Công bố thông tin

Công bố thông tin Quyết định HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

Công bố thông tin Quyết định HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

Xem Công bố thông tin: Tại đây

   13/03/2018 14:40

Công bố thông tin mua lại cổ phiếu của CBNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ - Đợt 1 năm 2018

Công bố thông tin mua lại cổ phiếu của CBNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ - Đợt 1 năm 2018

Xem Công bố thông tin: Tại đây

   06/03/2018 15:40

Công bố thông tin: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Công bố thông tin: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

 Xem Công bố thông tin: Tại đây

   02/03/2018 15:40

Nghị quyết HĐQT mua lại cổ phiếu CBNV nghỉ việc Đợt 1/2018

Nghị quyết HĐQT mua lại cổ phiếu CBNV nghỉ việc Đợt 1/2018

Công bố thông tin: Xem tại đây

   23/02/2018 15:24

Công bố thông tin Bản cung cấp thông tin của Phó Tổng Giám đốc tập sự

Công bố thông tin Bản cung cấp thông tin của Phó Tổng Giám đốc tập sự

Công bố thông tin: Xem tại đây 

   03/02/2018 14:04

Công bố thông tin về việc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc tập sự

Công bố thông tin về việc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc tập sự

Công bố thông tin: Xem tại đây 

   01/02/2018 15:49

Công bố thông tin về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Công bố thông tin về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Công bố thông tin: Xem tại đây

   26/01/2018 14:00

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán

Công bố thông tin: Xem tại đây

   23/01/2018 18:04

Công bố thông tin về việc Thành lập Trung tâm Hướng dẫn viên Việt Nam

Công bố thông tin về việc Thành lập Trung tâm Hướng dẫn viên Việt Nam

Công bố thông tin: Xem tại đây

   22/01/2018 18:04

Công bố thông tin Bản cung cấp thông tin của Ông Vũ Đức Biên - Phó Tổng Giám đốc Công ty

Công bố thông tin Bản cung cấp thông tin của Ông Vũ Đức Biên – Phó Tổng Giám đốc Công ty

Công bố thông tin: Xem tại đây

   12/01/2018 11:04

Báo cáo Kết quả Giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Báo cáo Kết quả Giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Báo cáo Kết quả Giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ: Xem tại đây

   14/12/2017 09:00

Công bố thông tin số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công bố thông tin số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công bố thông tin số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành: Xem tại đây

   13/12/2017 00:00

Giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

​Giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ: Tải tại đây

   16/11/2017 11:46

Công bố thông tin về việc Giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Công bố thông tin về việc Giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Công bố thông tin về việc Giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ: Xem tại đây

   08/11/2017 00:00

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Xem bản gốc Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc: Tại đây

   02/11/2017 11:46

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Vui lòng xem bản gốc: Tải tại đây

   05/10/2017 08:00

Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Vui lòng xem bản gốc: Tải tại đây

   06/09/2017 13:46

Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc mua lại cổ phiếu quỹ do CBNV nghỉ việc đợt 3

Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc mua lại cổ phiếu quỹ do CBNV nghỉ việc đợt 3 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Vui lòng xem bản gốc: Tải tại đây

   29/08/2017 16:18

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Vui lòng xem bản gốc: Tải tại đây

   31/07/2017 00:00

Công bố thông tin Công bố thông tin số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Vui lòng xem bản gốc: Tải tại đây

   31/07/2017 00:00