Nhật Ký Vietravel

Khen thưởng nhân viên xuất sắc

Khen thưởng nhân viên xuất sắc

<font face="Arial">Nhằm khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n của c&ocirc;ng ty Vietravel ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ c&ocirc;ng t&aacute;c, c&oacute; những đ&oacute;ng g&oacute;p ng&agrave;y c&agrave;ng quan trọng cho sự ph&aacute;t triển của c&ocirc;ng ty, vừa qua, Ban Tổng gi&aacute;m đốc, C&ocirc;ng đo&agrave;n, Hội đồng thi đua khen thưởng đ&atilde; c&oacute; buổi họp b&igrave;nh chọn nh&acirc;n vi&ecirc;n xuất sắc nhất c&ocirc;ng ty Vietravel trong năm 2006. </font>
   11/05/2007 09:29
VIETRAVEL tài trợ cuộc thi SNAPSHOTS lần thứ III - năm 2007

VIETRAVEL tài trợ cuộc thi SNAPSHOTS lần thứ III - năm 2007

<font face="Arial">Tiếp nối th&agrave;nh c&ocirc;ng của hai cuộc thi Anh Snapshots Việt Nam trước, Cuộc thi ảnh Snapshots lần 3 với chủ đề &ldquo;Hồn Qu&ecirc; - Phố &ndash; Chợ&rdquo; do Sở Du lịch th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Tạp ch&iacute; Saigon Times v&agrave; c&ocirc;ng ty du lịch Vietravel phối hợp tổ chức đ&atilde; ch&iacute;nh thức được ph&aacute;t động. </font>
   11/05/2007 09:20
Thượng Nghị Sĩ THÁI LAN - Ngài SURADECH YASAWASDI thăm Vietravel

Thượng Nghị Sĩ THÁI LAN - Ngài SURADECH YASAWASDI thăm Vietravel

Vừa qua, ng&agrave;i thượng nghị sĩ Suradech Yasawasdi &ndash; Chủ tịch Ban thường trực Du lịch, Thượng viện Th&aacute;i Lan đ&atilde; c&oacute; buổi l&agrave;m việc v&agrave; tham quan c&ocirc;ng ty Vietravel. Đ&oacute;n đo&agrave;n c&oacute; &ocirc;ng Nguyễn Quốc Kỳ &ndash; Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Vietravel.
   15/03/2007 11:47
Ủng hộ nạn nhân bị bão DURIAN ở Bến Tre

Ủng hộ nạn nhân bị bão DURIAN ở Bến Tre

Vừa qua, C&ocirc;ng Đo&agrave;n c&ocirc;ng ty Vietravel đ&atilde; tổ chức một đo&agrave;n cứu trợ đồng b&agrave;o bị thi&ecirc;n tai trong cơn b&atilde;o số 9 (Durian). Tại Bến Tre, đo&agrave;n đ&atilde; trực tiếp đến x&atilde; Thạnh Trị, huyện B&igrave;nh Đại, tỉnh Bến Tre trao tận tay b&agrave; con v&ugrave;ng b&atilde;o 2 tấn gạo, 200 phần qu&agrave; trị gi&aacute; khoảng 15 triệu đồng.
   15/03/2007 11:46
Hướng đến kỷ niệm 11 năm thành lập công ty Vietravel

