Sự kiện Du lịch

Lễ hội Quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2008

Lễ hội Quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2008

<div align="justify">Trong khu&ocirc;n khổ Năm Du lịch Quốc gia Mekong - Cần Thơ 2008, đồng thời để t&ocirc;n vinh những gi&aacute; trị di sản văn h&oacute;a, tinh thần đặc sắc của người d&acirc;n Nam Bộ, Lễ hội Quốc gia V&iacute;a B&agrave; Ch&uacute;a Xứ n&uacute;i Sam diễn ra từ ng&agrave;y 25 - 31/5/2008 (tức ng&agrave;y 21- 27/4/2008 &acirc;m lịch) tại thị x&atilde; Ch&acirc;u Đốc, An Giang. </div>
   30/05/2008 09:34
Phóng sự ảnh:  “Các đoàn khách tham dự Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2008" cùng công ty Vietravel

Phóng sự ảnh: “Các đoàn khách tham dự Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2008" cùng công ty Vietravel

<p align="justify"><span>Sau th&agrave;nh c&ocirc;ng trong c&ocirc;ng t&aacute;c điều phối xe phục vụ Hội nghị Apec năm 2006, C&ocirc;ng ty Du lịch Vietravel h&acirc;n hạnh được Tổng cục du lịch ph&acirc;n c&ocirc;ng l&agrave; đơn vị tổ chức, điều phối c&aacute;c dịch vụ du lịch phục vụ cho Tăng Ni, Phật tử cũng như du kh&aacute;ch trong v&agrave; ngo&agrave;i nước tham gia ng&agrave;y hội Đại lễ Phật Đản Li&ecirc;n Hiệp Quốc (Vesak) 2008.</span></p> <div align="justify"> </div>
   13/05/2008 15:27
Khởi động mùa du lịch hè bằng chùm tour du lịch biển

Khởi động mùa du lịch hè bằng chùm tour du lịch biển

<p align="justify"><span>Với mục ti&ecirc;u đem lại cho du kh&aacute;ch những sản phẩm chất lượng, độc đ&aacute;o nhất, c&ocirc;ng ty Vietravel đ&atilde; v&agrave; đang kh&ocirc;ng ngừng đổi mới sản phẩm tour để đ&aacute;p ứng nhu cầu ng&agrave;y c&agrave;ng cao của du kh&aacute;ch. Hiện tại, Vietravel giới thiệu c&aacute;c d&ograve;ng sản phẩm phục vụ cho những đối tượng kh&aacute;ch kh&aacute;c nhau như: du lịch sinh th&aacute;i biển, du lịch Mice, du lịch mạo hiểm, du lịch cao cấp &hellip; B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&ocirc;ng ty rất ch&uacute; trọng đến việc thiết kế tour phục vụ cho du kh&aacute;ch v&agrave;o c&aacute;c thời điểm kh&aacute;c nhau trong năm, như m&ugrave;a Thu đến Trung Quốc thơ mộng, m&ugrave;a Xu&acirc;n đi nghỉ dưỡng v&agrave; mua sắm ở Hồng K&ocirc;ng, Singapore, Malaysia, Th&aacute;i Lan&hellip;. V&agrave;o m&ugrave;a h&egrave; năm nay, Vietravel giới thiệu đến c&aacute;c du kh&aacute;ch ch&ugrave;m tour du lịch biển hấp dẫn với nhiều điểm đến mới v&agrave; c&aacute;c tr&ograve; chơi thể thao năng động.</span></p> <div align="justify"> </div>
   02/05/2008 16:33
Khám phá vẻ đẹp huyền bí của đền Angkor Wat

Khám phá vẻ đẹp huyền bí của đền Angkor Wat

<div align="justify">Nằm c&aacute;ch Phnom Penh 317km về ph&iacute;a Bắc, quần thể Angkor được x&acirc;y bằng đ&aacute; từ thế kỷ XII, được UNESCO c&ocirc;ng nhận l&agrave; Di sản văn h&oacute;a thế giới năm 1991, c&oacute; thể s&aacute;nh c&ugrave;ng với Vạn L&yacute; Trường Th&agrave;nh của Trung Quốc, đền Tamalhan ở Ấn Độ, Kim Tự Th&aacute;p ở Ai Cập.</div> <div align="justify"> </div>
   24/04/2008 14:09
Chung kết cuộc thi ảnh “TP. HCM – Vẻ đẹp tiềm ẩn”

Chung kết cuộc thi ảnh “TP. HCM – Vẻ đẹp tiềm ẩn”

