Công bố thông tin

CBTT Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu Esop

---

Nội dung Công bố thông tin: Xem tại đây
 

   17/06/2020 17:58

Công bố thông tin tài liệu Đại hội cổ đông 2020

---

Nội dung Công bố thông tin: Xem tại đây

 

   17/06/2020 17:47

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị

---

Nội dung Công bố thông tin: Xem tại đây

 

   17/06/2020 17:46

Công bố thông tin Phát hành cổ phiếu còn lại theo chương trình ESOP

---

Nội dung Công bố thông tin: Xem tại đây
 

   12/06/2020 10:15

Công bố Bản cung cấp thông tin Phó Tổng Giám đốc công ty

---

Nội dung Công bố thông tin: Xem tại đây
 

   01/06/2020 17:12

Công bố thông tin bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

---

Nội dung Công bố thông tin: Xem tại đây
 

   01/06/2020 17:05

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

---

Nghị quyết chốt danh sách tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020: Xem tại đây

Công bố thông tin nghị quyết Hội đồng Cổ đông: Xem tại đây
 

   08/05/2020 16:00

Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

---

Nội dung Công bố thông tin: Xem tại đây
 

   09/04/2020 00:00

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị

---

Nội dung công bố thông tin: Xem tại đây
 

   31/03/2020 00:00

CBTT gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

---

Nội dung Công bố thông tin: Xem tại đây
 

   06/03/2020 13:35

Công bố thông tin

.

1. Biên Bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Xem tại đây)
2. Nghị quyết đại hội đồng cổ đông (Xem tại đây)
3. File công bố thông tin (Xem tại đây)
 

   20/02/2020 08:35

CBTT Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019

---

Nội dung chi tiết: Xem tại đây
 

   30/01/2020 16:00