Tin Tức Du Lịch

Mở tour du lịch bằng xe ngựa tại phố cổ Hội An

Mở tour du lịch bằng xe ngựa tại phố cổ Hội An

<p align="justify">UBND thị x&atilde; Hội An (Quảng Nam) ng&agrave;y 13/9 đ&atilde; cấp ph&eacute;p cho C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại - Du lịch - Dịch vụ Hồng Th&uacute;y mở tour du lịch bằng xe ngựa kiểu cổ để phục vụ kh&aacute;ch tham quan c&aacute;c l&agrave;ng nghề truyền thống như: </p>
   16/09/2007 10:36
Quảng Bình phát hiện thêm nhiều hang động đẹp

Quảng Bình phát hiện thêm nhiều hang động đẹp

<p class="content" style="MARGIN: auto 0cm 12pt; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt"><font face="Arial">Đo&agrave;n th&aacute;m hiểm của Ho&agrave;ng gia Anh v&agrave; tỉnh Quảng B&igrave;nh đ&atilde; ph&aacute;t hiện th&ecirc;m 25 hang động mới nằm ở huyện Bố Trạch, huyện Minh Ho&aacute; v&agrave; huyện Quảng Ninh. Trong đ&oacute; c&oacute; một hang động mới nằm trong hệ thống hang V&ograve;m thuộc khu Di sản thi&ecirc;n nhi&ecirc;n thế giới Phong Nha-Kẻ B&agrave;ng (huyện Bố Trạch). </font></span></p>
   16/09/2007 10:35
Quảng Ngãi: Quy hoạch chung xây dựng Khu Du lịch - Kinh tế - Văn hóa Sa Huỳnh

Quảng Ngãi: Quy hoạch chung xây dựng Khu Du lịch - Kinh tế - Văn hóa Sa Huỳnh

<p align="justify">S&aacute;ng 11/9, Viện Quy hoạch Đ&ocirc; thị - N&ocirc;ng th&ocirc;n thuộc Bộ X&acirc;y dựng đ&atilde; thuyết minh đồ &aacute;n quy hoạch chung x&acirc;y dựng Khu Du lịch - Kinh tế - Văn h&oacute;a Sa Huỳnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ng&atilde;i với Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xu&acirc;n Huế, c&aacute;c Sở, ng&agrave;nh li&ecirc;n quan v&agrave; l&atilde;nh đạo huyện Đức Phổ.<span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Verdana"></span> </p> <p class="MsoBodyText" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span></p>
   16/09/2007 10:32
Từ ngày 07 đến 16/02/2008: Khai hội văn hóa du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu

Từ ngày 07 đến 16/02/2008: Khai hội văn hóa du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu

<p align="justify">Chiều 13/9, đồng ch&iacute; Hồ Văn Ni&ecirc;n, Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh đ&atilde; c&oacute; buổi l&agrave;m việc với c&aacute;c sở: Du lịch, Văn h&oacute;a - Th&ocirc;ng tin, Thương mại về kế hoạch tổ chức khai hội Văn ho&aacute; Du lịch B&agrave; Rịa-Vũng T&agrave;u năm 2008.</p>
   16/09/2007 10:30
Pacific Airlines áp dụng chương trình vé siêu rẻ

Pacific Airlines áp dụng chương trình vé siêu rẻ

<p align="justify">Pacific Airlines cho biết, từ ng&agrave;y 10/9/2007 &aacute;p dụng chương tr&igrave;nh khuyến mại mang t&ecirc;n &quot;V&eacute; si&ecirc;u rẻ mỗi ng&agrave;y&quot;, gi&aacute; v&eacute;&nbsp; từ 150 ngh&igrave;n đồng/chiều cho tất cả c&aacute;c đường bay nội địa trong lịch bay m&ugrave;a đ&ocirc;ng (từ ng&agrave;y 28/10/2007 đến ng&agrave;y 29/3/2008).</p>
   16/09/2007 10:27
Lâm Đồng, Bình Thuận, TP. Hồ Chí Minh liên kết phát triển du lịch

Lâm Đồng, Bình Thuận, TP. Hồ Chí Minh liên kết phát triển du lịch

<p align="justify">Vừa qua, tại Phan Thiết, gi&aacute;m đốc sở Du lịch - Thương mại 3 tỉnh L&acirc;m Đồng, B&igrave;nh Thuận v&agrave; TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; k&yacute; cam kết nguy&ecirc;n tắc hợp t&aacute;c ph&aacute;t triển du lịch to&agrave;n diện.</p>
   16/09/2007 10:25
Chương trình khuyến mãi "Sắc thu vàng" do Vietravel tổ chức

Chương trình khuyến mãi "Sắc thu vàng" do Vietravel tổ chức

<p align="justify">Chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i &quot;Sắc thu v&agrave;ng&quot; do Vietravel tổ chức diễn ra từ ng&agrave;y 20/9 đến 31/10/2007. Mỗi du kh&aacute;ch khi đăng k&yacute; du lịch v&agrave;o m&ugrave;a thu sẽ c&oacute; cơ hội tr&uacute;ng thưởng c&aacute;c chuyến đi du lịch Trung Quốc, H&agrave; Nội v&agrave; Ph&uacute; Quốc. </p>
   16/09/2007 10:24
Ðắk Lắk: 6 tỷ đồng bảo tồn văn hóa cồng chiêng