Hướng đến kỷ niệm 11 năm thành lập công ty Vietravel

<p><font face="Arial">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; nh&ocirc;n nhịp v&agrave; đầy s&ocirc;i động của những ng&agrave;y cuối năm, b&ecirc;n cạnh sự chuẩn bị chu đ&aacute;o cho c&aacute;c chương tr&igrave;nh tour, tuyến mới phục vụ ba sự kiện du lịch lớn l&agrave; m&ugrave;a Noel, Tết dương lịch 2007 v&agrave; Tết nguy&ecirc;n đ&aacute;n 2007, Vietravel c&ograve;n chuẩn bị cho ng&agrave;y đặc biệt 20/12 &ndash; kỷ niệm 11 năm th&agrave;nh lập c&ocirc;ng ty Vietravel (20/12/1995 &ndash; 20/12/2006). Nhiều hoạt động chuy&ecirc;n m&ocirc;n, phong tr&agrave;o do C&ocirc;ng đo&agrave;n, Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n, Tập thể c&ocirc;ng ty tổ chức li&ecirc;n tục trong v&ograve;ng 3 th&aacute;ng qua để hướng đến ng&agrave;y Kỷ niệm lớn n&agrave;y đ&atilde; thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n của to&agrave;n c&ocirc;ng ty tham gia. Những hoạt động n&agrave;y vừa mang &yacute; nghĩa đo&agrave;n kết tập thể, vừa l&agrave; dịp để trau dồi kinh nghiệm chuy&ecirc;n m&ocirc;n, ph&aacute;t triển năng lực c&aacute; nh&acirc;n trong mọi lĩnh vực thể dục thể thao, văn nghệ&hellip; của tập thể c&aacute;n bộ c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng ty.<br /> Vietravels Day lần thứ 11 đ&atilde; trở th&agrave;nh một ng&agrave;y hội lớn của gia đ&igrave;nh Vietravel nhằm thắt chặt hơn nữa tinh thần đo&agrave;n kết của to&agrave;n c&ocirc;ng ty, qua đ&oacute; khẳng định qu&aacute; tr&igrave;nh kh&ocirc;ng ngừng lớn mạnh của Vietravel. </font></p> <p><font face="Arial"></font></p>
   15/03/2007 11:33
ITE 2006 và dấu ấn Vietravel

ITE 2006 và dấu ấn Vietravel

<font face="Arial">Hội chợ du lịch quốc tế (ITE) 2006, diễn ra từ ng&agrave;y 04 &ndash; 07/08/2006 vừa qua được xem l&agrave; cơ hội giao lưu v&agrave; hợp t&aacute;c l&yacute; tưởng của c&aacute;c c&ocirc;ng ty du lịch lữ h&agrave;nh trong nước v&agrave; quốc tế. Tại đ&acirc;y, du kh&aacute;ch sẽ bắt gặp c&aacute;c gian h&agrave;ng được thiết kế c&ocirc;ng phu đến từ c&aacute;c quốc gia như Malaysia - với biểu tượng th&aacute;p đ&ocirc;i Petronas rực rỡ, H&agrave;n Quốc&hellip; </font>
   15/03/2007 11:22
Đại hội công nhân viên chức công ty Vietravel 2006

Đại hội công nhân viên chức công ty Vietravel 2006

<font face="Arial">Ng&agrave;y 29/07/2006, c&ocirc;ng ty Vietravel đ&atilde; tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội C&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n chức to&agrave;n c&ocirc;ng ty năm 2006. Tham dự Đại hội c&oacute; Ban Tổng Gi&aacute;m đốc, đại diện c&aacute;c chi nh&aacute;nh ở c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh v&agrave; c&aacute;c c&aacute;n bộ c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n chức đại diện cho c&aacute;c Khối kinh doanh, ph&ograve;ng ban tại c&ocirc;ng ty. </font>
   15/03/2007 11:21
VIETRAVEL - Nhà Cung Cấp Phương Tiện Vận Chuyển Phục VụTuần Lễ Cấp Cao APEC 2006

VIETRAVEL - Nhà Cung Cấp Phương Tiện Vận Chuyển Phục VụTuần Lễ Cấp Cao APEC 2006

<p align="justify"><font face="Arial">Tr&ecirc;n cơ sở tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng phương tiện vận chuyển cho Hội nghị Bộ trưởng phụ tr&aacute;ch thương mại APEC (MRT) diễn ra tại TP.HCM từ ng&agrave;y 01 đến ng&agrave;y 02/06/2006, một lần nữa, c&ocirc;ng ty Vietravel đ&atilde; vinh dự được chọn l&agrave; đơn vị cung cấp phương tiện vận chuyển cho sự kiện &ldquo;Tuần lễ cấp cao APEC&rdquo;, diễn ra tại H&agrave; Nội từ ng&agrave;y 12 đến ng&agrave;y 19/11/2006 (theo c&ocirc;ng văn số 3941/VPCP-QTTV). </font></p>
   15/03/2007 11:20
LỄ RÚT THĂM ĐỢT 1 – CHƯƠNG TRÌNH “MÙA HÈ VÔ TẬN, NIỀM VUI VÔ TẬN… CÙNG VIETRAVEL”

