Nhật Ký Vietravel

TỔ CHỨC CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI BÌNH PHƯỚC

TỔ CHỨC CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI BÌNH PHƯỚC

<font face="Arial">Hướng đến tinh thần &ldquo;Chung tay v&igrave; cuộc sống cộng đồng&rdquo;, vừa qua, C&ocirc;ng đo&agrave;n Vietravel đ&atilde; tổ chức chuyến c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội tặng qu&agrave; cứu trợ cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh ngh&egrave;o ở thị trấn Đức Phong, huyện B&ugrave; Đăng, tỉnh B&igrave;nh Phước. </font>
   15/03/2007 10:05
KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

<font face="Arial">Kỷ niệm ng&agrave;y Th&agrave;nh lập Hội li&ecirc;n hiệp Phụ nữ Việt Nam, L&atilde;nh đạo c&ocirc;ng ty, Ban chấp h&agrave;nh C&ocirc;ng đo&agrave;n Vietravel đ&atilde; tổ chức buổi gặp mặt th&acirc;n mật c&aacute;c chị em phụ nữ l&agrave; c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n đang c&ocirc;ng t&aacute;c tại c&ocirc;ng ty.</font>
   15/03/2007 10:05
NHIỀU HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY

NHIỀU HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY

<font face="Arial">Hướng tới kỷ niệm 10 năm th&agrave;nh lập c&ocirc;ng ty, c&aacute;c ph&ograve;ng ban, c&aacute;c khối kinh doanh, c&aacute;c trung t&acirc;m chi nh&aacute;nh trực thuộc Vietravel đang ph&aacute;t động nhiều phong tr&agrave;o thi đua ch&agrave;o mừng dịp kỷ niệm trọng đại n&agrave;y. Qua đ&oacute;, nhiều chiến lược, kế hoạch g&oacute;p phần cho sự ph&aacute;t triển chung, đồng thời n&acirc;ng cao chất lượng phục vụ kh&aacute;ch du lịch trong v&agrave; ngo&agrave;i nước đ&atilde; được đề ra. </font>
   15/03/2007 10:04
NHẬN DANH HIỆU DO THÁI AIRWAYS TRAO TẶNG

NHẬN DANH HIỆU DO THÁI AIRWAYS TRAO TẶNG

<font face="Arial">Vừa qua, &ocirc;ng Charoenchai Laksanakorn &ndash; Gi&aacute;m đốc H&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng Th&aacute;i Airways tại Việt Nam c&ugrave;ng cộng sự đ&atilde; đến thăm C&ocirc;ng ty Vietravel, đồng thời trao tặng Danh hiệu &ldquo;C&ocirc;ng ty du lịch c&oacute; doanh số b&aacute;n cao nhất trong năm 2005 của Th&aacute;i Airways tại Việt Nam&rdquo;. </font>
   15/03/2007 10:03
THAM DỰ HỘI CHỢ MICE – IT & CMA TẠI THÁI LAN

THAM DỰ HỘI CHỢ MICE – IT & CMA TẠI THÁI LAN

<font face="Arial">Th&aacute;ng 10 vừa qua, Vietravel đ&atilde; c&ugrave;ng một số c&ocirc;ng ty du lịch h&agrave;ng đầu Việt Nam tham dự Hội chợ Triễn l&atilde;m du lịch thường ni&ecirc;n IT&amp;CMA (Incentive Travel &amp; Conventions, Meetings Asia) tổ chức tại th&agrave;nh phố Pattaya, Th&aacute;i Lan. </font>
   15/03/2007 09:56
PHÁT GIẢI CHƯƠNG TRÌNH RÚT THĂM MAY MẮN “MÙA HÈ BIỂN GỌI”

PHÁT GIẢI CHƯƠNG TRÌNH RÚT THĂM MAY MẮN “MÙA HÈ BIỂN GỌI”

<p><font face="Arial">Đ&acirc;y l&agrave; một trong những chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i hấp dẫn d&agrave;nh cho kh&aacute;ch h&agrave;ng của Vietravel trong thời gian từ ng&agrave;y 1/6/2005 đến ng&agrave;y 31/08/2005. </font></p>
   15/03/2007 09:29
THAM GIA HỘI CHỢ ITE – 2005

THAM GIA HỘI CHỢ ITE – 2005

<p><font face="Arial">Hưởng ứng việc tham gia quảng b&aacute; x&uacute;c tiến du lịch c&ugrave;ng Sở du lịch TP.HCM, C&ocirc;ng ty Vietravel đ&atilde; c&ugrave;ng c&aacute;c c&ocirc;ng ty du lịch h&agrave;ng đầu trong nước v&agrave; quốc tế tham gia Hội chợ du lịch ITE &ndash; 2005 (Internatinal Travel Expo) từ ng&agrave;y 07 &ndash; 09/10/2005 tại Nh&agrave; thi đấu Qu&acirc;n khu 7 TP.HCM. </font></p>
   15/03/2007 09:28
VIETRAVEL TẠI CHỢ PHIÊN CUỐI TUẦN TP.HCM

VIETRAVEL TẠI CHỢ PHIÊN CUỐI TUẦN TP.HCM

<p><font face="Arial">Hội chợ hai tuần một phi&ecirc;n tại c&ocirc;ng vi&ecirc;n 23/9 l&agrave; một hoạt động văn h&oacute;a mới mẻ nhưng kh&aacute; đặc sắc của người d&acirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. Tham dự hội chợ n&agrave;y, Vietravel giới thiệu với đ&ocirc;ng đảo người d&acirc;n th&agrave;nh phố những sản phẩm du lịch nội địa cũng như du lịch nước ngo&agrave;i hấp dẫn với gi&aacute; cạnh tranh. </font></p>
   15/03/2007 09:27
LỄ ĐÓN CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

LỄ ĐÓN CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

<p><font face="Arial">Vừa qua, tại kh&aacute;ch sạn Hyatt TP.HCM, trong kh&ocirc;ng kh&iacute; trang trọng v&agrave; ấm c&uacute;ng, c&ocirc;ng ty Vietravel đ&atilde; tổ chức Lễ đ&oacute;n cờ thi đua của Ch&iacute;nh phủ tặng &ldquo;Đơn vị ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ c&ocirc;ng t&aacute;c, dẫn đầu phong tr&agrave;o thi đua năm 2004 khối c&aacute;c c&ocirc;ng ty kinh doanh trực thuộc Bộ giao th&ocirc;ng vận tải&rdquo;. </font><font face="Arial"></font></p>
   14/03/2007 17:08