Công bố thông tin

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

---

Nghị quyết chốt danh sách tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020: Xem tại đây

Công bố thông tin nghị quyết Hội đồng Cổ đông: Xem tại đây
 

   08/05/2020 16:00

Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

---

Nội dung Công bố thông tin: Xem tại đây
 

   09/04/2020 00:00

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị

---

Nội dung công bố thông tin: Xem tại đây
 

   31/03/2020 00:00

CBTT gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

---

Nội dung Công bố thông tin: Xem tại đây
 

   06/03/2020 13:35

Công bố thông tin

.

1. Biên Bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Xem tại đây)
2. Nghị quyết đại hội đồng cổ đông (Xem tại đây)
3. File công bố thông tin (Xem tại đây)
 

   20/02/2020 08:35

CBTT Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019

---

Nội dung chi tiết: Xem tại đây
 

   30/01/2020 16:00

Quyết định HĐQT về việc thành lập Công ty con

---

Nội dung chi tiết: Xem tại đây
 

   20/11/2019 16:00

Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

---

Nội dung chi tiết: Xem tại đây
 

   06/11/2019 17:15

Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ - KTT - Đã bán 0 CP

---

- Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ - Kế toán trưởng: Xem tại đây
 

   04/10/2019 15:47

Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ TVBKS - Đã bán 0 CP

---

- Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ - Thành viên Ban kiểm soát: Xem tại đây

 

   03/10/2019 18:54

Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ

Báo cáo giao dịch cổ đông nội bộ

- Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ - Thành viên Ban kiểm soát: Xem tại đây
- Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ - Kế toán trưởng Công ty: Xem tại đây
 

   03/10/2019 18:47

Nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu quỹ Đợt 2 năm 2019

Nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu quỹ Đợt 2 năm 2019

Nội dung Nghị quyết: Xem tại đây
 

   26/09/2019 17:46

Công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ

Công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ

Nội dung Công bố thông tin: Xem tại đây
 

   23/09/2019 14:07

Thông báo của HNX về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu VTR trên sàn Upcom

Thông báo của HNX về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu VTR trên sàn Upcom

Nội dung Công bố thông tin: Xem tại đây
 

   20/09/2019 12:02

CBTT văn bản của UBCKNN thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty

CBTT văn bản của UBCKNN thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty

Nội dung Công bố thông tin: Xem tại đây
 

   19/09/2019 11:45

Thông báo của TTLKCK Việt Nam (VSD) về việc chuyển sàn giao dịch

Thông báo của TTLKCK Việt Nam (VSD) về việc chuyển sàn giao dịch

- Công văn CBTT: Xem tại đây 
- Thông báo của VSD: Xem tại đây

 

   09/08/2019 16:45