LỄ RÚT THĂM ĐỢT 1 – CHƯƠNG TRÌNH “MÙA HÈ VÔ TẬN, NIỀM VUI VÔ TẬN… CÙNG VIETRAVEL”

<font face="Arial">Kh&aacute;ch h&agrave;ng Đỗ Trung Nam, ngụ tại phường 13, Quận T&acirc;n B&igrave;nh l&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng may mắn tr&uacute;ng giải nhất với giải thưởng l&agrave; một chiếc xe m&aacute;y Solona (Kymco) trị gi&aacute; 52 triệu đồng.<br /> Sau hơn một th&aacute;ng ph&aacute;t động chương tr&igrave;nh B&aacute;n h&agrave;ng v&agrave; chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng mang t&ecirc;n &ldquo;M&ugrave;a H&egrave; v&ocirc; tận, niềm vui v&ocirc; tận&hellip; c&ugrave;ng Vietravel&rdquo;, lượng kh&aacute;ch đến với c&ocirc;ng ty Vietravel đ&atilde; tăng nhanh trong dịp H&egrave;. L&agrave; một trong những nội dung ch&iacute;nh, chương tr&igrave;nh &ldquo;R&uacute;t thăm may mắn&rdquo; được rất đ&ocirc;ng du kh&aacute;ch quan t&acirc;m v&agrave; trong 1 th&aacute;ng đ&atilde; c&oacute; h&agrave;ng chục ng&agrave;n phiếu thăm tham dự. </font>
   15/03/2007 11:13
ĐOÀN PHÓNG VIÊN VIỆT NAM KHẢO SÁT PHNÔM PÊNH – SIÊM RIỆP – BANGKOK CÙNG VIETRAVEL

ĐOÀN PHÓNG VIÊN VIỆT NAM KHẢO SÁT PHNÔM PÊNH – SIÊM RIỆP – BANGKOK CÙNG VIETRAVEL

<p align="justify"><font face="Arial">Nhằm ph&aacute;t triển tuyến du lịch mới Pnu&ocirc;m P&ecirc;nh &ndash; Si&ecirc;m Riệp &ndash; Bangkok &ndash; Hồ Ch&iacute; Minh, đẩy mạnh loại h&igrave;nh tour du lịch kết hợp với tham quan v&agrave; t&igrave;m hiểu c&aacute;c di sản văn h&oacute;a trong khu vực, vừa qua, c&ocirc;ng ty Vietravel đ&atilde; tổ chức chuyến khảo s&aacute;t cho c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n, bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n của c&aacute;c b&aacute;o Tuổi trẻ, S&agrave;i G&ograve;n giải ph&oacute;ng, Người lao động, Đ&agrave;i truyền h&igrave;nh VTV, Đ&agrave;i truyền h&igrave;nh HTV tham gia tham gia t&igrave;m hiểu v&agrave; viết b&agrave;i th&ocirc;ng tin về sản phẩm mới n&agrave;y.<br /> </font></p>
   15/03/2007 11:03
THAM GIA GIẢI CẦU LÔNG GIAO HỮU 2006

