1900 1839
Cước 1000đ/phút
EN

Tin Tức Du Lịch

Bà Rịa- Vũng Tàu: Đa dạng các cơ sở lưu trú du lịch

Bà Rịa- Vũng Tàu: Đa dạng các cơ sở lưu trú du lịch

<div align="justify">Theo th&ocirc;ng tin của Sở Du lịch, hiện nay c&aacute;c cơ sở vật chất phục vụ hoạt động du lịch tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh đ&atilde; tương đối hiện đại. B&ecirc;n cạnh hệ thống hạ tầng v&agrave; giao th&ocirc;ng đi lại thuận lợi để ph&aacute;t triển c&aacute;c khu vực du lịch trọng điểm, nhiều khu du lịch chất lượng cao đ&atilde; h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t huy hiệu quả, l&agrave;m tăng doanh thu v&agrave; lượng kh&aacute;ch. </div>
   13/07/2007 09:43
Bình Thuận tổ chức Lễ hội cầu ngư năm 2007

Bình Thuận tổ chức Lễ hội cầu ngư năm 2007

<p align="justify">Nhằm t&ocirc;n vinh văn h&oacute;a d&acirc;n gian miền biển cũng như tạo th&ecirc;m sản phẩm du lịch độc đ&aacute;o, th&agrave;nh phố Phan Thiết vừa th&ocirc;ng qua chương tr&igrave;nh Lễ hội cầu ngư năm 2007. Lễ hội với những nghi thức lễ trang nghi&ecirc;m v&agrave; mang đậm bản sắc truyền thống&hellip; </p>
   12/07/2007 14:34
Hội An: Tổ chức các trò chơi dân gian nhiều ngày trong tuần

Hội An: Tổ chức các trò chơi dân gian nhiều ngày trong tuần

<p align="justify">Từ th&aacute;ng 7/2007, c&aacute;c hoạt động tr&ograve; chơi d&acirc;n gian ch&iacute;nh thức được đưa v&agrave;o thực hiện trong kh&ocirc;ng gian của &ldquo;Phố d&agrave;nh cho người đi bộ v&agrave; xe th&ocirc; sơ&rdquo;, tại khu phố cổ Hội An.</p>
   12/07/2007 14:30
Phát hiện cầu đá thời nhà Lê tại Cao Bằng

Phát hiện cầu đá thời nhà Lê tại Cao Bằng

<p align="justify"><strong><span style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Đo&agrave;n c&aacute;n bộ của Viện Khảo cổ học Việt Nam v&agrave; Bảo t&agrave;ng tổng hợp tỉnh Cao Bằng đ&atilde; ph&aacute;t hiện một c&acirc;y cầu đ&aacute; cổ c&oacute; kiến tr&uacute;c từ thời nh&agrave; L&ecirc; tại th&ocirc;n Cốc Kho&aacute;c, thị trấn H&ugrave;ng Quốc, huyện Tr&agrave; Lĩnh.</span></strong><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"></span></p>
   12/07/2007 14:24
6 tỷ đồng bảo tồn văn hóa cồng chiêng ở Ðắk Lắk

6 tỷ đồng bảo tồn văn hóa cồng chiêng ở Ðắk Lắk

<span class="article_text"><font face="Arial" size="2"> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Sở Văn h&oacute;a-Th&ocirc;ng tin tỉnh Đắk Lắk cho biết tỉnh đang triển khai đề &aacute;n bảo tồn, ph&aacute;t huy di sản văn ho&aacute; cồng chi&ecirc;ng Đắk Lắk giai đoạn 2007-2010, với tổng kinh ph&iacute; 6 tỷ đồng.</span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"></span></p> </font></span>
   12/07/2007 14:20
Sẽ khôi phục 10 vở diễn cổ về Thăng Long - Hà Nội

