Non Nước Việt Nam

Kỳ thú rừng tràm Trà Sư

Kỳ thú rừng tràm Trà Sư

<div align="justify"><span><span id="tab_ctl06_lblNews_InitCont"><span><br /> Dạo quanh một v&ograve;ng trong thế giới nước Tr&agrave; Sư, bạn sẽ kh&aacute;m ph&aacute; rất nhiều lo&agrave;i động thực vật kỳ lạ m&agrave; trước đ&acirc;y bạn chỉ được thấy tr&ecirc;n s&aacute;ch b&aacute;o.</span></span></span></div>
   21/11/2008 10:44
Mộc Châu những mùa hoa

Mộc Châu những mùa hoa

<div align="justify"><br /> Gh&eacute;&nbsp;Mộc Ch&acirc;u dịp cuối thu, bạn sẽ thấy những thảo nguy&ecirc;n hoa dập dờn mỗi bước ch&acirc;n&nbsp;qua, lưu lại tr&ecirc;n m&aacute;i t&oacute;c v&agrave; bồng bềnh tr&ocirc;i theo&nbsp;&aacute;ng m&acirc;y chiều.</div>
   20/11/2008 11:32
Đường sông Cái Nha Trang

Đường sông Cái Nha Trang

<div align="justify">Con đường s&ocirc;ng C&aacute;i b&acirc;y giờ đầy t&iacute;nh l&atilde;ng mạn v&agrave; thấm đẫm chất qu&ecirc;. Kh&aacute;c với c&aacute;c tour du lịch tr&ecirc;n s&ocirc;ng ở s&ocirc;ng Hương hoặc c&aacute;c tỉnh miền Nam, con đường s&ocirc;ng C&aacute;i mang vẻ ri&ecirc;ng, đưa kh&aacute;ch đến những nơi ho&agrave;n to&agrave;n kh&aacute;c biệt.</div>
   19/11/2008 10:23
Thăm làng tranh Đông Hồ

Thăm làng tranh Đông Hồ

<div align="justify">N&oacute;i đến những gi&aacute; trị nghệ thuật truyền thống của Việt Nam kh&ocirc;ng thể kh&ocirc;ng nhớ tới tranh d&acirc;n gian Đ&ocirc;ng Hồ. B&agrave;i n&agrave;y xin được giới thiệu một điểm đến hấp dẫn: l&agrave;ng tranh Đ&ocirc;ng Hồ nay thuộc th&ocirc;n Đ&ocirc;ng Kh&ecirc;, x&atilde; Song Hồ, huyện Thuận Th&agrave;nh, tỉnh Bắc Ninh để c&ugrave;ng kh&aacute;m ph&aacute; n&eacute;t đẹp đặc trưng của một l&agrave;ng nghề Việt Nam.</div>
   17/11/2008 11:05
Du lịch đồng quê dưới chân núi Tản

Du lịch đồng quê dưới chân núi Tản

<div align="justify"><br /> Đ&oacute; l&agrave; &yacute; tưởng v&agrave; mong muốn của tiến sĩ Ng&ocirc; Kiều Oanh (Viện Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Việt Nam), một phụ nữ từng c&oacute; nhiều năm nghi&ecirc;n cứu về tiềm năng của rừng n&uacute;i Ba V&igrave; v&agrave; cũng l&agrave; người g&oacute;p phần kh&ocirc;ng nhỏ v&agrave;o sự ph&aacute;t triển của v&ugrave;ng du lịch n&agrave;y.</div>
   12/11/2008 08:31
Hạ Long trên cạn

Hạ Long trên cạn

<div align="justify">Nếu để chỉ ra một &ldquo;Hạ Long tr&ecirc;n cạn&rdquo;, nơi kh&ocirc;ng thuộc về biển nhưng cũng c&oacute; tr&ugrave;ng điệp những ngọn n&uacute;i đ&aacute; v&ocirc;i con con xinh xắn, th&igrave; đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; v&ugrave;ng rừng n&uacute;i Tr&agrave;ng An. V&ugrave;ng n&uacute;i non hiểm trở che giấu cả một &ldquo;thế giới đ&atilde; mất&rdquo; n&agrave;y đang được đ&aacute;nh thức bởi một c&ocirc;ng trường x&acirc;y dựng một khu du lịch ho&agrave;nh tr&aacute;ng trị gi&aacute; đến bạc tỉ&hellip;</div>
   10/11/2008 10:39
Đầm Chuồn đêm ngàn sao...

Đầm Chuồn đêm ngàn sao...