THAM GIA GIẢI CẦU LÔNG GIAO HỮU 2006

<font face="Arial">Nh&acirc;n kỷ niệm 116 năm ng&agrave;y sinh của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa c&aacute;c đơn vị, ng&agrave;y 19/5/2006, C&ocirc;ng đo&agrave;n Sở Du lịch th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; phối hợp tổ chức &ldquo;Giải cầu l&ocirc;ng giao hữu - c&uacute;p tứ h&ugrave;ng 2006&rdquo; giữa 4 đội tuyển l&agrave; Sở Du lịch th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Quận ủy &ndash; UBND quận T&acirc;n Ph&uacute;, CLB cầu l&ocirc;ng Kh&aacute;ch sạn Sao v&agrave;ng v&agrave; c&ocirc;ng ty Vietravel. </font>
   15/03/2007 10:59
XÚC TIẾN MẠNH SẢN PHẨM MỚI SIÊM RIỆP – BANGKOK – HỒ CHÍ MINH

XÚC TIẾN MẠNH SẢN PHẨM MỚI SIÊM RIỆP – BANGKOK – HỒ CHÍ MINH

<font face="Arial">Nhằm mở rộng sản phẩm Du lịch mới, nối tuyến giữa c&aacute;c nước trong khu vực để sản phẩm Du lịch đi nước ngo&agrave;i ng&agrave;y c&agrave;ng phong ph&uacute; hơn, c&ocirc;ng ty Vietravel đang c&oacute; nhiều hoạt động x&uacute;c tiến mạnh mẽ tour Du lịch Si&ecirc;m Riệp &ndash; Bangkok &ndash; Hồ Ch&iacute; Minh. </font>
   15/03/2007 10:58
TRUNG TÂM LÁ XANH TỔ CHỨC TOUR THAM QUAN CAMPUCHIA CHO CỤM CẢNG HÀNG KHÔNG MIỀN NAM

TRUNG TÂM LÁ XANH TỔ CHỨC TOUR THAM QUAN CAMPUCHIA CHO CỤM CẢNG HÀNG KHÔNG MIỀN NAM

<font face="Arial">V&agrave;o đầu th&aacute;ng 05 vừa qua, Trung t&acirc;m Du lịch L&aacute; Xanh thuộc c&ocirc;ng ty Vietravel vừa tổ chức một tour Du lịch đặc biệt tham quan Campuchia cho 133 kh&aacute;ch của Cụm cảng H&agrave;ng kh&ocirc;ng miền Nam. </font>
   15/03/2007 10:58
TIỄN ĐOÀN LÀM PHIM “KÝ SỰ HỎA XA” LÊN ĐƯỜNG

TIỄN ĐOÀN LÀM PHIM “KÝ SỰ HỎA XA” LÊN ĐƯỜNG

<font face="Arial">Sau một thời gian kh&aacute; d&agrave;i chuẩn bị, chương tr&igrave;nh d&agrave;nh cho đo&agrave;n l&agrave;m phim &ldquo;K&yacute; sự hỏa sa&rdquo; do Đ&agrave;i truyền h&igrave;nh HTV v&agrave; c&ocirc;ng ty Vietravel phối hợp thực hiện đ&atilde; bước đầu ho&agrave;n th&agrave;nh về mặt lịch tr&igrave;nh. Trưa ng&agrave;y 17/ 05/ 2006, &ocirc;ng Triệu C&ocirc;ng Tinh Thanh &ndash; Ph&oacute; Tổng gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng ty Vietravel c&ugrave;ng nhiều đại diện của c&ocirc;ng ty đ&atilde; đến trụ sở Đ&agrave;i truyền h&igrave;nh HTV v&agrave; ga H&ograve;a Hưng tiễn đo&agrave;n l&agrave;m phim l&ecirc;n đường, ch&uacute;c đo&agrave;n l&agrave;m phim th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp. </font>
   15/03/2007 10:57
KHAI TRƯƠNG VIETRAVEL CHI NHÁNH ÂU CƠ

