến động LNST tổng hợp Quý 3 năm 2020: Xem tại đây

- Giải trình biến động LNST hợp nhất Quý 3 năm 2020: Xem tại đây

   30/10/2020 07:00

Báo cáo Tài chính bán niên năm 2020

---

+ Báo cáo Tài chính tổng hợp bán niên năm 2020: Xem tại đây

+ Báo cáo Tài chính hợp nhất bán niên năm 2020: Xem tại đây

+ Giải trình biến động LNST tổng hợp bán niên năm 2020: Xem tại đây
 
+ Giải trình biến động LNST hợp nhất bán niên năm 2020: Xem tại đây

   29/08/2020 00:00

Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 2 Năm 2020

---

+ Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 2 năm 2020: Xem tại đây

+ Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2020: Xem tại đây

+ Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tổng hợp: Xem tại đây

+ Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế hợp nhất; Xem tại đây


   30/07/2020 14:45