Sẽ khôi phục 10 vở diễn cổ về Thăng Long - Hà Nội

<p align="justify">Đề &aacute;n ph&aacute;t động Cuộc s&aacute;ng t&aacute;c c&aacute;c t&aacute;c phẩm nghệ thuật đỉnh cao phục vụ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Đ&ocirc;ng Đ&ocirc;-H&agrave; Nội của Cục nghệ thuật biểu diễn vừa tr&igrave;nh Bộ Văn h&oacute;a-Th&ocirc;ng tin, sẽ c&oacute; 10 vở diễn cổ ti&ecirc;u biểu về Thăng Long-H&agrave; Nội được kh&ocirc;i phục.<span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"></span></p>
   12/07/2007 14:14
Hơn 776 triệu USD đầu tư vào ngành Du lịch

Hơn 776 triệu USD đầu tư vào ngành Du lịch

<p align="justify">Theo Tổng cục Du lịch, 6 th&aacute;ng qua, cả nước đ&atilde; c&oacute; 17 dự &aacute;n đầu tư trực tiếp từ nước ngo&agrave;i v&agrave;o lĩnh vực du lịch được cấp ph&eacute;p, với tổng vốn đăng k&yacute; hơn 776 triệu USD.<span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> </span></p>
   11/07/2007 08:30
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2007 của ngành du lịch Việt Nam

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2007 của ngành du lịch Việt Nam

<p align="justify">Trong th&aacute;ng 6 đầu năm 2007, lượng kh&aacute;ch quốc tế đến Việt Nam đạt 2.117.466 lượt kh&aacute;ch, tăng 14,7% so với c&ugrave;ng kỳ năm trước v&agrave; đạt khoảng 50% kế hoạch năm. Kh&aacute;ch du lịch nội địa ước đạt 9 triệu lượt. </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span></p>
   11/07/2007 08:28
Sẽ có Tour caravan phục vụ đại biểu và doanh nhân tham gia tuần lễ EWEC

Sẽ có Tour caravan phục vụ đại biểu và doanh nhân tham gia tuần lễ EWEC

<p align="justify">Trong khu&ocirc;n khổ Tuần lễ H&agrave;nh lang Kinh tế Đ&ocirc;ng T&acirc;y (EWEC) sẽ được tổ chức từ ng&agrave;y 27/8 đến 01/9 tại Đ&agrave; Nẵng, UBND Đ&agrave; Nẵng sẽ phối hợp với c&aacute;c địa phương&nbsp; bạn tổ chức tour caravan dọc ph&iacute;a đ&ocirc;ng tuyến h&agrave;nh lang n&agrave;y. Lộ tr&igrave;nh của tour&nbsp; xuất ph&aacute;t từ Đ&agrave; Nẵng &ndash; Ti&ecirc;n Sa - Hội An - Chu Lai - Dung Quất - Đ&agrave; Nẵng - Huế -&nbsp; Quảng Trị - Savanakhet &ndash;Mukdahan &ndash; Lao Bảo - Đ&agrave; Nẵng. </p>
   09/07/2007 08:04
Du lịch Tp.Hồ Chí Minh: Sẽ có thêm 6000 phòng cao cấp

Du lịch Tp.Hồ Chí Minh: Sẽ có thêm 6000 phòng cao cấp

<p align="justify">Du lịch Tp.Hồ Ch&iacute; Minh đang ph&aacute;t triển rất mạnh. Tuy nhi&ecirc;n, t&igrave;nh trạng thiếu c&aacute;c ph&ograve;ng cao cấp vẫn l&agrave; một vấn đề lớn. V&igrave; vậy, Du lịch th&agrave;nh phố đang phấn đấu v&agrave;o năm 2010 sẽ c&oacute; th&ecirc;m 6.000 ph&ograve;ng cao cấp phục vụ cho nhu cầu ph&aacute;t triển. </p> <div align="justify">&nbsp;</div>
   09/07/2007 08:02
Thừa Thiên Huế: Tiếp và làm việc với Ðoàn Thứ trưởng Bộ Du lịch CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia

Thừa Thiên Huế: Tiếp và làm việc với Ðoàn Thứ trưởng Bộ Du lịch CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia

