1900 1839
Cước 1000đ/phút
EN
Văn Hóa Phong Tục

Chùa Phật tích - Kho di sản vô giá

Chùa Phật tích - Kho di sản vô giá

<div align="justify">Ch&ugrave;a Phật T&iacute;ch l&agrave; Di t&iacute;ch lịch sử văn h&oacute;a quốc gia c&ograve;n g&igrave;n giữ được di vật cổ của Phật gi&aacute;o với số lượng lớn v&agrave; đa dạng. Ch&ugrave;a tọa lạc tr&ecirc;n sườn n&uacute;i Lạn Kha, huyện Ti&ecirc;n Du, tỉnh Bắc Ninh, xưa kia mang t&ecirc;n Vạn Ph&uacute;c Tự được khởi dựng v&agrave;o khoảng thế kỷ thứ VII - X.</div>
   07/06/2007 14:32
Cội đa trong tâm hồn người Việt

Cội đa trong tâm hồn người Việt

<p align="justify">Từ xưa h&igrave;nh ảnh c&acirc;y đa, bến nước đ&atilde; trở n&ecirc;n qu&aacute; gần gũi v&agrave; quen thuộc, nhất l&agrave; đối với miền qu&ecirc; Bắc bộ. Sẽ c&oacute; người hỏi rằng v&igrave; sao trong h&agrave;ng ng&agrave;n, h&agrave;ng triệu c&acirc;y người ta kh&ocirc;ng chọn loại c&acirc;y cổ thụ kh&aacute;c như g&otilde;, cẩm lai&hellip; để trồng m&agrave; chỉ chọn c&acirc;y đa để rồi xem đ&oacute; như một phần kh&ocirc;ng thể thiếu trong số những biểu trưng của l&agrave;ng qu&ecirc; Việt Nam. Thật kh&ocirc;ng dễ để c&oacute; c&acirc;u trả lời thỏa đ&aacute;ng nhất, nhưng c&oacute; lẽ tạm l&yacute; giải về điều n&agrave;y như sau. <br /> </p>
   09/03/2007 17:19
Tục nạp cheo trong ngày cưới

Tục nạp cheo trong ngày cưới

<p align="justify"><font face="Arial">Trong nghi thức cưới của người Việt xưa, nạp cheo l&agrave; thủ tục kh&ocirc;ng thể thiếu trong bất kỳ h&ocirc;n lễ n&agrave;o. Nếu thiếu nghi thức n&agrave;y sẽ kh&ocirc;ng được xem l&agrave; cuộc h&ocirc;n nh&acirc;n ch&iacute;nh thức. <br /> </font></p>
   09/03/2007 17:14
Tục bó cơm lam và muờng then của dân tộc Thái

Tục bó cơm lam và muờng then của dân tộc Thái

<p align="justify"><font face="Arial">Trong quan niệm của c&aacute;c d&acirc;n tộc như Th&aacute;i, T&agrave;y, N&ugrave;ng ở v&ugrave;ng cao Đ&ocirc;ng Bắc Việt Nam, cơm lam kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; m&oacute;n ăn truyền thống m&agrave; c&ograve;n mang một &yacute; nghĩa t&acirc;m linh gắn với phong tục của v&ograve;ng đời. <br /> </font></p>
   09/03/2007 17:12
Trò diên cướp cầu xưa ở Động Phí - Hà Tây

Trò diên cướp cầu xưa ở Động Phí - Hà Tây

<p align="justify"><font face="Arial">Cướp cầu l&agrave; một tr&ograve; chơi d&acirc;n gian phổ biến ở một số nơi thuộc v&ugrave;ng đồng bằng Bắc bộ, trong đ&oacute; phải kể đến l&agrave;ng Động Ph&iacute;, tỉnh H&agrave; T&acirc;y.<br /> </font></p>
   09/03/2007 17:11
Đàn xã tắc và dấu ấn văn hóa nông nghiệp ở Huế

Đàn xã tắc và dấu ấn văn hóa nông nghiệp ở Huế

<p align="justify"><font face="Arial">Từng l&agrave; kinh đ&ocirc; của nước ta trong suốt những năm thời nh&agrave; Nguyễn, kinh th&agrave;nh Huế c&ograve;n lại biết bao dấu t&iacute;ch về văn h&oacute;a một thời. Trong đ&oacute;, Đ&agrave;n X&atilde; tắc tuy chỉ c&ograve;n l&agrave; phế t&iacute;ch, nhưng mang những &yacute; nghĩa nhất định về nền văn h&oacute;a n&ocirc;ng nghiệp ng&agrave;y đ&oacute;.<br /> Theo t&aacute;c giả Đ&agrave;o Duy Anh trong quyển Từ Điển H&aacute;n Việt, &ldquo;X&atilde; tắc&rdquo; c&oacute; nghĩa l&agrave; &ldquo;Thuở xưa dựng nước &lt;&hellip;&gt;. </font></p>
   09/03/2007 17:09
Cổng Làng Người Việt

Cổng Làng Người Việt

<p align="justify"><font face="Arial">Những tia nắng đầu ti&ecirc;n chiếu rọi xuy&ecirc;n qua m&agrave;n sương sớm lững lờ tr&ocirc;i c&ugrave;ng gi&oacute;, quyện lấy lũy tre l&agrave;ng, một ng&agrave;y mới đang bắt đầu tr&ecirc;n v&ugrave;ng ch&acirc;u thổ Bắc bộ. <br /> </font></p>
   09/03/2007 17:08
Lễ cưới của người Chăm – An Giang

