Thị Trường Du Lịch Nóng

Mùa Trẩy Hội Chùa Chiền

Mùa Trẩy Hội Chùa Chiền

<p align="justify"><font face="Arial">V&agrave;o th&aacute;ng Gi&ecirc;ng, th&aacute;ng Hai &acirc;m lịch, đặc biệt l&agrave; ở v&ugrave;ng đồng bằng Bắc bộ, khắp nơi đều vang l&ecirc;n những tiếng chu&ocirc;ng ch&ugrave;a ng&acirc;n vang trong c&otilde;i hư kh&ocirc;ng, mang đầy ước vọng về những điều may mắn tốt l&agrave;nh sẽ đến với du kh&aacute;ch thập phương. B&ecirc;n cạnh m&aacute;i đ&igrave;nh truyền thống, ng&ocirc;i ch&ugrave;a từ l&acirc;u đ&atilde; trở th&agrave;nh một yếu tố kh&ocirc;ng thể thiếu trong đời sống tinh thần của người d&acirc;n Việt. Nắm bắt được nhu cầu của số đ&ocirc;ng du kh&aacute;ch đi lễ ch&ugrave;a trong dịp đầu năm, </font></p>
   11/05/2007 15:30
Đi Trượt Tuyết Giữa Mùa Hè Tại  Australia – Duy Nhất Có Tại Công Ty Vietravel

Đi Trượt Tuyết Giữa Mùa Hè Tại Australia – Duy Nhất Có Tại Công Ty Vietravel

<p align="justify"><font face="Arial">Khi c&aacute;i n&oacute;ng m&ugrave;a H&egrave; bao tr&ugrave;m xuống th&agrave;nh phố ngột ngạt v&agrave; đầy ắp m&ugrave;i vị đ&ocirc; thị ở c&aacute;c nước miền nhiệt đới, th&igrave; ở xứ sở của những ch&uacute; Kanguroo đ&aacute;ng y&ecirc;u, tuyết bắt đầu trắng x&oacute;a ở một số th&agrave;nh phố v&agrave; trở th&agrave;nh điểm hẹn m&ugrave;a H&egrave; vừa l&yacute; tưởng vừa độc đ&aacute;o hơn bao giờ hết. <br /> </font></p>
   14/03/2007 10:33
Đến Với Lễ Hội Quảng Nam - Tháng 7

Đến Với Lễ Hội Quảng Nam - Tháng 7

<p align="justify"><font face="Arial">Nằm trong chương tr&igrave;nh Năm Du lịch Quảng Nam 2006, th&aacute;ng 7/2006 tới đ&acirc;y, miền đất &ldquo;Một điểm đến hai di sản&rdquo; n&agrave;y đang c&oacute; nhiều hoạt động đặc sắc v&agrave; hấp dẫn du kh&aacute;ch trong m&ugrave;a H&egrave;. Tập trung v&agrave;o chuy&ecirc;n đề &ldquo;Du lịch văn h&oacute;a c&aacute;c d&acirc;n tộc v&agrave; đường Hồ Ch&iacute; Minh huyền thoại&rdquo;, mở đầu l&agrave; Li&ecirc;n hoan Văn h&oacute;a c&aacute;c d&acirc;n tộc thiểu số Quảng Nam, kế tiếp l&agrave; c&aacute;c hoạt động s&ocirc;i nổi kh&aacute;c như: Cuộc h&agrave;nh qu&acirc;n &ldquo;Theo dấu ch&acirc;n anh&rdquo;; khai trương c&aacute;c tour du lịch Kh&aacute;m ph&aacute; Con đường huyền thoại Trường Sơn v&agrave; tham quan Khu bảo tồn thi&ecirc;n nhi&ecirc;n s&ocirc;ng Thanh... <br /> </font></p>
   14/03/2007 10:25
FESTIVAL Huế – Hứa Hẹn Nhiều Thú Vị

FESTIVAL Huế – Hứa Hẹn Nhiều Thú Vị

<p align="justify"><font face="Arial">Được xem l&agrave; một trong những sự kiện văn h&oacute;a du lịch quan trọng của đất nước ta, Festival Huế những lần trước đ&acirc;y đều đạt được những th&agrave;nh c&ocirc;ng to lớn trong việc quảng b&aacute; h&igrave;nh ảnh Huế cũng như Việt Nam đến với du kh&aacute;ch gần xa. Đến hẹn lại l&ecirc;n, Festival 2006 hứa hẹn những chương tr&igrave;nh lễ hội đặc sắc v&agrave; sống động lại sắp khai mạc tr&ecirc;n đất cố đ&ocirc; từ ng&agrave;y 3/6 đến ng&agrave;y 11/06/2006. </font></p>
   14/03/2007 10:19