<div align="justify">Nhằm g&oacute;p phần l&agrave;m phong ph&uacute; th&ecirc;m cho hoạt động của ng&agrave;y hội du lịch TP. HCM lần IV, Sở du lịch TP. HCM kết hợp với c&ocirc;ng ty Vietravel tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật với chủ đề &ldquo;TP. HCM &ndash; n&eacute;t đẹp tiềm ẩn&rdquo;. Cuộc thi xoay quanh chủ đề về những cảnh đẹp, quần thể kiến tr&uacute;c, nếp sống văn h&oacute;a phong tục của người Th&agrave;nh phố&hellip; v&agrave; mở rộng cho c&aacute;c nhiếp ảnh gia chuy&ecirc;n v&agrave; kh&ocirc;ng chuy&ecirc;n.</div>
   21/04/2008 13:37
Vietravel giới thiệu các tour du lịch  mừng Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2008

Vietravel giới thiệu các tour du lịch mừng Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2008

<p align="justify">Đại lễ Phật Đản Li&ecirc;n Hiệp Quốc (hay c&ograve;n gọi l&agrave; <a href="http://vesakday2008.com/indexvn.html">Đại lễ Vesak LHQ</a>) năm 2008 Việt Nam vinh dự được đăng cai tổ chức lễ hội trọng đại n&agrave;y tại Trung t&acirc;m Hội nghị Quốc gia, thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội, từ ng&agrave;y 13 &ndash; 17/05/2008. H&ograve;a chung niềm vui với c&aacute;c d&acirc;n tộc v&agrave; Phật tử tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới, C&ocirc;ng ty Du lịch Vietravel h&acirc;n hạnh l&agrave; đơn vị tổ chức, điều phối c&aacute;c hoạt động dịch vụ du lịch phục vụ cho c&aacute;c Chư T&ocirc;n Đức, Tăng ni, Phật tử cũng như du kh&aacute;ch trong v&agrave; ngo&agrave;i nước tham gia ng&agrave;y hội Đại lễ Phật Đản Li&ecirc;n Hiệp Quốc (Vesak) 2008.</p> <div align="justify"> </div>
   14/04/2008 15:33
Đại Lý - Thành phố màu tím

Đại Lý - Thành phố màu tím

<p align="justify">C&aacute;ch C&ocirc;n Minh (thủ phủ của tỉnh V&acirc;n Nam) 400km về ph&iacute;a T&acirc;y, Đại L&yacute; từ l&acirc;u đ&atilde; nổi tiếng với khu phố cổ, hồ Nhị Hải, Tam Th&aacute;p ch&ugrave;a S&ugrave;ng Th&aacute;nh, phim trường &ldquo;Thi&ecirc;n Long B&aacute;t Bộ&rdquo;&hellip;</p> <div align="justify"> </div>
   09/04/2008 11:11
Cùng Vietravel tham dự Liên hoan pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng

Cùng Vietravel tham dự Liên hoan pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng

<div align="justify">Th&ocirc;ng tin dịch vụ - Li&ecirc;n hoan bắn ph&aacute;o hoa quốc tế tại Đ&agrave; Nẵng sẽ diễn ra trong 2 đ&ecirc;m 27 v&agrave; 28-3 tại cảng s&ocirc;ng H&agrave;n v&agrave;o thời điểm Th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng tổ chức c&aacute;c lễ hội như: Li&ecirc;n hoan văn h&oacute;a Du lịch biển, Lễ hội gặp gỡ B&agrave; N&agrave;, v&agrave; đặc biệt kỷ niệm 33 năm ng&agrave;y giải ph&oacute;ng th&agrave;nh phố.</div>
   19/03/2008 08:20
Cuộc thi ảnh nghệ thuật  “ TP. HCM – Nét đẹp tiềm ẩn” – một hoạt động đặc biệt nhân ngày hội du lịch TP. HCM

Cuộc thi ảnh nghệ thuật “ TP. HCM – Nét đẹp tiềm ẩn” – một hoạt động đặc biệt nhân ngày hội du lịch TP. HCM

<div align="justify">Diễn ra từ ng&agrave;y 14/3/2008 &ndash; 10/04/2008, cuộc thi ảnh nghệ thuật &ldquo;Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh &ndash; N&eacute;t đẹp tiềm ẩn&rdquo; do Sở Du lịch tổ chức với sự t&agrave;i trợ độc quyền của c&ocirc;ng ty du lịch Vietravel đ&atilde; trở th&agrave;nh sự kiện du lịch lớn của ng&agrave;nh du lịch th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</div>
   18/03/2008 08:52
Bà Rịa - Vũng Tàu khai Hội văn hóa du lịch xuân 2008

Bà Rịa - Vũng Tàu khai Hội văn hóa du lịch xuân 2008

<div align="justify">H&ocirc;m 14.2 (tức m&ugrave;ng 8 Tết Mậu T&yacute;), chương tr&igrave;nh Khai hội văn h&oacute;a du lịch Xu&acirc;n 2008 sẽ ch&iacute;nh thức diễn ra tại mũi Nghinh Phong với nghi thức bắn 16 loạt đạn thần c&ocirc;ng v&agrave; c&aacute;c chương tr&igrave;nh nghệ thuật &quot;B&agrave; Rịa-Vũng T&agrave;u, đất n&iacute;u ch&acirc;n người&quot;, &quot;Hoa xu&acirc;n Phố biển&quot;.</div>
   14/02/2008 14:06
Festival Huế 2008

