Công bố thông tin

CBTT Báo cáo tài chính năm 2020

---

- CBTT Báo cáo tài chính năm 2020: Xem tại đây

   10/04/2021 09:16

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 (CV 121-CBTT)

---

- CBTT Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 (CV 121-CBTT): Xem tại đây

   09/04/2021 17:52

Thông báo mua lại cổ phần của CBNV nghỉ việc

---

- Thông báo mua lại cổ phần của CBNV nghỉ việc: Xem tại đây

   07/04/2021 16:45

Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

---

- Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Xem tại đây
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - thay đổi lần thứ 32: Xem tại đây

   02/04/2021 17:39

Công bố thông tin Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ

---

- Công bố thông tin Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ: Xem tại đây

   30/03/2021 15:12

Công bố thông tin về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

---

- CBTT quyết định thay đổi: Xem tại đây
- Quyết định thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty: Xem tại đây                           

   25/03/2021 16:56

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phần của CBNV nghỉ việc - lần 1 năm 2021

---

- CBTT Nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phần của CBNV nghỉ việc - lần 1 năm 2021: Xem tại đây
- Nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phần của CBNV nghỉ việc - lần 1 năm 2021: Xem tại đây

   12/03/2021 00:00

Công bố thông tin Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty (sửa đổi bổ sung lần 11)

---

Công bố thông tin Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty (sửa đổi bổ sung lần 11). Xem tại đây

   08/01/2021 15:04

Công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

---

Công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Xem tại đây

   08/01/2021 15:03

Công bố thông về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Phó tổng giám đốc

---

- Công bố thông về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Phó tổng giám đốc (CV 563): Xem tại đây
 

   31/12/2020 00:00

Công bố thông tin ủy quyền thực hiện công bố thông tin (CV 554)

---

- Công bố thông tin ủy quyền thực hiện công bố thông tin (CV 554): Xem tại đây
- Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin (CV 553): Xem tại đây
- Quyết Định ủy quyền người thực hiện công bố thông tin (CV 552): Xem tại đây

   30/12/2020 00:00

Công bố thông tin chấm dứt hoạt động Vietravel Chi nhánh Long An

---

- Công bố thông tin chấm dứt hoạt động Vietravel Chi nhánh Long An: Xem tại đây
- Quyết Định chấm dứt hoạt động Vietravel Chi nhánh Long An: Xem tại đây

   29/12/2020 00:00

Báo cáo giao dịch cổ đông nội bộ - Phó Tổng giám đốc tập sự Công ty

---

Báo cáo giao dịch cổ đông nội bộ - Phó Tổng giám đốc tập sự Công ty: Xem tại đây

   10/12/2020 00:00

Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ - Phó Tổng giám đốc tập sự Công ty

---

- CBTT Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ - Phó Tổng giám đốc tập sự Công ty: Xem tại đây

   20/11/2020 00:00

CBTT Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

---

CBTT Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ: Xem tại đây

   06/11/2020 11:50

CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

---

CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành: Xem tại đây

   06/11/2020 11:00

CBTT Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu chuyển đổi và cổ phiếu riêng lẻ theo công văn thông báo số 1140/TB-SGDHN

---

- CBTT Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu chuyển đổi và cổ phiếu riêng lẻ theo công văn thông báo số 1140/TB-SGDHN: Xem tại đây
- CV 1140/TB-SGDHN Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu chuyển đổi và cổ phiếu riêng lẻ: Xem tại đây

   30/10/2020 00:00

CBTT Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020

---

CBTT Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020: Xem tại đây

   30/10/2020 00:00