Công bố thông tin

Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ

Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ

Báo cáo kết quả giao dịch: Xem tại đây

   29/10/2018 11:45

Công bố thông tin chấp thuận của UBCKNN về việc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính

Công bố thông tin chấp thuận của UBCKNN về việc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính

Công bố thông tin: Xem tại đây

   25/09/2018 11:31

Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu của CBNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ của công ty đợt 3 năm 2018

Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu của CBNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ của công ty đợt 3 năm 2018

Công bố thông tin: Xem tại đây

   13/09/2018 11:31

Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho người lao động

Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho người lao động

Công bố thông tin: Xem tại đây

   06/09/2018 11:31

Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc mua lại cổ phiếu của CBNV nghỉ việc đợt 3 năm 2018

Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc mua lại cổ phiếu của CBNV nghỉ việc đợt 3 năm 2018

Công bố thông tin: Xem tại đây

   31/08/2018 11:31

Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng Quản trị thông qua phương hướng triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu cho Người lao động và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng Quản trị thông qua Phương hướng triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu cho Người lao động và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Công bố thông tin: Xem tại đây

   23/08/2018 11:31

Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

Thông báo: Xem tại đây

   16/08/2018 17:32

Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc phát hành cổ phiếu cho Người lao động

Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc phát hành cổ phiếu cho Người lao động

Nghị quyết: Xem tại đây

   10/08/2018 18:34

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán, thay đổi lần 3

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán, thay đổi lần 3

Giáy chứng nhận: Xem tại đây

   10/08/2018 18:32

Công bố thông tin thành lập chi nhánh Bạc Liêu, VP GDBL Quận 1 và Quận 8

Công bố thông tin thành lập chi nhánh Bạc Liêu, VP GDBL Quận 1 và Quận 8

Công bố thông tin: Xem tại đây

   02/08/2018 16:34

Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi lần thứ 27

Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi lần thứ 27

Công bố thông tin: Xem tại đây

   02/08/2018 16:32

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi lần thứ 26

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi lần thứ 26

Công văn CBTT Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần thứ 26: Xem tại đây
Giấy chứng nhận ĐKDN, thay đổi lần thứ 26: Xem tại đây

   16/07/2018 17:15

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết

Xem công bố thông tin: Tại đây

   26/06/2018 16:40

Báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu quỹ đợt 2 năm 2018

Báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu quỹ đợt 2 năm 2018

Xem công bố thông tin: Tại đây

   26/06/2018 16:37

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết

Xem công bố thông tin: Tại đây 

   15/06/2018 17:25

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Xem báo cáo: Tại đây

   15/06/2018 17:16

Quy chế công bố thông tin

Quy chế công bố thông tin

Quyết định của Hội đồng quản trị về việc ban hành quy chế công bố thông tin: Xem tại đây
Quy chế công bố thông tin: Xem tại đây 

   30/05/2018 15:40

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH MUA LẠI CỔ PHIẾU QUỸ ĐỢT 2 NĂM 2018

Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ đợt 2 năm 2018

Xem công bố thông tin: Tại đây

   28/05/2018 16:58

CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Xem công bố thông tin: Tại đây

   24/05/2018 15:17

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bản cung cấp thông tin thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

Bản cung cấp thông tin: Xem tại đây

   04/05/2018 11:15