Festival Huế 2008

<div align="justify">Hướng về chủ đề &ldquo;Di sản văn h&oacute;a với hội nhập v&agrave; ph&aacute;t triển&rdquo;, Festival Huế 2008 sẽ c&oacute; h&agrave;ng trăm chương tr&igrave;nh văn h&oacute;a, du lịch đặc sắc nhằm t&ocirc;n vinh những gi&aacute; trị văn h&oacute;a độc đ&aacute;o của Việt Nam n&oacute;i chung v&agrave; cố đ&ocirc; Huế n&oacute;i ri&ecirc;ng.</div>
   14/02/2008 14:02
Hãy cùng Vietravel bình chọn vịnh Hạ Long, núi Fansipan, động Phong Nha là kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Hãy cùng Vietravel bình chọn vịnh Hạ Long, núi Fansipan, động Phong Nha là kỳ quan thiên nhiên thế giới.

<div align="justify">Tiếp theo sau đợt ph&aacute;t động b&igrave;nh chọn c&aacute;c kỳ quan thi&ecirc;n nhi&ecirc;n của thế giới ở v&ograve;ng loại 1, New7Wonders đ&atilde; chọn ra được 169 danh thắng của c&aacute;c ch&acirc;u lục tiếp tục v&agrave;o v&ograve;ng loại 2. Trong đ&oacute;, Việt Nam c&oacute; đến 3 danh thắng l&agrave; vịnh Hạ Long, n&uacute;i Fansipan, động Phong Nha.</div>
   04/02/2008 11:17
Mạng du lịch trực tuyến www.travel.com.vn vinh dự nhận giải CUP BẠC sản phẩm Thương mại điện tử xuất sắc nhất VIỆT NAM năm 2007

Mạng du lịch trực tuyến www.travel.com.vn vinh dự nhận giải CUP BẠC sản phẩm Thương mại điện tử xuất sắc nhất VIỆT NAM năm 2007

<div align="justify">Ng&agrave;y 25/10, tại Kh&aacute;ch sạn Hanoi Horison, Ban Tổ chức Tuần lễ Tin học Việt Nam đ&atilde; tổ chức Lễ trao C&uacute;p V&agrave;ng CNTT-TT Việt Nam năm 2007 cho 7 lĩnh vực c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin. Đ&acirc;y l&agrave; một trong những hoạt động nằm trong khu&ocirc;n khổ Tuần lễ Tin học Việt Nam lần thứ 16 diễn ra từ ng&agrave;y 25 &ndash; 30/10/2007. Tham gia cuộc thi lần n&agrave;y, trang web <a href="http://www.travel.com.vn/">www.travel.com.vn</a> của C&ocirc;ng ty Du lịch Vietravel đ&atilde; đoạt giải C&uacute;p Bạc d&agrave;nh cho sản phẩm Thương mại điện tử xuất sắc nhất Việt Nam năm 2007.</div>
   31/10/2007 09:15
Công ty Vietravel và Bộ ngoại giao giới thiệu với giới truyền thông về Caravan Roadshow 2007

Công ty Vietravel và Bộ ngoại giao giới thiệu với giới truyền thông về Caravan Roadshow 2007

<div align="justify"><span>Chiều ng&agrave;y 18/10/2007, tại c&ocirc;ng ty du lịch Vietravel, chương tr&igrave;nh &quot;Caravan Roadshow 2007&quot; đ&atilde; được giới thiệu đến đ&ocirc;ng đảo giới truyền th&ocirc;ng, b&aacute;o ch&iacute; nhằm g&oacute;p phần quảng b&aacute; h&igrave;nh ảnh du lịch Việt Nam v&agrave; h&agrave;ng h&oacute;a thương hiệu Việt đến thị trường Trung Quốc, một thị trường rộng lớn v&agrave; đầy tiềm năng.</span></div>
   19/10/2007 13:47
Hội thi “Hướng dẫn viên giỏi Vietravel” năm 2007

Hội thi “Hướng dẫn viên giỏi Vietravel” năm 2007

<div align="justify">Với mục ti&ecirc;u t&igrave;m kiếm v&agrave; bổ sung lực lượng hướng dẫn vi&ecirc;n chuy&ecirc;n nghiệp, giỏi chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghiệp vụ, tận t&acirc;m v&agrave; đ&aacute;p ứng được nhu cầu ng&agrave;y c&agrave;ng cao của thị trường du lịch trong thời kỳ mới, c&ocirc;ng ty du lịch Vietravel đ&atilde; tổ chức cuộc thi &ldquo;<strong>Hướng dẫn vi&ecirc;n giỏi Vietravel</strong>&rdquo; năm 2007.</div>
   16/10/2007 09:10
Everest Việt Nam 2008: Tinh thần Việt hòa cùng thế giới