<p align="justify">Chiều ng&agrave;y 30/6/2007, tại Văn ph&ograve;ng UBND tỉnh, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Th&uacute;y H&ograve;a &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh c&ugrave;ng l&atilde;nh đạo Sở Du lịch, Văn h&oacute;a Th&ocirc;ng tin v&agrave; Trung t&acirc;m Bảo tồn di t&iacute;ch cố đ&ocirc; Huế đ&atilde; tiếp v&agrave; l&agrave;m việc với Đo&agrave;n Thứ trưởng Bộ Du lịch CHDCND L&agrave;o v&agrave; Vương quốc Campuchia. </p>
   09/07/2007 08:00
Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2007sẽ diễn ra trong các ngày 22 đến 25/11

Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2007sẽ diễn ra trong các ngày 22 đến 25/11

<p align="justify">Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức Festival Văn h&oacute;a cồng chi&ecirc;ng T&acirc;y Nguy&ecirc;n 2007 trong thời gan 22 &ndash; 25/11.&nbsp;Festival Văn h&oacute;a cồng chi&ecirc;ng T&acirc;y Nguy&ecirc;n lần n&agrave;y sẽ rất h&ograve;anh tr&aacute;ng, mang tầm khu vực sẽ được tổ chức tại trung t&acirc;m th&agrave;nh phố Bu&ocirc;n Ma Thuột v&agrave; x&atilde; Kr&ocirc;ng Ana huyện Bu&ocirc;n Đ&ocirc;n</p>
   09/07/2007 07:58
Không gian văn hóa Việt Nam ở lễ hội Smithsonian

Không gian văn hóa Việt Nam ở lễ hội Smithsonian

<p align="justify">Những ng&agrave;y &quot;Lễ hội đời sống d&acirc;n gian Smithsonian&quot; ở Thủ đ&ocirc; Oasinhtơn thời tiết h&ocirc;m n&agrave;o cũng đẹp, đặc biệt trong hai ng&agrave;y cuối tuần. Đ&oacute; l&agrave; cơ hội để h&agrave;ng trăm ng&agrave;n lượt kh&aacute;ch Mỹ v&agrave; quốc tế được chứng kiến sự giao&nbsp;thoa giữa c&aacute;c nền văn h&oacute;a, trong đ&oacute; c&oacute; kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a d&acirc;n gian Việt Nam với những n&eacute;t đặc trưng của &quot;con Rồng ch&aacute;u Ti&ecirc;n&quot;.</p>
   09/07/2007 07:55
Quảng Nam: Hội chợ thương mại du lịch và làng nghề năm 2007

Quảng Nam: Hội chợ thương mại du lịch và làng nghề năm 2007

<p align="justify">Tối 3/7/2007, tại huyện Duy Xuy&ecirc;n, Sở thương mại tỉnh Quảng Nam đ&atilde; tổ chức hội chợ thương mại du lịch v&agrave; l&agrave;ng nghề truyền thống Duy Xuy&ecirc;n năm 2007</p>
   05/07/2007 17:50
NĂM 2016: VN NẰM TRONG 10 ĐIỂM DU LỊCH HẤP DẪN NHẤT THẾ GIỚI

NĂM 2016: VN NẰM TRONG 10 ĐIỂM DU LỊCH HẤP DẪN NHẤT THẾ GIỚI

<div align="justify">Trong bản b&aacute;o c&aacute;o vừa c&ocirc;ng bố &ldquo;C&aacute;c cơ hội của ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp du lịch Việt Nam (2007 - 2009)&rdquo;, H&atilde;ng nghi&ecirc;n cứu c&ocirc;ng nghiệp to&agrave;n cầu RNCOS dự b&aacute;o Việt Nam sẽ lọt v&agrave;o danh s&aacute;ch 10 điểm du lịch hấp dẫn nhất thế giới v&agrave;o năm 2016. </div>
   02/07/2007 17:11
ĐÓN HOÀNG HÔN TRONG KHÔNG GIAN TRUYỀN THUYẾT

