Công bố thông tin

​CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần 33)

---

-  Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Xem tại đây
-  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần: Xem tại đây
-  Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Xem tại đây

   17/06/2021 00:00

Công bố thông tin Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

---

- CBTT - Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty: Xem tại đây

   09/06/2021 00:00

Công bố thông tin trích Nghị quyết HĐQT

---

- CBTT - Nghị quyết HĐQT: Xem tại đây

   09/06/2021 00:00

Nghị quyết về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu

---

- CBTT Nghị quyết về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: Xem tại đây
 
- Nghị quyết về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: Xem tại đây

   07/06/2021 00:00

Công bố thông tin Quyết định chấm dứt hoạt đông Vietravel chi nhánh Hải Dương

---

 - CBTT Quyết định: Xem tại đây
 - Quyết định chấm dứt hoạt đông Vietravel chi nhánh Hải Dương: Xem tại đây

   07/05/2021 00:00

Công bố thông tin tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

---

-  CBTT tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Xem tại đây                             

   04/05/2021 00:00

Công bố thông tin Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ

---

- Công bố thông tin Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ: Xem tại đây

   29/04/2021 18:06

CBTT Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021

---

-  CBTT Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021: Xem tại đây

   29/04/2021 00:00

CBTT Báo cáo thường niên năm 2020

---

-   CBTT Báo cáo thường niên năm 2020: Xem tại đây

   20/04/2021 00:00

CBTT Thông báo và thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

---

-  CBTT Thông báo và thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021: Xem tại đây

   16/04/2021 17:51

CBTT Báo cáo tài chính năm 2020

---

- CBTT Báo cáo tài chính năm 2020: Xem tại đây

   10/04/2021 09:16

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 (CV 121-CBTT)

---

- CBTT Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 (CV 121-CBTT): Xem tại đây

   09/04/2021 17:52

Thông báo mua lại cổ phần của CBNV nghỉ việc

---

- Thông báo mua lại cổ phần của CBNV nghỉ việc: Xem tại đây

   07/04/2021 16:45

Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

---

- Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Xem tại đây
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - thay đổi lần thứ 32: Xem tại đây

   02/04/2021 17:39

Công bố thông tin Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ

---

- Công bố thông tin Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ: Xem tại đây

   30/03/2021 15:12

Công bố thông tin về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

---

- CBTT quyết định thay đổi: Xem tại đây
- Quyết định thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty: Xem tại đây                           

   25/03/2021 16:56