Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp Đại hội ...

---

- Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Xem tại đây

   26/01/2022 00:00

Công bố thông tin Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội b ...

---

- Công bố thông tin Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Xem tại đây

   07/01/2022 00:00

Thông báo thay đổi nhân sự

---

-  CBTT Thông báo thay đổi nhân sự: Xem tại đây

   05/01/2022 00:00

Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 3.2021

---

- Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 3.2021: Xem tại đây

   31/12/2021 00:00

Công bố thông tin Vietravel không còn là Công ty mẹ của Cdim ...

---

- Công bố thông tin Vietravel không còn là Công ty mẹ của Cdimex và Worldtrans: Xem tại đây

   29/12/2021 00:00

Báo cáo thường niên năm 2020

---

-   Báo cáo thường niên năm 2020: Xem tại đây

   20/04/2021 00:00

Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2019

---

Nội dung báo cáo: Xem tại đây

 

   29/04/2020 10:37

Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2018

Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2018

Báo cáo thường niên năm 2018: Xem tại đây

   18/04/2019 14:31

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2017

Công văn công bố thông tin: Xem tại đây

Báo cáo thường niên năm 2017: Xem tại đây

 

   27/04/2018 17:30

Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2016

Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2016

Xem bản gốc các văn bản:

+ Bản công bố thông tin (file đính kèm)

+ Báo cáo thường niên năm 2016 (file đính kèm) 

   26/04/2017 14:22

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021

---

- BCTC hợp nhất quý 3 năm 2021: Xem tại đây
- BCTC tổng hợp quý 3 năm 2021: Xem tại đây
- Giải trình biến động LNST hợp nhất quý 3 năm 2021: Xem tại đây
- Giải trình biến động LNST tổng hợp quý 3 năm 2021: Xem tại đây

   31/12/2021 00:00

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021

---

- BCTC hợp nhất quý 2 năm 2021: Xem tại đây
- BCTC tổng hợp quý 2 năm 2021: Xem tại đây
- Giải trình biến động LNST hợp nhất quý 2 năm 2021: Xem tại đây
- Giải trình biến động LNST tổng hợp quý 2 năm 2021: Xem tại đây

   07/12/2021 00:00

​Báo cáo tài chính bán niên năm 2021

---

- BCTC bán niên hợp nhất: Xem tại đây
- BCTC bán niên tổng hợp: Xem tại đây
- Giải trình biến động LNST bán niên hợp nhất: Xem tại đây
- Giải trình biến động LNST bán niên tổng hợp: Xem tại đây

   07/12/2021 00:00

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021

---

- BCTC hợp nhất quý 1 năm 2021: Xem tại đây
- BCTC tổng hợp quý 1 năm 2021: Xem tại đây
- Giải trình biến động LNST hợp nhất quý 1 năm 2021: Xem tại đây
- Giải trình biến động LNST tổng hợp quý 1 năm 2021: Xem tại đây

   29/04/2021 00:00

Báo cáo tài chính năm 2020

---

- BCTC hợp nhất năm 2020: Xem tại đây
- BCTC tổng hợp năm 2020: Xem tại đây
- Giải trình biến động LNST hợp nhất năm 2020: Xem tại đây
- Giải trình biến động LNST tổng hợp năm 2020: Xem tại đây

   10/04/2021 09:26

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng ...

.

  -  Biên bản tổng hợp phiếu. Xem tại đây
  -  Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Xem tại đây
 

   26/08/2021 09:19

Tài liệu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

.

- Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Xem tại đây
- Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Xem tại đây
- Phiếu lấy ý kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Xem tại đây
- Bản thảo - Biên bản tổng hợp ý kiến cổ đông. Xem tại đây
- Bản thảo - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Xem tại đây

   10/08/2021 09:14

​Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

---

- Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Xem tại đây

   07/07/2021 00:00

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

---

-  Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Xem tại đây
-  Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Xem tại đây
-  Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội: Xem tại đây
- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
- Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- Tờ trình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phân phối lợi nhuận năm 2020
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020   
- Tờ trình chỉ định Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 
- Tờ trình thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020 – Kế hoạch trả cổ tức năm 2021 
- Tờ trình thù lao tiền lương của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021 
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021
Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Tờ trình thông qua chủ trương cổ phần hóa Công ty TNHH Hàng không lữ hành Việt Nam
- Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Thay thế thông báo 129-TB/HĐQT-VP ngày 16/04/2021)
               
 

   16/04/2021 00:00

Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty (sửa đổi bổ sung lần 12 ...

---

- Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty (sửa đổi bổ sung lần 12): Xem tại đây

   09/06/2021 00:00

Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty (sửa đổi bổ sung lần 11 ...

---

Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty (sửa đổi bổ sung lần 11). Xem tại đây

   08/01/2021 15:17

Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty (sửa đổi bổ sung lần 9)

---

Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty (sửa đổi bổ sung lần 9): Xem tại đây

   01/09/2020 00:00

Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty (sửa đổi bổ sung lần 8)

---

- Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty (sửa đổi bổ sung lần 8): Xem tại đây

 

   14/07/2020 17:33