<div align="justify">Đầm Chuồn kh&ocirc;ng xa lắm, bởi chỉ mười c&acirc;y số đi xe m&aacute;y từ trung t&acirc;m th&agrave;nh phố Huế l&agrave; đến nơi. Tr&ecirc;n đường đi, tiện thể gh&eacute; qua l&agrave;ng Chuồn (x&atilde; Ph&uacute; An, Ph&uacute; Vang, Huế) đong v&agrave;i xị &ldquo;đệ nhất danh tửu&rdquo;, chọn một v&agrave;i đ&ograve;n b&aacute;nh t&eacute;t đặc sản l&uacute;c n&agrave;o cũng c&oacute; ở chợ l&agrave;ng n&agrave;y.</div>
   06/11/2008 11:47
Tiền Giang: Kết hợp du lịch sinh thái với quảng bá non nước vùng Nam bộ

Tiền Giang: Kết hợp du lịch sinh thái với quảng bá non nước vùng Nam bộ

<div align="justify">Thi&ecirc;n nhi&ecirc;n v&agrave; con người Tiền Giang mang đặc trưng của nền văn minh s&ocirc;ng nước Nam bộ, với những di t&iacute;ch văn h&oacute;a &ndash; lịch sử c&oacute; gi&aacute; trị như: Lăng Trương Định, ch&ugrave;a Vĩnh Tr&agrave;ng, đ&igrave;nh Long Hưng, khu di t&iacute;ch c&aacute;ch mạng Ấp Bắc... mỗi năm thu h&uacute;t h&agrave;ng vạn lượt kh&aacute;ch tham quan. </div>
   05/11/2008 10:35
Thăm vịnh Lan Hạ, đảo Cát Bà

Thăm vịnh Lan Hạ, đảo Cát Bà

<div align="justify"><br /> <br /> Lan Hạ, chỉ ri&ecirc;ng với c&aacute;i t&ecirc;n ki&ecirc;u sa ấy đ&atilde; gợi cho du kh&aacute;ch biết bao t&ograve; m&ograve;, h&aacute;o hức. Một vịnh đảo nằm ở Đ&ocirc;ng Nam quần đảo C&aacute;t B&agrave; n&agrave;y lẽ ra đ&atilde; nức tiếng nếu như kh&ocirc;ng nằm kề với một &ldquo;đại gia&rdquo; về điểm đến du lịch, vịnh Hạ Long.</div>
   03/11/2008 11:00
Chùa Xiêm Cán

Chùa Xiêm Cán

<div align="justify">Mặc d&ugrave; chưa phải l&agrave; ng&ocirc;i ch&ugrave;a cổ nhất, nhưng c&oacute; thể n&oacute;i, ch&ugrave;a Xi&ecirc;m C&aacute;n l&agrave; một trong những ng&ocirc;i ch&ugrave;a Khmer được liệt v&agrave;o h&agrave;ng lớn nhất, đẹp nhất v&agrave; lộng lẫy nhất trong hệ thống ch&ugrave;a Khmer ở Nam Bộ.</div>
   29/10/2008 11:10
Du ngoạn thác Voi

Du ngoạn thác Voi

<div align="justify">C&aacute;ch th&agrave;nh phố Đ&agrave; Lạt khoảng 22 km đi về hướng T&acirc;y Nam (thuộc thị trấn Nam Ban &ndash; L&acirc;m H&agrave;) c&oacute; một th&aacute;c nước h&igrave;nh đ&agrave;n voi đang chen nhau tắm. D&ograve;ng th&aacute;c ng&agrave;y đ&ecirc;m ầm ầm tu&ocirc;n đổ tung bọt trắng xo&aacute;. Th&aacute;c nước n&agrave;y c&oacute; một v&oacute;c d&aacute;ng ri&ecirc;ng biệt, thật hoang sơ trong một khung cảnh thi&ecirc;n nhi&ecirc;n gần gũi.</div>
   27/10/2008 10:43
Hang Ông Già

Hang Ông Già

<div align="justify">Bạn sẽ thấy g&igrave; ở hang &Ocirc;ng Gi&agrave;? Đ&oacute; l&agrave; một thắng cảnh h&ugrave;ng vĩ với những ghềnh đ&aacute;, hang đ&aacute; nối d&agrave;i với nhau như một vịnh Hạ Long thu nhỏ được t&aacute;i tạo ở Nha Trang.</div>
   23/10/2008 10:03
Khám phá Hòn Chông

Khám phá Hòn Chông

<div align="justify">Khu du lịch H&ograve;n Ch&ocirc;ng thuộc huyện Ki&ecirc;n Lương, tỉnh Ki&ecirc;n Giang l&agrave; một quần thể c&aacute;c di t&iacute;ch, danh lam thắng cảnh mang vẻ đẹp của non xanh, nước biếc, sơn thủy hữu t&igrave;nh.</div>
   21/10/2008 09:28
Hoang sơ Sơn Đừng

Hoang sơ Sơn Đừng

<div align="justify">Đến V&acirc;n Phong, c&oacute; nhiều l&yacute; do để đến Sơn Đừng, một l&agrave;ng ch&agrave;i rất nhỏ, với những tảng đ&aacute; thi&ecirc;n nhi&ecirc;n mang dạng h&igrave;nh c&aacute;c loại th&uacute;, nơi kh&ocirc;ng c&oacute; xe cộ, kể cả xe đạp. Đ&uacute;ng l&agrave; một bảo t&agrave;ng của hoang sơ.</div>
   17/10/2008 16:19
Làng cổ Đường Lâm