ĐÓN HOÀNG HÔN TRONG KHÔNG GIAN TRUYỀN THUYẾT

<div align="justify">Kết th&uacute;c lễ hội Hội ngộ c&aacute;c di sản văn h&oacute;a Đ&ocirc;ng Dương, từ 17 giờ chiều nay, du kh&aacute;ch đến Quảng Nam sẽ được đ&oacute;n ho&agrave;ng h&ocirc;n biển tại &acirc;u thuyền C&ugrave; Lao Ch&agrave;m với chương tr&igrave;nh nghệ thuật Kh&ocirc;ng gian truyền thuyết. Tiếp đ&oacute;, từ 19 giờ 30 l&agrave; c&aacute;c hoạt động nghệ thuật Đ&ecirc;m gi&atilde; bạn với sự tham dự của c&aacute;c đo&agrave;n nghệ thuật trong nước v&agrave; quốc tế. </div>
   01/07/2007 13:44
Việt Nam - Lào - Campuchia hợp tác phát triển du lịch

Việt Nam - Lào - Campuchia hợp tác phát triển du lịch

<p align="justify">Ch&iacute;nh phủ Việt Nam, L&agrave;o v&agrave; Campuchia v&agrave; c&aacute;c địa phương c&oacute; Di sản văn h&oacute;a thế giới của 3 nước sẽ hợp t&aacute;c chặt chẽ trong việc x&acirc;y dựng cơ chế, tạo h&agrave;nh lang ph&aacute;p l&yacute; thuận lợi cho li&ecirc;n kết chung giữa c&aacute;c di sản văn h&oacute;a thế giới. </p>
   29/06/2007 11:17
UNESCO công nhận thêm 16 di sản văn hóa thế giới

UNESCO công nhận thêm 16 di sản văn hóa thế giới

<p align="justify">Tổ chức Văn h&oacute;a Khoa học v&agrave; Gi&aacute;o dục của Li&ecirc;n hợp quốc (UNESCO) vừa c&ocirc;ng nhận th&ecirc;m 16 di sản văn h&oacute;a thế giới, trong đ&oacute; c&oacute; Nh&agrave; h&aacute;t Opera Sydney tại Australia v&agrave; Khu Ph&aacute;o đ&agrave;i Đỏ tại Ấn Độ.&nbsp;</p>
   29/06/2007 11:14
Khách du lịch Thái Lan đến Huế tăng mạnh

Khách du lịch Thái Lan đến Huế tăng mạnh

<p align="justify">Từ đầu năm đến nay, ng&agrave;nh du lịch Thừa Thi&ecirc;n - Huế đ&atilde; đ&oacute;n v&agrave; phục vụ tr&ecirc;n 718 ng&agrave;n lượt kh&aacute;ch du lịch, trong đ&oacute; kh&aacute;ch quốc tế chiếm tr&ecirc;n 313 ng&agrave;n lượt, kh&aacute;ch nội địa tr&ecirc;n 405 ng&agrave;n. </p>
   29/06/2007 11:07
Hà Nội: Đón 637,7 nghìn khách quốc tế 6 tháng đầu năm

Hà Nội: Đón 637,7 nghìn khách quốc tế 6 tháng đầu năm

<p align="justify">Theo Sở Du lịch H&agrave; Nội, trong 6 th&aacute;ng đầu năm 2007, du lịch H&agrave; Nội đ&atilde; đ&oacute;n được 637,7 ngh&igrave;n lượt kh&aacute;ch quốc tế v&agrave; 2,572 triệu lượt kh&aacute;ch du lịch nội địa, tăng 8-10% so với c&ugrave;ng kỳ năm trước. Ri&ecirc;ng trong th&aacute;ng 6/2007, ng&agrave;nh du lịch H&agrave; Nội đ&atilde; đ&oacute;n được 100.000 lượt kh&aacute;ch du lịch đến từ Trung Quốc, H&agrave;n Quốc, Nhật Bản, Ph&aacute;p, Th&aacute;i Lan.</p>
   29/06/2007 11:05