Everest Việt Nam 2008: Tinh thần Việt hòa cùng thế giới

<div align="justify">Everest l&agrave; đỉnh n&uacute;i huyền thoại v&agrave; cũng l&agrave; mục ti&ecirc;u vươn tới của chương tr&igrave;nh Everest Việt Nam 2008, một chương tr&igrave;nh truyền h&igrave;nh thực tế được thực hiện bởi Đ&agrave;i truyền h&igrave;nh Việt Nam phối hợp c&ugrave;ng c&ocirc;ng ty Lasta tổ chức.</div>
   15/10/2007 16:28
Giới thiệu bình chọn Hạ Long để có cơ hội du lịch miễn phí

Giới thiệu bình chọn Hạ Long để có cơ hội du lịch miễn phí

<p align="justify">Diển ra từ ng&agrave;y 5/10 - 5/12/2007, Chương tr&igrave;nh &ldquo;Giới thiệu bạn b&egrave; tham gia b&igrave;nh chọn vịnh Hạ Long&rdquo; đ&atilde; trở th&agrave;nh sự kiện du lịch của th&aacute;ng, kh&ocirc;ng chỉ do t&iacute;nh thời sự của cuộc b&igrave;nh chọn, m&agrave; đ&acirc;y c&ograve;n l&agrave; cơ hội để du kh&aacute;ch c&oacute; thể đi du lịch miễn ph&iacute; Hạ Long.</p>
   11/10/2007 14:20
Các hoa hậu trái đất tham gia hội thảo về bảo vệ môi trường và đội mũ bảo hiểm diễu hành cùng Vietravel

Các hoa hậu trái đất tham gia hội thảo về bảo vệ môi trường và đội mũ bảo hiểm diễu hành cùng Vietravel

<p align="justify">Tuy thời gian ở tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh kh&aacute; ngắn ngủi, nhưng c&aacute;c Hoa hậu tr&aacute;i đất đ&atilde; c&oacute; nhiều chương tr&igrave;nh hoạt động &yacute; nghĩa v&agrave; thiết thực, g&oacute;p phần v&agrave;o c&aacute;c vấn đề x&atilde; hội đặc biệt l&agrave; bảo vệ m&ocirc;i trường. Trong đ&oacute;, việc khuyến kh&iacute;ch người d&acirc;n trong th&agrave;nh phố đội mũ bảo hiểm cũng l&agrave; một trong c&aacute;c vấn đề được c&aacute;c hoa hậu quan t&acirc;m</p>
   08/10/2007 08:50
Vietravel đón các hoa hậu trái đất đến Việt Nam

Vietravel đón các hoa hậu trái đất đến Việt Nam

<div align="justify">Nhằm g&oacute;p phần quảng b&aacute; h&igrave;nh ảnh du lịch xanh Việt Nam đến với du kh&aacute;ch quốc tế nh&acirc;n sự kiện ITE 2007, C&ocirc;ng ty du lịch Vietravel đ&atilde; phối hợp c&ugrave;ng Sở Du lịch TP.HCM tổ chức, đ&oacute;n c&aacute;c hoa hậu Tr&aacute;i Đất đến tham quan v&agrave; quảng b&aacute; cho h&igrave;nh ảnh du lịch Việt Nam.</div>
   08/10/2007 08:36
Các hoạt động của Vietravel tại hội chợ ITE năm 2007

Các hoạt động của Vietravel tại hội chợ ITE năm 2007

<div align="justify">Hội chợ triển l&atilde;m Quốc tế Du lịch năm 2007 (ITE) diễn ra từ ng&agrave;y 5/10 đến 7/10 tại Nh&agrave; thi đấu Ph&uacute; Thọ với chủ đề &ldquo;Kh&aacute;m ph&aacute; những vi&ecirc;n ngọc của v&ugrave;ng đất Mekong &ndash; Việt Nam, L&agrave;o, Campuchia &ndash; ba quốc gia một điểm đến&rdquo;. Đ&acirc;y l&agrave; sự kiện du lịch &ndash; văn h&oacute;a mang tầm v&oacute;c khu vực, hứa hẹn một h&igrave;nh ảnh mới của du lịch Việt Nam với bạn b&egrave; quốc tế. Trong đ&oacute;, Vietravel đ&atilde; g&oacute;p phần tham gia nhiều sự kiện v&agrave; giới thiệu c&aacute;c sản phẩm du lịch mới đến với du kh&aacute;ch trong v&agrave; ngo&agrave;i nước.</div>
   08/10/2007 08:31