Tin Tức Du Lịch

Quảng Nam: 282 tỷ đồng bảo tồn di tích Mỹ Sơn

Quảng Nam: 282 tỷ đồng bảo tồn di tích Mỹ Sơn

<div align="justify"><span>UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ vừa ph&ecirc; duyệt dự &aacute;n &ldquo;Quy hoạch bảo tồn v&agrave; ph&aacute;t huy gi&aacute; trị Khu di t&iacute;ch Mỹ Sơn&rdquo;, với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 282 tỷ đồng, sẽ triển khai tại x&atilde; Duy Ph&uacute;, huyện Duy Xuy&ecirc;n (Quảng Nam), tr&ecirc;n tổng diện t&iacute;ch 11.580.000m<sup>2</sup>.</span></div>
   30/07/2007 08:49
Du lịch Ao Vua (Hà Tây): Đầu tư 50 tỷ đồng hoàn thiện các dịch vụ phục vụ du khách

Du lịch Ao Vua (Hà Tây): Đầu tư 50 tỷ đồng hoàn thiện các dịch vụ phục vụ du khách

<p align="justify"><span>Nhằm thu h&uacute;t kh&aacute;ch đến tham quan nghỉ ngơi, vui chơi, giải tr&iacute;, hội họp... C&ocirc;ng ty cổ phần X&acirc;y dựng v&agrave; Du lịch Ao Vua (Ba V&igrave;) đang x&uacute;c tiến đầu tư khoảng 50 tỷ đồng triển khai thi c&ocirc;ng v&agrave; ho&agrave;n thiện cơ sở hạ tầng c&aacute;c dịch vụ du lịch.</span></p>
   30/07/2007 08:47
Thêm 2 tour mới đi Trung Quốc của Vietravel

Thêm 2 tour mới đi Trung Quốc của Vietravel

<p align="justify"><span><span>Đ&aacute;p ứng xu hướng th&iacute;ch kh&aacute;m ph&aacute; c&aacute;c điểm đến mới lạ của du kh&aacute;ch, Vietravel vừa giới thiệu hai tour mới l&agrave; Th&agrave;nh Đ&ocirc; - Cửu Trại C&acirc;u v&agrave; Bắc Kinh - T&acirc;y An. Cả hai tour đều diễn ra trong 5 ng&agrave;y 4 đ&ecirc;m.</span></span></p>
   30/07/2007 08:45
Quảng Nam: Nhiều tượng cổ được phát hiện tại tháp Chăm Khương Mỹ

Quảng Nam: Nhiều tượng cổ được phát hiện tại tháp Chăm Khương Mỹ

<p align="justify"><span><span>&nbsp;Qua tổ chức khai quật khảo cổ học tại nh&oacute;m th&aacute;p Chăm Khương Mỹ (x&atilde; Tam Xu&acirc;n I, huyện N&uacute;i Th&agrave;nh) c&aacute;c nh&agrave; khảo cổ học đ&atilde; ph&aacute;t hiện nhiều tượng cổ c&oacute; gi&aacute; trị.</span></span></p>
   30/07/2007 08:43
Phát triển “Tam giác du lịch" Bình Thuận - Lâm Đồng - TP.Hồ Chí Minh

Phát triển “Tam giác du lịch" Bình Thuận - Lâm Đồng - TP.Hồ Chí Minh

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;S&aacute;ng ng&agrave;y 26/7, tại TP Phan Thiết, dưới sự chứng kiến của &ocirc;ng Phạm Từ, Ph&oacute; Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch Việt Nam; &ocirc;ng Nguyễn Văn Thu, Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh B&igrave;nh Thuận; l&atilde;nh đạo Sở du lịch 3 tỉnh, th&agrave;nh B&igrave;nh Thuận - L&acirc;m Đồng&nbsp;- TP.Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; k&yacute; kết chương tr&igrave;nh hợp t&aacute;c ph&aacute;t triển du lịch của 3 địa phương n&oacute;i tr&ecirc;n.</span></span></span></p>
   27/07/2007 09:07
Khách du lịch đến Quảng Ngãi ngày càng tăng

Khách du lịch đến Quảng Ngãi ngày càng tăng

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Trong th&aacute;ng 7 năm 2007, Quảng Ng&atilde;i đ&atilde; đ&oacute;n khoảng 21.500 lượt kh&aacute;ch du lịch, đưa tổng số lượt kh&aacute;ch đến đ&oacute;n trong 7 th&aacute;ng đầu năm 2007 l&ecirc;n 136.935 lượt người, đạt 68% so với kế hoạch năm 2007 v&agrave; tăng 18% so với c&ugrave;ng kỳ năm ngo&aacute;i. Doanh thu từ du lịch ước đạt 63,5 tỷ đồng. Trong đ&oacute;, kh&aacute;ch quốc tế đạt hơn 7.000 lượt người, thu ngoại tệ đạt 399.000 USD.</span></span></span></p>
   27/07/2007 09:05
Tuyên Quang: phát động cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật về đề tài du lịch

