Công bố thông tin

Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Xem bản gốc Công bố thông tin tại đây

   06/10/2016 08:00

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ đợt 4 năm 2016

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ đợt 4 năm 2016 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Xem bản gốc Công bố thông tin tại đây

   09/09/2016 08:00

Công bố thông tin công văn của TTLKCK Việt Nam (VSD) xác nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu về cổ phiếu quỹ Công ty

Công bố thông tin công văn của TTLKCK Việt Nam (VSD) xác nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu về cổ phiếu quỹ Công ty Vietravel

Xem bản gốc Công bố thông tin tại đây

   29/08/2016 10:00

Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 24

Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 24 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Xem bản gốc Công bố thông tin tại đây

   29/08/2016 09:00

Công bố thông tin: Bổ sung nội dung của Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016

Công bố thông tin: Bổ sung nội dung của Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Xem bản gốc Công bố thông tin tại đây

   11/08/2016 17:09

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Xem bản gốc Báo cáo tại đây

   29/07/2016 13:00

Công bố thông tin số lượng cố phiếu quỹ

Công bố thông tin số lượng cố phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Xem bản gốc Công bố thông tin tại đây

   29/07/2016 08:00

Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Xem bản gốc Công bố thông tin tại đây

   04/07/2016 14:45

Công bố thông tin về việc mua lại cổ phiếu của CBNV nghỉ việc đợt 3 năm 2016

Công bố thông tin về việc mua lại cổ phiếu của CBNV nghỉ việc đợt 3 năm 2016 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Xem bản gốc Công bố thông tin tại đây

   21/06/2016 11:29

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

áo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Xem bản gốc Báo cáo tại đây

   06/06/2016 17:15

Công bố thông tin về số lượng cổ phiếu quỹ

Công bố thông tin về số lượng cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Xem bản gốc Công bố thông tin tại đây

   06/06/2016 17:12

Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Xem bản gốc nội dung Công bố thông tin tại đây

   20/05/2016 08:00

Công bố thông tin

Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Xem bản gốc công bố thông tin tại đây

   16/05/2016 08:00

Công bố thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2015

Công bố thông tin về việc trả cổ tức năm 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Xem nội dung chi tiết các văn bản:

- Quyết định của HĐQT về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 cho các cổ đông

- Thông báo về việc trả cổ tức năm 2015

   11/05/2016 13:00

Công bố thông tin cổ phiếu quỹ của Công ty

Công bố thông tin cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Xem bản gốc Công bố thông tin tại đây

   09/05/2016 08:00

Công bố thông tin Quyết định của Hội đồng quản trị về việc mua lại cổ phiếu quỹ Công ty

Công bố thông tin Quyết định của Hội đồng quản trị về việc mua lại cổ phiếu quỹ Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Xem bản gốc Công bố thông tin tại đây

   06/05/2016 08:00

Thông báo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp

Thông báo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Xem bản gốc thông báo tại đây

   29/04/2016 08:00

Công bố thông tin

Công bố thông tin về việc xác nhận thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng của các bộ nhân viên nghỉ việc.

Xem bản gốc nội dung Công bố thông tin tại đây

   01/04/2016 14:08

Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Xem bản gốc nội dung báo cáo tại đây

   01/04/2016 08:00

Công bố thông tin

Công bố thông tin về việc xác nhận thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng của cán bộ nhân viên nghỉ việc.

Xem bản gốc nội dung Công bố thông tin tại đây 

   30/03/2016 17:08