Lễ cưới của người Chăm – An Giang

<p align="justify"><font face="Arial">Đối với người Việt v&agrave; cộng đồng c&aacute;c d&acirc;n tộc tr&ecirc;n đất nước Việt Nam, lễ cưới l&agrave; một trong ba sự kiện trọng đại nhất của đời người. Trong đ&oacute;, lễ cưới của người Chăm l&agrave; một trong những buổi lễ c&oacute; nhiều n&eacute;t văn h&oacute;a đặc sắc ri&ecirc;ng. <br /> </font></p>
   09/03/2007 17:07
Tục “Cạy Cửa Ngủ Thăm” của người Dao Tiền

Tục “Cạy Cửa Ngủ Thăm” của người Dao Tiền

<p align="justify"><font face="Arial">Bạn đ&atilde; từng biết đến lễ bỏ mả (ở T&acirc;y Nguy&ecirc;n), Chợ t&igrave;nh (ở Kh&acirc;u Vai - H&agrave; Giang)&hellip; Lần n&agrave;y, ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn giới thiệu với bạn th&ecirc;m một phong tục rất đặc trưng của người Dao Tiền ở v&ugrave;ng n&uacute;i Thanh Sơn, tỉnh Ph&uacute; Thọ: Tục &quot;cạy cửa ngủ thăm&quot;.<br /> </font></p>
   09/03/2007 17:05
Tục nhuộm răng đen của người Việt

Tục nhuộm răng đen của người Việt

<p align="justify"><font face="Arial" size="1">Ở Việt Nam, tục nhuộm răng đen kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; ở người Việt m&agrave; c&ograve;n c&oacute; ở nhiều d&acirc;n tộc kh&aacute;c như Th&aacute;i, Sila, Dao&hellip; V&agrave; cũng kh&ocirc;ng chỉ ri&ecirc;ng Việt Nam, ở Campuchia (Cao Mi&ecirc;n xưa), người M&atilde; Lay (Nam đảo), An Độ, Nhật Bản, Nam Trung Hoa cũng c&oacute; tục n&agrave;y.</font></p>
   09/03/2007 17:05
Tết nhảy của người Dao đỏ

Tết nhảy của người Dao đỏ

<p align="justify"><font face="Arial">Ở L&agrave;o Cai c&oacute; rất nhiều lễ hội diễn ra quanh năm như: hội &quot;Gầu T&agrave;o&quot; của người H'M&ocirc;ng; hội &quot;Lồng Tồng&quot; của người T&agrave;y ở Văn B&agrave;n, ở Bắc H&agrave;; hội &quot;R&oacute;ng Boọc&quot; của người Gi&aacute;y ở Cam Đường, ở Sa Pa; hội &quot;Khu Gi&agrave; Gi&agrave;&quot; của người H&agrave; Nh&igrave; ở B&aacute;t X&aacute;t... Trong đ&oacute;, Tết &quot;Nhảy&quot; l&agrave; một trong những n&eacute;t văn h&oacute;a đặc sắc của người Dao đỏ.</font></p>
   09/03/2007 17:03
Văn bia truyền thống Việt Nam

Văn bia truyền thống Việt Nam

<p align="justify"><font face="Arial">Văn bia l&agrave; một loại thư tịch, c&oacute; ni&ecirc;n đại r&otilde; r&agrave;ng, c&oacute; gi&aacute; trị như những t&aacute;c phẩm văn học, nghệ thuật, chứa đựng hệ thống th&ocirc;ng tin nhiều mặt về lịch sử, kinh tế, x&atilde; hội... đương thời, kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; gi&aacute; trị trong qu&aacute; khứ m&agrave; c&ograve;n cả trong hiện tại. <br /> </font></p>
   09/03/2007 17:02
Múa rối nước - Nghệ thuật độc đáo ở nước ta

Múa rối nước - Nghệ thuật độc đáo ở nước ta

<p align="justify"><font face="Arial">Từ xa xưa, con người v&agrave; thi&ecirc;n nhi&ecirc;n lu&ocirc;n gắn liền với nhau, hỗ trợ cho nhau. Con người đ&atilde; biết dựa v&agrave;o thi&ecirc;n nhi&ecirc;n để sản xuất v&agrave; đồng thời cũng l&agrave; để s&aacute;ng tạo ra những loại h&igrave;nh nghệ thuật độc đ&aacute;o. Miền đồng bằng ch&acirc;u thổ s&ocirc;ng Hồng l&agrave; c&aacute;i n&ocirc;i sinh ra nghệ thuật m&uacute;a rối nước cũng v&igrave; lẽ đ&oacute;. <br /> </font></p>
   09/03/2007 17:00
Khăn Piêu – Nét đẹp của cô gái Thái

Khăn Piêu – Nét đẹp của cô gái Thái

<p align="justify"><font face="Arial">Mỗi d&acirc;n tộc tr&ecirc;n thế giới đều mang sắc th&aacute;i văn h&oacute;a độc đ&aacute;o của m&igrave;nh qua trang phục. C&ugrave;ng với ng&ocirc;n ngữ, trang phục l&agrave; dấu hiệu th&ocirc;ng tin quan trọng thứ hai để ch&uacute;ng ta dễ nhận biết tộc người n&agrave;y v&agrave; tộc người kh&aacute;c mỗi khi c&oacute; dịp tiếp x&uacute;c. Người Th&aacute;i cư tr&uacute; ở nhiều nơi tr&ecirc;n đất nước ta, nhưng tập trung đ&ocirc;ng nhất l&agrave; ở c&aacute;c tỉnh T&acirc;y Bắc: Sơn La, Lai Ch&acirc;u.... </font></p>
   09/03/2007 16:59