Tuyên Quang: phát động cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật về đề tài du lịch

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text">Nhằm quảng b&aacute; n&eacute;t đẹp về thi&ecirc;n nhi&ecirc;n cũng như văn ho&aacute; đặc sắc của c&aacute;c địa phương thuộc tỉnh, bắt đầu từ 1/8/2007- 1/8/2008, Sở Văn ho&aacute; &ndash; Th&ocirc;ng tin tỉnh Tuy&ecirc;n Quang sẽ phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức cuộc thi s&aacute;ng t&aacute;c văn học, nghệ thuật về đề t&agrave;i du lịch.</span></span></p>
   27/07/2007 09:01
Khai mạc Lễ hội “Nhịp cầu xuyên Á”

Khai mạc Lễ hội “Nhịp cầu xuyên Á”

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;Tối 25/7, tại thị x&atilde; Đ&ocirc;ng H&agrave;, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp Bộ Văn h&oacute;a &ndash; Th&ocirc;ng tin, Bộ Thương mại v&agrave; Tổng cục Du lịch, tổ chức khai mạc Lễ hội văn h&oacute;a du lịch &ldquo;Nhịp cầu xuy&ecirc;n &Aacute;&rdquo;, với sự tham dự của hơn 200 nghệ sĩ, diễn vi&ecirc;n đến từ Myanmar, Th&aacute;i-lan, L&agrave;o, Việt Nam, Campuchia v&agrave; Quảng T&acirc;y&nbsp; (Trung Quốc).</span></span></span></p>
   27/07/2007 08:58
Pacific Airlines sẽ mở đường bay đến Huế

Pacific Airlines sẽ mở đường bay đến Huế

<span class="general_text"><span class="article_text"> <p class="newstextquote" style="MARGIN: 4.5pt 0cm 3.75pt; TEXT-INDENT: 0cm" align="justify"><span style="FONT-WEIGHT: normal; COLOR: black">C&ocirc;ng ty h&agrave;ng kh&ocirc;ng cổ phần Pacific Airlines vừa c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o sẽ mở hai đường bay nội địa mới từ th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đi Nha Trang v&agrave; đi Huế.</span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span></p> </span></span>
   27/07/2007 08:55
Chương trình “Khuyến mại mùa Thu”: Vietnam Airlines giảm giá vé nội địa từ 17- 52%

Chương trình “Khuyến mại mùa Thu”: Vietnam Airlines giảm giá vé nội địa từ 17- 52%

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text">&nbsp;Ng&agrave;y 23/7/2007, Vietnam Airlines vừa c&ocirc;ng bố sẽ b&aacute;n 25.000 v&eacute; m&aacute;y bay c&oacute; gi&aacute; rẻ từ 290.000 đồng/chặng đến 790.000 đồng/chặng (giảm từ 17% đến 52%).</span></span></p>
   27/07/2007 08:53
Khán giả Bồ Ðào Nha thích múa rối nước Việt Nam

Khán giả Bồ Ðào Nha thích múa rối nước Việt Nam

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;Chương tr&igrave;nh biểu diễn của đo&agrave;n m&uacute;a rối Việt Nam tại Festival m&uacute;a rối Almada lần thứ 24 diễn ra mới đ&acirc;y ở Bồ Đ&agrave;o Nha đ&atilde; nhận được sự cổ vũ, hưởng ứng nồng nhiệt của kh&aacute;n giả nước chủ nh&agrave;.</span></span></span></p>
   27/07/2007 08:50
Hà Nội: Hình thành ba tuyến du lịch phố cổ bằng xích lô

Hà Nội: Hình thành ba tuyến du lịch phố cổ bằng xích lô

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text">&nbsp;Du lịch phố cổ H&agrave; Nội lu&ocirc;n gắn liền với phương tiện tham quan bằng x&iacute;ch l&ocirc;. Hiện tại c&aacute;c c&ocirc;ng ty x&iacute;ch l&ocirc; h&igrave;nh th&agrave;nh 3 tour du lịch, hoạt động tr&ecirc;n khoảng 50 phố.</span></span></p>
   27/07/2007 08:45
Quảng Ninh: Tạo chiến dịch tuyên truyền nhằm bình chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới

Quảng Ninh: Tạo chiến dịch tuyên truyền nhằm bình chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">&nbsp;&quot;Tạo ra một chiến dịch tuy&ecirc;n truyền s&acirc;u rộng để quảng b&aacute;, mời gọi mọi người tham gia b&igrave;nh chọn, đề cử Vịnh Hạ Long l&agrave; một trong bảy kỳ quan thi&ecirc;n nhi&ecirc;n thế giới&quot;, đ&oacute; l&agrave; &yacute; kiến ph&aacute;t biểu của Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, &ocirc;ng Nguyễn Hồng Qu&acirc;n, tại cuộc họp ph&aacute;t động b&igrave;nh chọn cho Vịnh Hạ Long với c&aacute;c sở, ban, ng&agrave;nh li&ecirc;n quan v&agrave; c&aacute;c cơ quan b&aacute;o ch&iacute; diễn ra chiều 24/7. </span></span></span></p>
   27/07/2007 08:40
Du lịch Việt Nam tham gia hội chợ Du lịch sinh thái Mekong 2007

