Tin Tức Du Lịch

Lâm Ðồng: Thành phố Ðà Lạt và Fuji Kawaguchiko (Nhật Bản) hội thảo phát triển du lịch, giáo dục và rau hoa

Lâm Ðồng: Thành phố Ðà Lạt và Fuji Kawaguchiko (Nhật Bản) hội thảo phát triển du lịch, giáo dục và rau hoa

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">S&aacute;ng&nbsp;ng&agrave;y 06/8/2007, tại Đ&agrave; Lạt khai mạc hội thảo&nbsp; Du lịch, Gi&aacute;o dục v&agrave; Rau hoa giữa hai th&agrave;nh phố Đ&agrave; Lạt (Việt Nam) v&agrave; Fuji Kawaguchiko (Nhật Bản). Đại diện của hai th&agrave;nh phố đ&atilde; giới thiệu kh&aacute;i qu&aacute;t chung về vị tr&iacute; địa l&yacute;, những tiềm năng ph&aacute;t triển tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực du lịch, gi&aacute;o dục v&agrave; canh t&aacute;c rau hoa.</span></span></span></p>
   07/08/2007 11:05
Thành lập phòng thông tin du lịch tại sân bay Tân Sơn Nhất

Thành lập phòng thông tin du lịch tại sân bay Tân Sơn Nhất

<span class="general_text"><span class="article_text"> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 2.25pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Sở Du lịch TP.Hồ Ch&iacute; Minh cho biết, được sự thống nhất của Cụm cảng H&agrave;ng kh&ocirc;ng miền Nam, Sở Du lịch sẽ th&agrave;nh lập ph&ograve;ng th&ocirc;ng tin du lịch Việt Nam tại nh&agrave; ga quốc tế mới s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất, dự kiến th&aacute;ng 9/2007 sẽ đưa v&agrave;o hoạt động.</span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 2.25pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span></p> </span></span>
   07/08/2007 11:03
Triển lãm về du lịch Việt Nam - Lào - Campuchia tại Tp. Hồ Chí Minh

Triển lãm về du lịch Việt Nam - Lào - Campuchia tại Tp. Hồ Chí Minh

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;Với chủ đề &quot;Việt Nam-L&agrave;o-Campuchia, ba quốc gia một điểm đến&quot;, Triển l&atilde;m Quốc tế Du lịch Tp. Hồ Ch&iacute; Minh (ITE HCMC) sẽ diễn ra tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh từ ng&agrave;y 5 đến 7/10/2007.</span></span></span></p>
   07/08/2007 11:01
Việt Nam hấp dẫn khách du lịch ASEAN

Việt Nam hấp dẫn khách du lịch ASEAN

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;Với mức tăng trưởng GDP cao ở ch&acirc;u &Aacute;, nền ch&iacute;nh trị ổn định v&agrave; uy t&iacute;n ng&agrave;y c&agrave;ng tăng tr&ecirc;n trường quốc tế, Việt Nam đang l&agrave; điểm đến du lịch hấp dẫn du kh&aacute;ch quốc tế, đặc biệt l&agrave; kh&aacute;ch du lịch đến từ c&aacute;c nước ASEAN.</span></span></span></p>
   07/08/2007 10:33
Bà Rịa-Vũng Tàu: Lần đầu tiên tổ chức hội chợ triển lãm quốc tế về du lịch

Bà Rịa-Vũng Tàu: Lần đầu tiên tổ chức hội chợ triển lãm quốc tế về du lịch

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">S&aacute;ng ng&agrave;y 1/8/2007, Sở Ngoại vụ tỉnh <span>&nbsp;</span>B&agrave; Rịa-Vũng T&agrave;u họp b&aacute;o giới thiệu về &ldquo;Hội chợ triển l&atilde;m quốc tế về du lịch Vũng T&agrave;u năm 2007&rdquo; diễn ra từ ng&agrave;y 19 - 23/10/2007 tới tại Vũng T&agrave;u Paradise (số 1, Thuỳ V&acirc;n, P. Nguyễn An Ninh, TP Vũng T&agrave;u).</span></span></span></p>
   03/08/2007 09:07
  TP. Hồ Chí Minh đón gần 1,5 triệu du khách quốc tế

TP. Hồ Chí Minh đón gần 1,5 triệu du khách quốc tế

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span class="noidunggioithieu"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: windowtext; FONT-FAMILY: Arial">Theo Sở Du lịch Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, 7 th&aacute;ng qua, th&agrave;nh phố đ&atilde; đ&oacute;n gần 1,5 triệu kh&aacute;ch&nbsp;quốc tế, tăng 11% so với c&ugrave;ng kỳ năm trước.</span></span></span></span></p>
   03/08/2007 09:05
Làm sách du lịch chung cho ba nước Ðông Dương

