Công bố thông tin tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

---

-  CBTT tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Xem tại đây                             

   04/05/2021 00:00

Công bố thông tin Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên ...

---

- Công bố thông tin Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ: Xem tại đây

   29/04/2021 18:06

CBTT Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021

---

-  CBTT Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021: Xem tại đây

   29/04/2021 00:00

CBTT Báo cáo thường niên năm 2020

---

-   CBTT Báo cáo thường niên năm 2020: Xem tại đây

   20/04/2021 00:00

CBTT Thông báo và thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên nă ...

---

-  CBTT Thông báo và thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021: Xem tại đây

   16/04/2021 17:51

Báo cáo thường niên năm 2020

---

-   Báo cáo thường niên năm 2020: Xem tại đây

   20/04/2021 00:00

Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2019

---

Nội dung báo cáo: Xem tại đây

 

   29/04/2020 10:37

Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2018

Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2018

Báo cáo thường niên năm 2018: Xem tại đây

   18/04/2019 14:31

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2017

Công văn công bố thông tin: Xem tại đây

Báo cáo thường niên năm 2017: Xem tại đây

 

   27/04/2018 17:30

Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2016

Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2016

Xem bản gốc các văn bản:

+ Bản công bố thông tin (file đính kèm)

+ Báo cáo thường niên năm 2016 (file đính kèm) 

   26/04/2017 14:22

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021

---

- BCTC hợp nhất quý 1 năm 2021: Xem tại đây
- BCTC tổng hợp quý 1 năm 2021: Xem tại đây
- Giải trình biến động LNST hợp nhất quý 1 năm 2021: Xem tại đây
- Giải trình biến động LNST tổng hợp quý 1 năm 2021: Xem tại đây

   29/04/2021 00:00

Báo cáo tài chính năm 2020

---

- BCTC hợp nhất năm 2020: Xem tại đây
- BCTC tổng hợp năm 2020: Xem tại đây
- Giải trình biến động LNST hợp nhất năm 2020: Xem tại đây
- Giải trình biến động LNST tổng hợp năm 2020: Xem tại đây

   10/04/2021 09:26

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020

......

- Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2020. Xem tại đây
- Giải trình biến động LNST hợp nhất Quý 4 năm 2020. Xem tại đây
- Báo cáo Tài chính tổng hợp Quý 4 năm 2020. Xem tại đây
- Giải trình biến động LNST tổng hợp Quý 4 năm 2020. Xem tại đây

   30/01/2021 17:25

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020

---

- Báo cáo Tài chính tổng hợp Quý 3 năm 2020: Xem tại đây

- Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2020: Xem tại đây

- Giải trình biến động LNST tổng hợp Quý 3 năm 2020: Xem tại đây

- Giải trình biến động LNST hợp nhất Quý 3 năm 2020: Xem tại đây

   30/10/2020 07:00

Báo cáo Tài chính bán niên năm 2020

---

+ Báo cáo Tài chính tổng hợp bán niên năm 2020: Xem tại đây

+ Báo cáo Tài chính hợp nhất bán niên năm 2020: Xem tại đây

+ Giải trình biến động LNST tổng hợp bán niên năm 2020: Xem tại đây
 
+ Giải trình biến động LNST hợp nhất bán niên năm 2020: Xem tại đây

   29/08/2020 00:00

Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm ...

---

- Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 (CV 120-NQ): Xem tại đây

   09/04/2021 17:55

Thông báo của VSD ngày đăng ký cuối cùng danh sách tham dự Đ ...

---

- CBTT Thông báo của VSD: Xem tại đây
- Thông báo của VSD ngày đăng ký cuối cùng danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021: Xem tại đây

   24/03/2021 16:22

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ ...

---

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021: Xem tại đây
Thông báo gửi VSD ngày ĐKCC cho ĐHCĐ thường niên năm 2021: Xem tại đây
Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021: Xem tại đây

                               

   18/03/2021 16:18

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng ...

---

- Biên bản kiểm phiếu. Xem tại đây
- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Xem tại đây
 

   08/01/2021 15:13

Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty (sửa đổi bổ sung lần 11 ...

---

Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty (sửa đổi bổ sung lần 11). Xem tại đây

   08/01/2021 15:17

Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty (sửa đổi bổ sung lần 9)

---

Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty (sửa đổi bổ sung lần 9): Xem tại đây

   01/09/2020 00:00

Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty (sửa đổi bổ sung lần 8)

---

- Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty (sửa đổi bổ sung lần 8): Xem tại đây

 

   14/07/2020 17:33

Điều lệ Công ty (sửa đổi bổ sung lần 7)

Công bố thông tin điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi bổ sung lần 7

Công bố thông tin: Xem tại đây

   21/04/2019 15:31