Đại hội cổ đông

CÔNG BỐ THÔNG TIN TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018

Công bố thông tin tài liệu họp Đại hội Cổ đông năm 2018

Quy chế làm việc: Xem tại đây
Công văn công bố thông tin tài liệu họp Đại hội Cổ đông: Xem tại đây
Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Xem tại đây
Tài liệu họp Đại Hội đồng Cổ đông: Xem tại đây

   11/04/2018 17:02

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Thông báo mời tham dự Đại hội: Xem tại đây
- Mẫu Giấy xác nhận hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội: Xem tại đây
- Mẫu Giấy ủy quyền (nhóm cổ đông): Xem tại đây

   04/04/2018 14:40

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel
Thông báo
Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM - VIETRAVEL
Tên giao dịch: VIETRAVEL
Trụ sở chính: 190 Pasteur, Phường 06, Quận 03, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 3866 8999
Fax: (84-28) 3829 9142
Chúng tôi thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel 
Mã chứng khoán: VTR
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần 
Sàn giao dịch: Đại chúng chưa niêm yết
Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 21 tháng 03 năm 2018
1. Lý do và mục đích:
Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2. Nội dung cụ thể:
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức đại hội: dự kiến tháng 04/2018
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp Đại hội đồng Cổ đông:  Công ty sẽ thông báo sau trên thư mời họp.
Trân trọng ./.

(Văn bản đính kèm: Thông báo gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Xem tại đây)

   26/02/2018 16:47

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Xem bản gốc các văn bản:
- Bản công bố thông tin (file đính kèm)
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (file đính kèm)
- Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (file đính kèm)

   24/04/2017 09:00

Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Xem bản gốc các văn bản:
- Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 - Tải tại đây
- Tài liệu họp - Tải tại đây 

   10/04/2017 19:07

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Xem bản gốc các văn bản:
- Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 - Tải tại đây
- Mẫu ủy quyền cá nhân - Tải tại đây
- Mẫu ủy quyền nhóm - Tải tại đây

   10/04/2017 18:56

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Vui lòng xem bản gốc - Tải tại đây

   04/03/2017 00:00

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Đại hội đồng Cô đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Xem bản gốc các văn bản:

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2016

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2016

   25/04/2016 08:00

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Xem bản gốc nội dung các văn bản: Thông báo mời họp Đại hội Cổ đôngGiấy ủy quyền

Tải về mẫu Giấy ủy quyền: Mẫu Giấy uỷ quyền (dùng cho cá nhân); Mẫu Giấy uỷ quyền (dùng cho nhóm cổ đông)

Tài liệu họp Đại hội cổ đông năm 2016:

- Chương trình đại hội

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016

- Tờ trình chỉ định công ty kiểm toán

- Tờ trình Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Phân phối lợi nhuận năm 2015

- Tờ trình phát hành cổ phiếu và trái phiếu tăng vốn điều lệ công ty

- Tờ trình phê duyệt chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty

- Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2015 và kế hoạch cổ tức năm 2016

Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

   08/04/2016 08:00

Nghị Quyết đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp Thị Giao thông Vận tải Việt Nam đã thông qua nghị quyết này.

Xin xem bản gốc nghị quyết tại đây.

   19/04/2015 16:33

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 diễn ra sáng ngày 18/4/2015 tại trụ sở công ty Cổ phần Vietravel.

Xin xem biên bản bản gốc chi tiết tại đây.

   19/04/2015 16:29

Tờ trình về Hoạt động kinh doanh năm 2014 và Phân phối lợi nhuận năm 2014

Căn cứ vào báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và phương án trích lập quỹ và chia cổ tức.

Vui lòng xem file gốc nội dung chi tiết tại đây.

   02/04/2015 10:20

Thông báo thay đổi thời gian Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015

Thông báo này thay cho các văn bản công bố trước đó.

Vui lòng xem file gốc nội dung chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 tại đây.

   02/04/2015 09:55

Tờ trình Chỉ định công ty kiểm toán 2015

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc chỉ định Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Vui lòng xem file gốc nội dung chi tiết - Tải tại đây.

   02/04/2015 00:00

Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2014.

Vui lòng xem file gốc nội dung chi tiết - Tải tại đây.

   02/04/2015 00:00

Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGĐ

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc đề cử Ông Nguyễn Quốc Kỳ kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc công ty Vietravel.

Vui lòng xem file gốc nội dung chi tiết tại đây.

   02/04/2015 00:00

Tờ trình bổ sung thành viên HĐQT

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua vấn đề bổ sung thành viên HĐQT.

Vui lòng xem file gốc nội dung chi tiết tại đây.

   02/04/2015 00:00

Tờ trình thay đổi bổ sung thành viên Ban kiểm soát

HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua nội dung thay đổi bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Vui lòng xem file gốc nội dung chi tiết tại đây.

   02/04/2015 00:00

Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 sẽ tuân thủ các quy chế có nêu trong văn bản này.

Vui lòng xem file gốc nội dung chi tiết tại đây.

   02/04/2015 00:00

Tờ trình thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát

Tờ trình của HĐQT lên Đại hội đồng cổ đông, thông qua các vấn đề về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014.

Vui lòng xem file gốc nội dung chi tiết tại đây.

   02/04/2015 00:00