Báo cáo thường niên năm 2020

---

-   Báo cáo thường niên năm 2020: Xem tại đây

   20/04/2021 00:00

Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2019

---

Nội dung báo cáo: Xem tại đây

 

   29/04/2020 10:37

Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2018

Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2018

Báo cáo thường niên năm 2018: Xem tại đây

   18/04/2019 14:31

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2017

Công văn công bố thông tin: Xem tại đây

Báo cáo thường niên năm 2017: Xem tại đây

 

   27/04/2018 17:30

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

---

- Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
Tờ trình về việc Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Dự thảo quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Tờ trình chi trả cổ tức 2021 và kế hoạch 2022
- Tờ trình thu lao tiền lương HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022
- Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Ngọc
- Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
- Phiếu biểu quyết
- Báo cáo Hội đồng quản trị
- Báo cáo giám sát thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính 2021 đã được kiểm toán.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021
- Báo kết quả hoạt động kinh doanh Ban điều hành
- Tờ trình thù lao tiền lương của HĐQT năm 2021, kế hoạch năm 2022
- Tờ trình cơ cấu nhân sự của HĐQT
- Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ 
- Tờ trình về việc phê duyệt Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

 

 
 

   28/02/2022 11:00