Đại hội cổ đông

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

...

- Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- Thư mời họp
Chương trình ĐHĐCĐ 2024
TTr thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 – Kế hoạch năm 2024
- Báo cáo của HĐQT
- Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong UB kiểm toán
- Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và  hoạt động của công ty Vietravel
- TTr Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- TTr Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- TTr Sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty
TTr Giới thiệu nhân sự bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ III 2024-2029
TTr Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023
- TTr Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phân phối lợi nhuận năm 2023
TTr Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023 – Kế hoạch trả cổ tức năm 2024
- TTr Thù lao tiền lương của HĐQT năm 2023 – Kế hoạch năm 2024
TTr Thông qua phương án chào bán, phương án sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu
TTr Giảm vốn điều lệ do Công ty mua lại cổ phiếu của người lao động nghỉ việc
TTr Chỉ định Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024
TTr Ủy quyền cho HĐQT thông qua các hợp đồng giao dịch với người nội bộ các bên có liên quan
BC Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
NQ Thống nhất xây dựng lại phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
- TTr Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

   12/04/2024 18:58

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

...

- Thông báo số 105-TB/HĐQT-VP  
- Thư mời họp 
- Chương trình ĐH
- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Vietravel
- Sửa đổi bổ sung Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty
- Sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và phân phối lợi nhuận năm 2022
- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022 - Kế hoạch trả cổ tức năm 2023
- Chỉ định công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022
- Mẫu phiếu Biểu quyết
- Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
- Xác nhận tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2023
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu Esop năm 2023
- Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán
- Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 
- Tờ trình thù lao tiền lương của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023
 

   31/03/2023 16:38

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

---

- Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
Tờ trình về việc Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Dự thảo quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Tờ trình chi trả cổ tức 2021 và kế hoạch 2022
- Tờ trình thu lao tiền lương HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022
- Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Ngọc
- Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
- Phiếu biểu quyết
- Báo cáo Hội đồng quản trị
- Báo cáo giám sát thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính 2021 đã được kiểm toán.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021
- Báo kết quả hoạt động kinh doanh Ban điều hành
- Tờ trình thù lao tiền lương của HĐQT năm 2021, kế hoạch năm 2022
- Tờ trình cơ cấu nhân sự của HĐQT
- Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ 
- Tờ trình về việc phê duyệt Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

 

 
 

   28/02/2022 11:00

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

.

  -  Biên bản tổng hợp phiếu. Xem tại đây
  -  Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Xem tại đây
 

   26/08/2021 09:19

Tài liệu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

.

- Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Xem tại đây
- Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Xem tại đây
- Phiếu lấy ý kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Xem tại đây
- Bản thảo - Biên bản tổng hợp ý kiến cổ đông. Xem tại đây
- Bản thảo - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Xem tại đây

   10/08/2021 09:14

​Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

---

- Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Xem tại đây

   07/07/2021 00:00

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

---

-  Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Xem tại đây
-  Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Xem tại đây
-  Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội: Xem tại đây
- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
- Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- Tờ trình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phân phối lợi nhuận năm 2020
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020   
- Tờ trình chỉ định Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 
- Tờ trình thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020 – Kế hoạch trả cổ tức năm 2021 
- Tờ trình thù lao tiền lương của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021 
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021
Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Tờ trình thông qua chủ trương cổ phần hóa Công ty TNHH Hàng không lữ hành Việt Nam
- Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Thay thế thông báo 129-TB/HĐQT-VP ngày 16/04/2021)
               
 

   16/04/2021 00:00

Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 (CV 120-NQ)

---

- Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 (CV 120-NQ): Xem tại đây

   09/04/2021 17:55

Thông báo của VSD ngày đăng ký cuối cùng danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021

---

- CBTT Thông báo của VSD: Xem tại đây
- Thông báo của VSD ngày đăng ký cuối cùng danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021: Xem tại đây

   24/03/2021 16:22

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông

---

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021: Xem tại đây
Thông báo gửi VSD ngày ĐKCC cho ĐHCĐ thường niên năm 2021: Xem tại đây
Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021: Xem tại đây

                               

   18/03/2021 16:18

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

---

- Biên bản kiểm phiếu. Xem tại đây
- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Xem tại đây
 

   08/01/2021 15:13

CBTT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

---

- Công bố thông tin tài liệu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Xem tại đây
- Tờ trình về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Xem tại đây
- Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản: Xem tại đây
- Bản thảo nghị quyết: Xem tại đây
- Bản thảo Biên bản kiểm phiếu: Xem tại đây

   24/12/2020 16:25

CBTT Nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

---

- Công bố bố thông tin nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Xem tại đây
- Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Xem tại đây
- Thông báo gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Xem tại đây

   30/11/2020 00:00