Công bố thông tin

Công bố thông tin

.

CBTT Biên bản và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Xem tại đây

   26/08/2021 09:16

Công bố thông tin tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

.

Công bố thông tin tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Xem tại đây

   10/08/2021 09:14

​ Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021

---

- CBTT Báo cáo quản trị: Xem tại đây
- Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng năm 2021: Xem tại đây

   29/07/2021 00:00

​Tạm hoãn công bố thông tin báo cáo tài chính quý 2.2021

---

- Công văn 259 - Tạm hoãn công bố thông tin: Xem tại đây

   27/07/2021 00:00

​Công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người có liên quan

---

- Công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ: Xem tại đây

   09/07/2021 00:00

​Công bố thông tin thoái vốn tại Công ty CP Quốc tế Kent

---

- Công bố thông tin thoái vốn tại Công ty CP Quốc tế Kent: Xem tại đây

   07/07/2021 00:00

CBTT thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty

---

-  Công bố thông tin thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty: Xem tại đây
-  Văn bản của UBCKNN thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty: Xem tại đây

   01/07/2021 00:00

Công bố thông tin Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan

---

- Công bố thông tin Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ: Xem tại đây

   01/07/2021 00:00

​CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần 33)

---

-  Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Xem tại đây
-  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần: Xem tại đây
-  Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Xem tại đây

   17/06/2021 00:00

Công bố thông tin Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

---

- CBTT - Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty: Xem tại đây

   09/06/2021 00:00

Công bố thông tin trích Nghị quyết HĐQT

---

- CBTT - Nghị quyết HĐQT: Xem tại đây

   09/06/2021 00:00

Nghị quyết về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu

---

- CBTT Nghị quyết về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: Xem tại đây
 
- Nghị quyết về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: Xem tại đây

   07/06/2021 00:00

Công bố thông tin Quyết định chấm dứt hoạt đông Vietravel chi nhánh Hải Dương

---

 - CBTT Quyết định: Xem tại đây
 - Quyết định chấm dứt hoạt đông Vietravel chi nhánh Hải Dương: Xem tại đây

   07/05/2021 00:00

Công bố thông tin tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

---

-  CBTT tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Xem tại đây                             

   04/05/2021 00:00

Công bố thông tin Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ

---

- Công bố thông tin Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ: Xem tại đây

   29/04/2021 18:06

CBTT Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021

---

-  CBTT Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021: Xem tại đây

   29/04/2021 00:00