Ðắk Lắk: 6 tỷ đồng bảo tồn văn hóa cồng chiêng

<p align="justify">UBND tỉnh Đắk Lắk vừa quyết định chi 6 tỷ đồng từ nguồn ng&acirc;n s&aacute;ch địa phương cho việc thực hiện Dự &aacute;n bảo tồn văn h&oacute;a cồng chi&ecirc;ng. Từ năm 2007 đến 2010, tỉnh Đắk Lắk tập trung điều tra, khảo s&aacute;t, sưu tầm chi&ecirc;ng v&agrave; những b&agrave;i chi&ecirc;ng cổ, mở lớp dạy diễn tấu cồng chi&ecirc;ng, dạy chỉnh chi&ecirc;ng, tổ chức c&aacute;c lễ hội li&ecirc;n hoan cồng chi&ecirc;ng...</p>
   16/09/2007 10:22
Thừa Thiên - Huế: Phát hiện ba khẩu súng cổ, quý hiếm

Thừa Thiên - Huế: Phát hiện ba khẩu súng cổ, quý hiếm

<p align="justify">Bảo t&agrave;ng lịch sử c&aacute;ch mạng Thừa Thi&ecirc;n - Huế cho biết vừa tiếp nhận ba khẩu s&uacute;ng cổ đặc biệt qu&yacute; hiếm.</p>
   16/09/2007 10:19
Nhật ký Đặng Thùy Trâm phát hành tại Mỹ

Nhật ký Đặng Thùy Trâm phát hành tại Mỹ

<p align="justify">Ng&agrave;y 11/9/2007, nhật k&yacute; Đặng Th&ugrave;y Tr&acirc;m đ&atilde; ch&iacute;nh thức được Nh&agrave; xuất bản Random House ph&aacute;t h&agrave;nh tại Mỹ với t&ecirc;n Last night I dreamed of peace (Đ&ecirc;m qua t&ocirc;i mơ thấy h&ograve;a b&igrave;nh). S&aacute;ch được ph&aacute;t h&agrave;nh dưới hai h&igrave;nh thức: bản điện tử (gi&aacute; 17,95 USD) v&agrave; s&aacute;ch in (d&agrave;y 256 trang, gi&aacute; 19,95 USD). </p>
   16/09/2007 10:11
"Thiên tài Ý" tại Hà Nội

"Thiên tài Ý" tại Hà Nội

<p align="justify">Triển l&atilde;m &quot;Giờ đ&acirc;y, thi&ecirc;n t&agrave;i &Yacute;&quot; trưng b&agrave;y hơn 80 t&aacute;c phẩm của 56 nghệ sĩ, nh&agrave; thiết kế v&agrave; nhiếp ảnh gia &Yacute; tại Bảo t&agrave;ng Mỹ thuật VN, 66 Nguyễn Th&aacute;i Học, H&agrave; Nội từ nay đến 9-10. </p>
   09/09/2007 13:58
Việt Nam - Ngôi sao ẩm thực mới của châu Á

Việt Nam - Ngôi sao ẩm thực mới của châu Á

<p align="justify">Thời gian gần đ&acirc;y, ẩm thực Việt Nam lu&ocirc;n được giới truyền th&ocirc;ng quốc tế nhắc đến với những từ&nbsp;đang&nbsp;được&nbsp;&quot;quốc tế ho&aacute;&quot; ng&agrave;y c&agrave;ng rộng r&atilde;i như Phở, Nem hay B&aacute;nh&nbsp;chưng. Tờ Thời b&aacute;o Niu Yo&oacute;c đ&aacute;nh gi&aacute; Việt Nam l&agrave; &quot;ng&ocirc;i sao ẩm thực mới của ch&acirc;u &Aacute;&quot; v&agrave; c&oacute; khả năng lọt v&agrave;o tốp 10 nền ẩm thực thế giới.</p>
   09/09/2007 13:42
Phát hiện hũ tiền cổ ở Quảng Trị

Phát hiện hũ tiền cổ ở Quảng Trị

<p align="justify">Một số d&acirc;n l&agrave;ng Tr&acirc;m L&yacute;, x&atilde; Hải Quy, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) vừa ph&aacute;t hiện một hũ tiền cổ, c&ograve;n &quot;nguy&ecirc;n đai, nguy&ecirc;n kiện&quot; v&agrave; được c&aacute;c chuy&ecirc;n gia bảo t&agrave;ng ở địa phương x&aacute;c định l&agrave; loại tiền lưu h&agrave;nh (từ thế kỷ 16 đến 18).</p>
   09/09/2007 13:41
Tuần văn hóa du lịch Mường Lò - 2007 sẽ tổ chức vào tháng 10/2007

