Công bố thông tin

Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ TVBKS - Đã bán 0 CP

---

- Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ - Thành viên Ban kiểm soát: Xem tại đây

 

   03/10/2019 18:54

Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ

Báo cáo giao dịch cổ đông nội bộ

- Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ - Thành viên Ban kiểm soát: Xem tại đây
- Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ - Kế toán trưởng Công ty: Xem tại đây
 

   03/10/2019 18:47

Nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu quỹ Đợt 2 năm 2019

Nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu quỹ Đợt 2 năm 2019

Nội dung Nghị quyết: Xem tại đây
 

   26/09/2019 17:46

Công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ

Công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ

Nội dung Công bố thông tin: Xem tại đây
 

   23/09/2019 14:07

Thông báo của HNX về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu VTR trên sàn Upcom

Thông báo của HNX về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu VTR trên sàn Upcom

Nội dung Công bố thông tin: Xem tại đây
 

   20/09/2019 12:02

CBTT văn bản của UBCKNN thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty

CBTT văn bản của UBCKNN thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty

Nội dung Công bố thông tin: Xem tại đây
 

   19/09/2019 11:45

Thông báo của TTLKCK Việt Nam (VSD) về việc chuyển sàn giao dịch

Thông báo của TTLKCK Việt Nam (VSD) về việc chuyển sàn giao dịch

- Công văn CBTT: Xem tại đây 
- Thông báo của VSD: Xem tại đây

 

   09/08/2019 16:45

Công bố thông tin về việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ sàn Đại chúng chưa niêm yết sang sàn giao dịch UpCOM

Công bố thông tin về việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ sàn Đại chúng chưa niêm yết sang sàn giao dịch UpCOM

Nội dung Công bố thông tin: Xem tại đây

   05/08/2019 15:54

Quyết định của HNX về việc chấp thuận giao dịch cổ phiếu của Công ty Du lịch Vietravel trên thị trường giao dịch UPCoM

Quyết định của HNX về việc chấp thuận giao dịch cổ phiếu của Công ty Du lịch Vietravel trên thị trường giao dịch UPCoM

Nội dung chi tiết: Xem tại đây

   31/07/2019 17:08

Thông báo tạm ngừng chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VTR trên sàn Đại chúng chưa niêm yết

Thông báo tạm ngừng chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VTR trên sàn Đại chúng chưa niêm yết

Nội dung chi tiết thông báo: Xem tại đây

   26/07/2019 15:00

Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu doanh nghiệp

Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu doanh nghiệp

Nội dung thông báo: Xem tại đây

   12/07/2019 14:31

Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Thông báo: Xem tại đây
 
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông: Xem tại đây
 
- Dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Xem tại đây
 
- Bản cung cấp thông tin Bà La Huệ: Xem tại đây

 

   06/07/2019 10:21

Công bố thông tin giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Công bố thông tin giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Công bố thông tin: Xem tại đây

   28/06/2019 13:31

Thông báo về việc trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

Thông báo về việc trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

Công bố thông tin: Xem tại đây

   20/06/2019 15:31

Công bố thông tin về việc kiêm nhiệm vị trí Kế toán trưởng Công ty và Bản cung cấp thông tin

Công bố thông tin về việc kiêm nhiệm vị trí Kế toán trưởng Công ty và Bản cung cấp thông tin

Công bố thông tin: Xem tại đây

   18/06/2019 16:27

Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Quyết định của Hội đồng quản trị: Xem tại đây
 
- Thông báo gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng: Xem tại đây

   11/06/2019 16:22

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đăng lưu hành có quyền biểu quyết

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đăng lưu hành có quyền biểu quyết

Công bố thông tin: Xem tại đây

   10/06/2019 16:15

Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Công bố thông tin: Xem tại đây

   10/06/2019 15:31

Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu CBNV nghỉ việc Đợt 1 năm 2019

Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu CBNV nghỉ việc Đợt 1 năm 2019

Công bố thông tin: Xem tại đây

   15/05/2019 14:31

Nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu quỹ Đợt 1 năm 2019

Nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu quỹ Đợt 1 năm 2019

Công bố thông tin: Xem tại đây

   06/05/2019 15:10