Công bố thông tin

Công bố thông tin thành lập chi nhánh Bạc Liêu, VP GDBL Quận 1 và Quận 8

Công bố thông tin thành lập chi nhánh Bạc Liêu, VP GDBL Quận 1 và Quận 8

Công bố thông tin: Xem tại đây

   02/08/2018 16:34

Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi lần thứ 27

Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi lần thứ 27

Công bố thông tin: Xem tại đây

   02/08/2018 16:32

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi lần thứ 26

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi lần thứ 26

Công văn CBTT Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần thứ 26: Xem tại đây
Giấy chứng nhận ĐKDN, thay đổi lần thứ 26: Xem tại đây

   16/07/2018 17:15

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết

Xem công bố thông tin: Tại đây

   26/06/2018 16:40

Báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu quỹ đợt 2 năm 2018

Báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu quỹ đợt 2 năm 2018

Xem công bố thông tin: Tại đây

   26/06/2018 16:37

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết

Xem công bố thông tin: Tại đây 

   15/06/2018 17:25

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Xem báo cáo: Tại đây

   15/06/2018 17:16

Quy chế công bố thông tin

Quy chế công bố thông tin

Quyết định của Hội đồng quản trị về việc ban hành quy chế công bố thông tin: Xem tại đây
Quy chế công bố thông tin: Xem tại đây 

   30/05/2018 15:40

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH MUA LẠI CỔ PHIẾU QUỸ ĐỢT 2 NĂM 2018

Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ đợt 2 năm 2018

Xem công bố thông tin: Tại đây

   28/05/2018 16:58

CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Xem công bố thông tin: Tại đây

   24/05/2018 15:17

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bản cung cấp thông tin thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

Bản cung cấp thông tin: Xem tại đây

   04/05/2018 11:15

THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH

Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công văn công bố thông tin: Xem tại đây

   03/05/2018 08:40

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THÔI GIỮ CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Công bố thông tin về việc thôi giữ chức vụ Phó tổng Giám đốc

Công bố thông tin: Xem tại đây

   11/04/2018 14:40

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH MUA CỔ PHIẾU QUỸ ĐỢT 1 NĂM 2018

Báo cáo kết quả giao dịch mua cổ phiếu quỹ đợt 1 năm 2018

Xem Công bố thông tin: Tại đây

   06/04/2018 15:40

CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Xem Công bố thông tin: Tại đây

   06/04/2018 14:40

Thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

Thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

Xem Công bố thông tin: Tại đây

   14/03/2018 16:40

Công bố thông tin Quyết định HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

Công bố thông tin Quyết định HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

Xem Công bố thông tin: Tại đây

   13/03/2018 14:40

Công bố thông tin mua lại cổ phiếu của CBNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ - Đợt 1 năm 2018

Công bố thông tin mua lại cổ phiếu của CBNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ - Đợt 1 năm 2018

Xem Công bố thông tin: Tại đây

   06/03/2018 15:40

Công bố thông tin: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Công bố thông tin: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

 Xem Công bố thông tin: Tại đây

   02/03/2018 15:40

Nghị quyết HĐQT mua lại cổ phiếu CBNV nghỉ việc Đợt 1/2018

Nghị quyết HĐQT mua lại cổ phiếu CBNV nghỉ việc Đợt 1/2018

Công bố thông tin: Xem tại đây

   23/02/2018 15:24