Đại hội cổ đông

Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

---

Nội dung Ban hành quy chế: Xem tại đây

   03/08/2020 00:00

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

---

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Xem tại đây

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Xem tại đây

 

   29/06/2020 13:30

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020

---

- CBTT thay đổi địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020: Xem tại đây
 
- Thông báo về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020: Xem tại đây
 
- Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội: Xem tại đây
 
- Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020: Xem tại đây
 
- Thông qua tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: Xem tại đây
 
- Thông qua tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty: Xem tại đây
 
- Thông qua tờ trình về thay đổi mô hình tổ chức: Xem tại đây
 
- Thông qua tờ trình về miễn nhiệm TV HĐQT: Xem tại đây
 
- Thông qua tờ trình đề xuất ứng viên bầu TV HĐQT: Xem tại đây

- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Xem tại đây

- Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Xem tại đây

- Thông qua tờ trình về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phân phối lợi nhuận năm 2019: Xem tại đây

- Thông qua tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính 2019 đã được kiểm toán: Xem tại đây

- Thông qua tờ trình về việc chỉ định công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính  năm 2020: Xem tại đây

- Thông qua tờ trình về thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 - Kế hoạch trả cổ tức năm 2020: Xem tại đây

- Thông qua tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược: Xem tại đây

- Thông qua tờ trình thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi: Xem tại đây

Báo cáo của Hội đồng quản trị: Xem tại đây

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020: Xem tại đây

 

   12/06/2020 11:45

Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

---

- Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Xem tại đây
- Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Xem tại đây


 

   06/01/2020 16:45

Điều chỉnh nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Điều chỉnh nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Công văn điều chỉnh nội dung: Xem tại đây
- Nghị quyết ĐHĐCĐ sau điều chỉnh: Xem tại đây
- Biên bản kiểm phiếu sau điều chỉnh: Xem tại đây
 

   14/09/2019 16:25

Công bố thông tin nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công bố thông tin nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: Xem tại đây
- Biên bản kiểm phiếu: Xem tại đây
 

   21/08/2019 18:00

Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Nội dung thông báo: Xem tại đây
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu: Xem tại đây

   09/08/2019 13:50

Công bố thông tin Bản cung cấp thông tin của người nội bộ

Công bố thông tin Bản cung cấp thông tin của người nội bộ

Nội dung Công bố thông tin: Xem tại đây

   25/07/2019 16:25

Công bố thông tin nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công bố thông tin nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nội dung Công bố thông tin: Xem tại đây

   25/07/2019 16:11

Quyết định của Hội đồng Quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Quyết định của Hội đồng Quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nộ dung quyết định: Xem tại đây

   16/07/2019 16:11

Công bố thông tin bản cung cấp thông tin của thành viên Ban Kiểm soát

Công bố thông tin bản cung cấp thông tin của thành viên Ban Kiểm soát

Công bố thông tin: Xem tại đây

   20/06/2019 16:21

Điều chỉnh nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Điều chỉnh nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công văn điều chỉnh biên bản Đại hội: Xem tại đây

Biên bản Đại hội: Xem tại đây

 

   26/04/2019 14:43

Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Công văn công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: Xem tại đây

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông: Xem tại đây
 
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Xem tại đây 

   21/04/2019 16:31

Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Quy chế: Xem tại đây

   21/04/2019 14:31

Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

1. Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Xem tại

2. Mẫu Giấy ủy quyền/Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông: Xem tại
 
3. Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Xem tại

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018: Xem tại

5. Tờ trình về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phân phối lợi nhuận 2018: Xem tại

6. Tờ trình thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu lên thị trường chứng khoán: Xem tại

7. Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược: Xem tại

8. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty - Đợt 1: Xem tại | Đợt 2: Xem tại

9. Tờ trình thông qua phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi: Xem tại
 
10. Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2018 - Kế hoạch trả cổ tức năm 2019: Xem tại
 
11. Báo cáo kinh doanh – Quản trị năm 2018 và KH năm 2019: Xem tại
 
12. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty: Xem tại

13. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: Xem tại
 
14. Tờ trình về việc chỉ định Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019: Xem tại

15. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Xem tại

16. Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: Xem tại
 
17. Tờ trình về việc thù lao tiền lương Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Xem tại

18. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2019-2024): Xem tại
 
19. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II: Xem tại
 
20. Tờ trình phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc: Xem tại

 

   10/04/2019 18:34

Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Nội dung thông báo: Xem tại đây

   02/04/2019 15:31

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ: Xem tại đây
Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ: Xem tại đây

   04/03/2019 15:31

Điều chỉnh nội dung biên bản họp Đại hội Cổ đông năm 2018

Điều chỉnh nội dung biên bản họp Đại hội Cổ đông năm 2018

+ Công văn gửi UBCKNN về việc điều chỉnh nội dung Biên bản họp ĐHCĐ năm 2018: Xem tại đây
+ Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 điều chỉnh: Xem tại đây

   10/07/2018 11:31

CÔNG BỐ THÔNG TIN BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Công bố thông tin biên bản, Nghị quyết họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

- Công văn công bố thông tin: Xem tại đây
- Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018: Xem tại đây
- Nghị quyết họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018: Xem tại đây
Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2018: Xem tại đây

   23/04/2018 17:29

Ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty

Ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty

Quyết định của Hội đồng quản trị về việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty: Xem tại đây

   22/04/2018 13:40