Đại hội cổ đông

Nghị Quyết đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp Thị Giao thông Vận tải Việt Nam đã thông qua nghị quyết này.

Xin xem bản gốc nghị quyết tại đây.

   19/04/2015 16:33

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 diễn ra sáng ngày 18/4/2015 tại trụ sở công ty Cổ phần Vietravel.

Xin xem biên bản bản gốc chi tiết tại đây.

   19/04/2015 16:29

Tờ trình về Hoạt động kinh doanh năm 2014 và Phân phối lợi nhuận năm 2014

Căn cứ vào báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và phương án trích lập quỹ và chia cổ tức.

Vui lòng xem file gốc nội dung chi tiết tại đây.

   02/04/2015 10:20

Thông báo thay đổi thời gian Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015

Thông báo này thay cho các văn bản công bố trước đó.

Vui lòng xem file gốc nội dung chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 tại đây.

   02/04/2015 09:55

Tờ trình Chỉ định công ty kiểm toán 2015

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc chỉ định Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Vui lòng xem file gốc nội dung chi tiết - Tải tại đây.

   02/04/2015 00:00

Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2014.

Vui lòng xem file gốc nội dung chi tiết - Tải tại đây.

   02/04/2015 00:00

Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGĐ

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc đề cử Ông Nguyễn Quốc Kỳ kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc công ty Vietravel.

Vui lòng xem file gốc nội dung chi tiết tại đây.

   02/04/2015 00:00

Tờ trình bổ sung thành viên HĐQT

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua vấn đề bổ sung thành viên HĐQT.

Vui lòng xem file gốc nội dung chi tiết tại đây.

   02/04/2015 00:00

Tờ trình thay đổi bổ sung thành viên Ban kiểm soát

HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua nội dung thay đổi bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Vui lòng xem file gốc nội dung chi tiết tại đây.

   02/04/2015 00:00

Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 sẽ tuân thủ các quy chế có nêu trong văn bản này.

Vui lòng xem file gốc nội dung chi tiết tại đây.

   02/04/2015 00:00

Tờ trình thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát

Tờ trình của HĐQT lên Đại hội đồng cổ đông, thông qua các vấn đề về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014.

Vui lòng xem file gốc nội dung chi tiết tại đây.

   02/04/2015 00:00

Thông báo phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Quý II năm 2015

Nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty, Hội động quản trị nhất trí thông qua nghị quyết về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong Quý II năm 2015.

Vui lòng xem file gốc nội dung chi tiết tại đây.

   02/04/2015 00:00

Thông báo: Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Vietravel

Thời gian: 8h00 ngày 19/4/2015 Địa điểm: Hội trường lầu 3 Văn phòng Vietravel Số 35 Trần Quốc Toản, quận 3, Tp.HCM

Xin vui lòng xem thư mời chi tiết tại đây.

   01/04/2015 18:00

Nội dung chương trình Đại hội Cổ đông năm 2015 - Vietravel

Dự kiến Đại hội diễn ra vào lúc 8h00 Ngày 19/4/2015 tại Hội trường lầu 3, Văn phòng Vietravel, số 35 Trần Quốc Toản, Quận 3, Tp.HCM

Xin vui lòng xem bản chi tiết của Nội dung chương trình Đại hội Cổ đông năm 2015 - Vietravel tại đây

   01/04/2015 16:00