KHAI TRƯƠNG VIETRAVEL CHI NHÁNH ÂU CƠ

<font face="Arial">Nhằm mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ cho kh&aacute;ch du lịch, gi&uacute;p du kh&aacute;ch c&oacute; thể dễ d&agrave;ng đăng k&yacute; tour v&agrave; mua c&aacute;c sản phẩm của Vietravel thuận tiện nhất, c&ocirc;ng ty Vietravel vừa khai trương th&ecirc;m một chi nh&aacute;nh Au Cơ tại 286 &Acirc;u Cơ, P.9, Q.T&acirc;n B&igrave;nh, th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. </font>
   15/03/2007 10:44
TƯNG BỪNG CÙNG NGÀY HỘI DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TƯNG BỪNG CÙNG NGÀY HỘI DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

<font face="Arial">Hưởng ứng ng&agrave;y Hội Du lịch Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, c&ocirc;ng ty Vietravel đ&atilde; tham gia hoạt động n&agrave;y với nhiều chương tr&igrave;nh hữu &iacute;ch v&agrave; hiệu quả. </font>
   15/03/2007 10:42
THAM GIA HỘI THI “GIỌNG HÁT VÀNG NGÀNH DU LỊCH”

THAM GIA HỘI THI “GIỌNG HÁT VÀNG NGÀNH DU LỊCH”

<font face="Arial">Ch&agrave;o mừng những ng&agrave;y Lễ trọng đại của d&acirc;n tộc l&agrave; ng&agrave;y Giải ph&oacute;ng miền Nam 30/4, ng&agrave;y Quốc tế Lao động 1/5 v&agrave; Ch&agrave;o mừng Đại hội Đảng lần thứ X, Sở Du lịch Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Tạp ch&iacute; Du lịch v&agrave; Cung văn h&oacute;a Lao động đ&atilde; tổ chức Hội thi &ldquo;Li&ecirc;n hoan Giọng h&aacute;t v&agrave;ng ng&agrave;nh Du lịch Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ 11&rdquo;. </font>
   15/03/2007 10:41
VIETRAVEL NHẬN GIẢI THƯỞNG “NHÀ ĐIỀU HÀNH DU LỊCH TỐT NHẤT”

VIETRAVEL NHẬN GIẢI THƯỞNG “NHÀ ĐIỀU HÀNH DU LỊCH TỐT NHẤT”

<font face="Arial">Vừa qua, tại khu Resort Novotel &ndash; Phan Thiết, C&ocirc;ng ty Du lịch Vietravel đ&atilde; nhận được giải thưởng &ldquo;Nh&agrave; điều h&agrave;nh Tour c&oacute; dịch vụ tốt nhất Việt Nam&rdquo; trong cuộc b&igrave;nh chọn giải thưởng &ldquo;The Guide Awards&rdquo; do Thời b&aacute;o Kinh tế Việt Nam tổ chức. </font>
   15/03/2007 10:35
VIETRAVEL TỔ CHỨC TOUR CHO CÔNG TY VINACAFE

VIETRAVEL TỔ CHỨC TOUR CHO CÔNG TY VINACAFE

<font face="Arial">Vừa qua, c&ocirc;ng ty Vietravel đ&atilde; tổ chức một tour du lịch đặc biệt d&agrave;nh cho c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng của c&ocirc;ng ty Vinacafe Việt Nam. Chương tr&igrave;nh tổ chức cho 86 du kh&aacute;ch l&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng tham dự chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i của c&ocirc;ng ty Vinacafe. </font>
   15/03/2007 10:19
DỊCH VỤ MỚI CỦA TRUNG TÂM DU LỊCH LÁ XANH

DỊCH VỤ MỚI CỦA TRUNG TÂM DU LỊCH LÁ XANH

<font face="Arial">L&agrave; một trong những chi nh&aacute;nh trực thuộc c&ocirc;ng ty Vietravel, Trung t&acirc;m Du lịch đặt tại L&aacute; xanh tại S&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất ra đời v&agrave;o th&aacute;ng 9/2004 hiện nay đ&atilde; đi v&agrave;o hoạt động ng&agrave;y c&agrave;ng chuy&ecirc;n nghiệp với những dịch vụ mới d&agrave;nh cho qu&yacute; kh&aacute;ch. </font>
   15/03/2007 10:18