Công bố thông tin

Thông báo về việc trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

Thông báo về việc trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

Công bố thông tin: Xem tại đây

   20/06/2019 15:31

Công bố thông tin về việc kiêm nhiệm vị trí Kế toán trưởng Công ty và Bản cung cấp thông tin

Công bố thông tin về việc kiêm nhiệm vị trí Kế toán trưởng Công ty và Bản cung cấp thông tin

Công bố thông tin: Xem tại đây

   18/06/2019 16:27

Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Quyết định của Hội đồng quản trị: Xem tại đây
 
- Thông báo gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng: Xem tại đây

   11/06/2019 16:22

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đăng lưu hành có quyền biểu quyết

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đăng lưu hành có quyền biểu quyết

Công bố thông tin: Xem tại đây

   10/06/2019 16:15

Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Công bố thông tin: Xem tại đây

   10/06/2019 15:31

Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu CBNV nghỉ việc Đợt 1 năm 2019

Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu CBNV nghỉ việc Đợt 1 năm 2019

Công bố thông tin: Xem tại đây

   15/05/2019 14:31

Nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu quỹ Đợt 1 năm 2019

Nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu quỹ Đợt 1 năm 2019

Công bố thông tin: Xem tại đây

   06/05/2019 15:10

Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn các báo cáo tài chính năm 2019

Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn các báo cáo tài chính năm 2019

Nội dung công văn: Xem tại đây

   05/04/2019 15:31

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Công bố thông tin: Xem tại đây

   28/02/2019 13:32

Báo cáo Kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ đợt 4 năm 2018

Báo cáo Kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ đợt 4 năm 2018

Công bố thông tin: Xem tại đây

   28/02/2019 13:31

Công bố thông tin giao dịch Mua lại cổ phiếu của CBNV nghỉ việc đợt 4 năm 2018

Công bố thông tin giao dịch Mua lại cổ phiếu của CBNV nghỉ việc đợt 4 năm 2018

Công bố thông tin: Xem tại đây

   18/01/2019 16:31

Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ CBNV nghỉ việc đợt 4 năm 2018

Báo cáo giao dịch Mua lại cổ phiếu quỹ CBNV nghỉ việc đợt 4 năm 2018

Công bố thông tin: Xem tại đây

   09/01/2019 15:31

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công bố thông tin: Xem tại đây

   06/11/2018 15:31

Báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu của CBNV nghỉ việc

Báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu của CBNV nghỉ việc

Báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu: Xem tại đây

   06/11/2018 11:31

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Công bố thông tin: Xem tại đây

   29/10/2018 11:48

Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ

Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ

Báo cáo kết quả giao dịch: Xem tại đây

   29/10/2018 11:45

Công bố thông tin chấp thuận của UBCKNN về việc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính

Công bố thông tin chấp thuận của UBCKNN về việc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính

Công bố thông tin: Xem tại đây

   25/09/2018 11:31

Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu của CBNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ của công ty đợt 3 năm 2018

Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu của CBNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ của công ty đợt 3 năm 2018

Công bố thông tin: Xem tại đây

   13/09/2018 11:31

Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho người lao động

Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho người lao động

Công bố thông tin: Xem tại đây

   06/09/2018 11:31

Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc mua lại cổ phiếu của CBNV nghỉ việc đợt 3 năm 2018

Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc mua lại cổ phiếu của CBNV nghỉ việc đợt 3 năm 2018

Công bố thông tin: Xem tại đây

   31/08/2018 11:31