Điều lệ công ty

Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty (sửa đổi bổ sung lần 12)

---

- Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty (sửa đổi bổ sung lần 12): Xem tại đây

   09/06/2021 00:00

Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty (sửa đổi bổ sung lần 11)

---

Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty (sửa đổi bổ sung lần 11). Xem tại đây

   08/01/2021 15:17

Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty (sửa đổi bổ sung lần 9)

---

Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty (sửa đổi bổ sung lần 9): Xem tại đây

   01/09/2020 00:00

Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty (sửa đổi bổ sung lần 8)

---

- Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty (sửa đổi bổ sung lần 8): Xem tại đây

 

   14/07/2020 17:33

Điều lệ Công ty (sửa đổi bổ sung lần 7)

Công bố thông tin điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi bổ sung lần 7

Công bố thông tin: Xem tại đây

   21/04/2019 15:31

Điều lệ Công ty (sửa đổi bổ sung lần 6)

Điều lệ Công ty (sửa đổi bổ sung lần 6)

Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung lần 6: Xem tại đây

   22/06/2018 11:31

Điều lệ Công ty (Sửa đổi bổ sung lần 5)

Điều lệ công ty (Sửa đổi bổ sung lần 5)

Xem Điều lệ Công ty: Tại đây

   22/04/2018 14:40

Công bố thông tin Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty (sửa đổi bổ sung lần 4)

Công bố thông tin Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty (sửa đổi bổ sung lần 4)

Xem bản gốc các văn bản:
+ Bản công bố thông tin (file đính kèm)
+ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty (sửa đổi bổ sung lần 4) (file đính kèm)

   27/04/2017 14:26

Điều lệ Công ty sửa đổi lần 3

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel (sửa đổi, bổ sung lần 3)

Vui lòng xem bản gốc giấy chứng nhận - Tải tại đây

   25/04/2016 13:00

Điều lệ Công ty sửa đổi lần 2

Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải (sửa đổi, bổ sung lần 2)

Vui lòng xem bản gốc giấy chứng nhận - Tải tại đây

   20/12/2015 08:00

Điều lệ công ty Vietravel - sửa đổi lần 1

Điều lệ công ty Vietravel - sửa đổi lần 1 ngày 18/4/2015

Điều lệ đầu tiên được thông qua ngày 22/12/2013
Điều lệ sửa đổi bổ sung lần 1 được thông qua ngày 18/4/2015.
Xin xem bản chi tiết tại đây.

   18/04/2015 00:00

Tờ trình Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty - 2015

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Vietravel.

Vui lòng xem file gốc nội dung chi tiết trong link đính kèm: 
- Nội dung Tờ trình - Tải tại đây
- Nội dung Các điều lệ sửa đổi - Tải tại đây

   02/04/2015 00:00

Điều lệ Công ty Vietravel

Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận Tải Việt Nam - Vietravel

Tải điều lệ tại đây.

   09/03/2015 21:09