Làng cổ Đường Lâm

<div align="justify">Đường L&acirc;m (Sơn T&acirc;y, H&agrave; Nội) vẫn c&ograve;n những lưu lại những chiếc cổng, giếng nước v&agrave; một số nh&agrave; cổ. Đ&acirc;y l&agrave; ng&ocirc;i l&agrave;ng cổ đầu ti&ecirc;n của Việt Nam được xếp hạng di t&iacute;ch quốc gia.</div>
   15/10/2008 10:03
Quyến rũ Cù Lao Chàm

Quyến rũ Cù Lao Chàm

<p align="justify">Mỗi lần đến với mảnh đất Quảng Nam, ch&uacute;ng ta được nghe nhiều đến những địa danh nổi tiếng như phố cổ Hội An, th&aacute;nh địa Mỹ Sơn, nhưng Quảng Nam kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; thế. C&ugrave; Lao Ch&agrave;m nổi tiếng với những b&atilde;i biển đẹp đ&atilde; g&oacute;p phần trong việc thu h&uacute;t h&agrave;ng triệu kh&aacute;ch du lịch đến với Quảng Nam mỗi năm.</p>
   14/10/2008 09:57
Giấc mơ Ý Tý

Giấc mơ Ý Tý

<div align="justify">T&ocirc;i đ&atilde; lu&ocirc;n mơ về miền đất ấy - như một giấc mơ d&agrave;i m&agrave; t&ocirc;i đ&atilde; cặm cụi đi trong những ng&agrave;y thu trong trẻo hay những ng&agrave;y m&ugrave;a đ&ocirc;ng sương gi&aacute; mịt mờ. Giấc mơ ấy l&uacute;c n&agrave;o cũng vẹn nguy&ecirc;n v&agrave; m&atilde;i c&ograve;n cắm rễ chắc lắm trong tr&aacute;i tim, vững v&agrave;ng như những ng&ocirc;i nh&agrave; tr&igrave;nh tường của người H&agrave; Nh&igrave; đang b&aacute;m chặt v&agrave;o lưng n&uacute;i, bất chấp nắng mưa, bỏ mặc cả thời gian&hellip;</div>
   13/10/2008 10:31
Suối Ba Li

Suối Ba Li

<div align="justify">Suối Ba Li bắt nguồn từ n&uacute;i Chiến, c&ugrave;ng suối Tranh, suối Thượng (n&uacute;i Ch&agrave; Pau), suối R&iacute;ch, suối C&oacute;c (n&uacute;i Nhọn)... đổ nước về hồ chứa nước Cam Ranh, c&aacute;ch trung t&acirc;m th&agrave;nh phố Nha Trang khoảng 30km về ph&iacute;a Nam.</div>
   09/10/2008 09:11
Khoang Xanh - Suối Tiên - một "Đà Lạt" của Hà Nội

Khoang Xanh - Suối Tiên - một "Đà Lạt" của Hà Nội

<div align="justify">C&aacute;ch H&agrave; Nội 50km về ph&iacute;a Sơn T&acirc;y, khu du lịch Khoang Xanh &ndash; Suối Ti&ecirc;n thuộc địa phận x&atilde; V&acirc;n H&ograve;a &ndash; Ba V&igrave; l&agrave; nơi c&oacute; phong cảnh ngoạn mục hữu t&igrave;nh, n&uacute;i rừng tr&ugrave;ng điệp với d&ograve;ng suối ti&ecirc;n thơ mộng v&agrave; nhiều d&agrave;n th&aacute;c tuyệt đẹp đổ xuống tạo n&ecirc;n những &acirc;m thanh kỳ diệu.</div>
   03/10/2008 10:39
Lên Ba Tơ ghé làng thổ cẩm

Lên Ba Tơ ghé làng thổ cẩm

<div align="justify">L&agrave;ng thổ cẩm nằm ph&iacute;a dưới ch&acirc;n đ&egrave;o L&acirc;m, b&ecirc;n d&ograve;ng s&ocirc;ng Li&ecirc;ng hiền h&ograve;a. Từ bao đời nay, bằng đ&ocirc;i tay kh&eacute;o l&eacute;o của m&igrave;nh người d&acirc;n nơi đ&acirc;y đ&atilde; dệt những tấm thổ cẩm với sắc m&agrave;u&nbsp;phong ph&uacute; của đồng b&agrave;o d&acirc;n tộc H&rsquo;Re v&agrave;&nbsp;trở th&agrave;nh ng&ocirc;i l&agrave;ng duy nhất ở Quảng Ng&atilde;i c&oacute; nghề dệt thổ cẩm.</div>
   02/10/2008 09:37