Tuần văn hóa du lịch Mường Lò - 2007 sẽ tổ chức vào tháng 10/2007

<p align="justify">Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n tỉnh Y&ecirc;n B&aacute;i vừa qua đ&atilde; ph&ecirc; duyệt kế hoạch tổ chức Tuần văn h&oacute;a du lịch Mường L&ograve; 2007 - một trong những nội dung nằm trong Chương tr&igrave;nh Du lịch về cội nguồn 2007 của ba tỉnh L&agrave;o Cai - Y&ecirc;n B&aacute;i - Ph&uacute; Thọ. <span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"></span></p>
   09/09/2007 13:39
Quảng bá du lịch Việt Nam trên kênh truyền hình quốc tế CNN

Quảng bá du lịch Việt Nam trên kênh truyền hình quốc tế CNN

<p align="justify">Ng&agrave;y 06/9/2007, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ Nguyễn Tấn Dũng đồng &yacute; cho Bộ Văn h&oacute;a, Thể thao v&agrave; Du lịch thực hiện việc quảng b&aacute; du lịch Việt Nam tr&ecirc;n k&ecirc;nh truyền h&igrave;nh quốc tế CNN.</p>
   09/09/2007 13:37
Vĩnh Long: Phát hiện nguồn hiện vật đặc biệt liên quan đến lễ kết giới của chùa Khmer

Vĩnh Long: Phát hiện nguồn hiện vật đặc biệt liên quan đến lễ kết giới của chùa Khmer

<p align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Mới đ&acirc;y, tại c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng v&agrave; tr&ugrave;ng tu ch&ugrave;a Giữa ở ấp Cần Thay, x&atilde; T&acirc;n Mỹ, huyện Tr&agrave; &Ocirc;n, đơn vị thi c&ocirc;ng v&agrave; Ban quản trị ch&ugrave;a đ&atilde; ph&aacute;t hiện v&agrave; đ&agrave;o được 9 vi&ecirc;n đ&aacute; X&acirc;y-ma với hơn 100 hiện vật li&ecirc;n quan đến lễ kết giới của c&aacute;c ch&ugrave;a Khmer cổ. </span></p>
   09/09/2007 13:36
Quảng Ninh: Hưởng ứng bình chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới

Quảng Ninh: Hưởng ứng bình chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới

<p align="justify">Chiều 6/9/2007, tại Kh&aacute;ch sạn S&agrave;i G&ograve;n - Hạ Long (TP Hạ Long), Sở Du lịch, Ban Quản l&yacute; Vịnh Hạ Long, Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh, B&aacute;o Quảng Ninh, Đ&agrave;i PTTH Quảng Ninh phối hợp tổ chức chương tr&igrave;nh hưởng ứng b&igrave;nh chọn Vịnh Hạ Long l&agrave; kỳ quan thi&ecirc;n nhi&ecirc;n của thế giới.</p>
   09/09/2007 13:34
Hà Nội sẽ có thêm 600 phòng khách sạn gắn sao

Hà Nội sẽ có thêm 600 phòng khách sạn gắn sao

<p align="justify">Theo Sở Du lịch H&agrave; Nội, dự kiến qu&yacute; 3 v&agrave; qu&yacute; 4 năm nay, H&agrave; Nội sẽ&nbsp;đưa v&agrave;o sử dụng th&ecirc;m 600 ph&ograve;ng kh&aacute;ch sạn được xếp hạng, trong đ&oacute; c&oacute; kh&aacute;ch sạn Inter Continental với khoảng 350 ph&ograve;ng đạt ti&ecirc;u chuẩn 5 sao. <span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: windowtext; FONT-FAMILY: Arial"></span></p>
   09/09/2007 13:32
Nhà hát Múa rối nước Rồng Vàng TP. Hồ Chí Minh: Phục vụ 4.500 lượt khách

Nhà hát Múa rối nước Rồng Vàng TP. Hồ Chí Minh: Phục vụ 4.500 lượt khách

<p align="justify">Sau hơn một th&aacute;ng ra mắt (từ ng&agrave;y 03/8), đến nay, Nh&agrave; h&aacute;t M&uacute;a rối nước Rồng V&agrave;ng TP.HCM (c&oacute; 200 ghế ngồi) thuộc C&ocirc;ng ty TNHH S&acirc;n khấu &ndash; Nghệ thuật Th&aacute;i Dương đ&atilde; diễn 75 suất, phục vụ được 4.500 lượt kh&aacute;ch. Trong đ&oacute;, 60% l&agrave; kh&aacute;ch du lịch đến từ nhiều nước tr&ecirc;n thế giới, Việt kiều v&agrave; 40% c&ograve;n lại l&agrave; kh&aacute;n giả trong nước. </p>
   09/09/2007 13:30
Việt Nam thuộc nhóm "20 điểm du lịch được yêu thích nhất"

Việt Nam thuộc nhóm "20 điểm du lịch được yêu thích nhất"

<p align="justify">Lần đầu ti&ecirc;n Việt Nam đ&atilde; lọt v&agrave;o danh s&aacute;ch 20 điểm đến du lịch được y&ecirc;u th&iacute;ch nhất năm 2007 theo khảo s&aacute;t của tạp ch&iacute; du lịch <em>Conde Nast Traveller</em>. </p>
   09/09/2007 13:28