Công bố thông tin

Công bố thông tin

Công bố thông tin về việc xác nhận thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng của các bộ nhân viên nghỉ việc.

Xem bản gốc nội dung Công bố thông tin tại đây

   01/04/2016 14:08

Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

Xem bản gốc nội dung báo cáo tại đây

   01/04/2016 08:00

Công bố thông tin

Công bố thông tin về việc xác nhận thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng của cán bộ nhân viên nghỉ việc.

Xem bản gốc nội dung Công bố thông tin tại đây 

   30/03/2016 17:08

Công bố thông tin xác nhận thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu

Công bố thông tin về việc xác nhận thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng của cán bộ nhân viên nghỉ việc sang cổ phiếu quỹ công ty.

Xem bản gốc nội dung Công bố thông tin tại đây 

   23/03/2016 16:58

Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel

Xem bản gốc nội dung Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ tại đây 

   15/03/2016 16:19

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Du lịch Vietravel năm 2015

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Du lịch Vietravel năm 2015

Xem bản gốc nội dung báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015 tại đây 

   27/01/2016 08:00

Bản công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 1

Công ty cổ phần Du lịch Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 1 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp

Ngày 13/1/2015, Công ty cổ phần Du lịch Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 1 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp ngày 12 tháng 01 năm 2016.

Xem bản gốc nội dung Bản công bố thông tin tại đây

 

   14/01/2016 08:00

Bản công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần

Bản công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần. Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 23, ngày 21 tháng 12 năm 2015

Vui lòng xem bản gốc giấy chứng nhận tại đây.

   21/12/2015 13:00

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần. Đăng ký thay đổi lần thứ 23, ngày 17 tháng 12 năm 2015

Vui lòng xem bản gốc giấy chứng nhận tại đây.

   21/12/2015 08:00

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần. Đăng ký thay đổi lần thứ: 22, ngày 03 tháng 11 năm 2015

Vui lòng xem bản gốc giấy chứng nhận tại đây.

 

   03/11/2015 08:00

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014

Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận Tải Việt Nam - Vietravel công bố thông tin phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014

Vui lòng xem bản gốc công bố tại đây.

   29/09/2015 14:38

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2015

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Du lịch Vietravel 6 tháng đầu năm 2015

Vui lòng xem bản gốc báo cáo tại đây.

   06/08/2015 00:00

Tờ trình Thông qua phương án phát hành CP tăng vốn

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức năm 2014 bằng hình thức cổ phiếu.

Vui lòng xem file gốc nội dung chi tiết tại đây.

   02/04/2015 00:00

Báo cáo của Ban Lãnh Đạo Vietravel tại Đại hội Cổ Đông 2015

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Xin vui lòng xem toàn bộ báo cáo tại đây.

   01/04/2015 18:00

Vietravel: Thông báo bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Vietravel, Vietravel sẽ bầu bổ sung Hội đồng Quản trị.

Xin vui lòng xem bản chi tiết của Thông báo tại đây

   01/04/2015 11:00

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - Công ty Cổ phần Vietravel

Đăng ký lần đầu ngày 27/09/2010 Đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 27/03/2015

Xin vui lòng tải bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty Cổ phần Vietravel tại đây.

   27/03/2015 00:00

Thông báo: Chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Vietravel trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về các nội dung liên quan đến việc đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Vui lòng xem bản gốc: Tải tại đây

   16/03/2015 08:33

Trích Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc Đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu

Nội dung về thống nhất chủ trương tiến hành đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận Tải Việt Nam - Vietravel tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

Xin tham khảo văn bản gốc tại đây

   21/01/2015 00:00

Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải - Vietravel

Biên bản cuộc họp ngày 09/01/2015 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải - Vietravel, tại 190 Pasteur, phường 6, Quận 3, Tp.HCM.

Xin vui lòng xem Biên bản cuộc họp ngày 09/01/2015 bản chi tiết tại đây.

   13/01/2015 18:00

Công văn hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của UB Chứng khoán Nhà Nước

Ngày 2/12/2014 UBCKNN đã nhận được tài liệu bổ sung hồ sơ đăng ký công ty đại chúng theo Công văn số 893/CV-VT ngày 1/12/2014 của Vietravel.

Xin xem Công văn bản gốc tại đây

   22/12/2014 16:08