Du lịch Việt Nam tham gia hội chợ Du lịch sinh thái Mekong 2007

<span class="general_text"><span class="article_text"> <div align="justify">Nhằm quảng b&aacute; du lịch Việt Nam đồng thời ph&aacute;t triển c&aacute;c sản phẩm du lịch mới tại nước ta, từ 25-30/7, Tổng cục Du lịch Việt Nam sẽ tham gia Hội chợ Du lịch sinh th&aacute;i Mekong 2007 được tổ chức tại TP. Vi&ecirc;ng Chăn (L&agrave;o). </div> <div align="justify">&nbsp;</div> </span></span>
   25/07/2007 11:03
Nâng cấp làng du lịch cổ phục vụ Năm du lịch quốc gia

Nâng cấp làng du lịch cổ phục vụ Năm du lịch quốc gia

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Sở Du lịch Cần Thơ đang triển khai dự &aacute;n đầu tư 16,6 tỷ đồng để n&acirc;ng cấp l&agrave;ng du lịch cổ B&igrave;nh Thủy - Lộ V&ograve;ng Cung phục vụ Năm du lịch quốc gia.</span></span></span></p>
   25/07/2007 10:57
Hội An: Làm mới sản phẩm du lịch "Phố dành cho người đi bộ và xe thô sơ”

Hội An: Làm mới sản phẩm du lịch "Phố dành cho người đi bộ và xe thô sơ”

<div align="justify">Từ th&aacute;ng 7 n&agrave;y, Hội An ch&iacute;nh thức đổi t&ecirc;n sản phẩm du lịch &quot;Phố kh&ocirc;ng c&oacute; tiếng động cơ xe m&aacute;y&quot; th&agrave;nh &quot;Phố d&agrave;nh cho người đi bộ v&agrave; xe th&ocirc; sơ&quot;. Việc đổi t&ecirc;n n&agrave;y nhằm khắc phục sự ngộ nhận của một bộ phận nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; du kh&aacute;ch trong việc sử dụng phương tiện xe đạp, xe m&aacute;y d&ugrave;ng b&igrave;nh điện ắc-quy để lưu th&ocirc;ng l&agrave;m ảnh hưởng đến trật tự an to&agrave;n v&agrave; mỹ quan trong khu phố cổ.</div>
   25/07/2007 10:40
Kon Tum dành 8 tỷ đồng khôi phục các làng nghề

Kon Tum dành 8 tỷ đồng khôi phục các làng nghề

<p align="justify">Tỉnh Kon Tum đ&atilde; quyết định d&agrave;nh hơn 8 tỷ đồng để thực hiện dự &aacute;n kh&ocirc;i phục v&agrave; ph&aacute;t triển c&aacute;c l&agrave;ng nghề truyền thống của đồng b&agrave;o d&acirc;n tộc thiểu số tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh.</p>
   24/07/2007 09:22
   Bình Định tham gia Triển lãm quốc tế du lịch

Bình Định tham gia Triển lãm quốc tế du lịch

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">UBND tỉnh vừa đồng &yacute; giao Sở Du lịch tổ chức tham gia Triển l&atilde;m quốc tế du lịch- ITE HCMC năm 2007 tại TP Hồ Ch&iacute; Minh từ ng&agrave;y 5 đến 7/10/2007 với chủ đề &ldquo;Việt Nam - L&agrave;o - Campuchia, 3 quốc gia 1 điểm đến, kh&aacute;m ph&aacute; n&eacute;t đẹp v&ograve;ng cung Đ&ocirc;ng Dương&rdquo;.</span></span></span></p>
   24/07/2007 08:51
Quảng Nam phát triển du lịch bền vững

Quảng Nam phát triển du lịch bền vững

<p align="justify">Tỉnh Quảng Nam đặt mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển du lịch bền vững, phấn đấu trở th&agrave;nh một trong những trung t&acirc;m du lịch của Việt Nam v&agrave; khu vực, tạo được thương hiệu du lịch Quảng Nam c&oacute; uy t&iacute;n tr&ecirc;n thị trường quốc tế.</p>
   23/07/2007 11:12
Phát hiện hệ thống hang động nguyên sơ ở Thanh Hoá

Phát hiện hệ thống hang động nguyên sơ ở Thanh Hoá

<p align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">C&aacute;n bộ kiểm l&acirc;m thuộc Khu bảo tồn thi&ecirc;n nhi&ecirc;n P&ugrave; Hu (huyện Quan Ho&aacute;, Thanh Ho&aacute;) mới ph&aacute;t hiện một hệ thống hang động tại n&uacute;i Cồ Luồng rất đẹp.</span></p>
   23/07/2007 11:02