Làm sách du lịch chung cho ba nước Ðông Dương

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Ba chuy&ecirc;n gia Guy Marris, Nick Ray v&agrave; Bernie Rosenbloom kết hợp với đại diện ba nước Việt Nam, L&agrave;o v&agrave; Campuchia thực hiện dự &aacute;n viết một&nbsp;quyển s&aacute;ch hướng dẫn về du lịch v&agrave; sẽ xuất bản v&agrave;o cuối năm 2007.</span></span></span></p>
   03/08/2007 09:01
Xây dựng Làng quần thể du lịch Ninh Bình

Xây dựng Làng quần thể du lịch Ninh Bình

<span class="general_text"><span class="article_text"> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">C&ocirc;ng ty TNHH L&agrave;ng quần thể du lịch Ninh B&igrave;nh thuộc C&ocirc;ng ty Vietnam Hotel Projekt BV (H&agrave; Lan) vừa tổ chức khởi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng L&agrave;ng quần thể Du Lịch Ninh B&igrave;nh tại khu du lịch Tam Cốc-B&iacute;ch &ETH;ộng, x&atilde; Ninh Hải, huyện Hoa Lư (Ninh B&igrave;nh). </span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span></p> </span></span>
   03/08/2007 08:59
Hòa Bình: Khách du lịch tăng 79,5% so với cùng kỳ

Hòa Bình: Khách du lịch tăng 79,5% so với cùng kỳ

<span class="general_text"><span class="article_text"> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 2.25pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">6 th&aacute;ng đầu năm 2007, tỉnh H&ograve;a B&igrave;nh đ&oacute;n 416.104 lượt kh&aacute;ch du lịch, tăng 79,5% so với c&ugrave;ng kỳ, đạt 86,7% kế hoạch. Trong đ&oacute;, kh&aacute;ch quốc tế 25.017 lượt, tăng 23,6%; kh&aacute;ch nội địa 391.087 lượt, tăng 84,9%.</span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 2.25pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span></p> </span></span>
   03/08/2007 08:57
Động Tiên Phú Lão (Hoà Bình): Thu hút 175.000 lượt khách tham quan

Động Tiên Phú Lão (Hoà Bình): Thu hút 175.000 lượt khách tham quan

<span class="general_text"><span class="article_text"> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Khu di t&iacute;ch Lịch sử văn h&oacute;a khảo cổ học động Ti&ecirc;n Ph&uacute; L&atilde;o, huyện Lạc Thủy l&agrave; một hệ thống động Tam Bảo, đền Mẫu, động Ti&ecirc;n, Qu&aacute;n Tr&igrave;nh... đ&atilde; trở đ&atilde; trở th&agrave;nh điểm du lịch văn h&oacute;a t&acirc;m linh ng&agrave;y c&agrave;ng thu đ&ocirc;ng đảo du kh&aacute;ch đến tham quan. </span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"></span>&nbsp;</p> </span></span>
   03/08/2007 08:56
Hợp tác du lịch Hà Nội và bốn tỉnh phía Bắc

Hợp tác du lịch Hà Nội và bốn tỉnh phía Bắc

<span class="general_text"><span class="article_text"> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Sở Du lịch H&agrave; Nội vừa k&yacute; bi&ecirc;n bản thỏa thuận hợp t&aacute;c du lịch li&ecirc;n v&ugrave;ng với c&aacute;c cơ quan quản l&yacute; du lịch c&aacute;c tỉnh: Vĩnh Ph&uacute;c, Ph&uacute; Thọ, Tuy&ecirc;n Quang v&agrave; H&agrave; Giang. </span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span></p> </span></span>
   03/08/2007 08:53
Khu phố cổ Hội An, quần đảo Cù Lao Chàm và vùng hạ lưu sông Thu Bồn được đề nghị công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới

Khu phố cổ Hội An, quần đảo Cù Lao Chàm và vùng hạ lưu sông Thu Bồn được đề nghị công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text">&Ocirc;ng Trần Minh Cả, Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Chủ tịch Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam vừa y&ecirc;u cầu tỉnh lập hồ sơ khoa học về v&ugrave;ng hạ lưu s&ocirc;ng Thu Bồn, Di sản văn h&oacute;a thế giới Hội An v&agrave; khu bảo tồn biển C&ugrave; Lao Ch&agrave;m, để đệ tr&igrave;nh l&ecirc;n Ủy ban Văn h&oacute;a Khoa học v&agrave; Gi&aacute;o dục Li&ecirc;n Hợp Quốc (UNESCO) c&ocirc;ng nhận l&agrave; khu dự trữ sinh quyển thế giới (thay cho hồ sơ trước đ&acirc;y của Quảng Nam chỉ đề nghị c&ocirc;ng nhận ri&ecirc;ng C&ugrave; Lao Ch&agrave;m l&agrave; khu dự trữ sinh quyển thế giới).</span></span></p>
   03/08/2007 08:51
Cảng Hàng không Phú Bài được công nhận là cảng hàng không quốc tế

Cảng Hàng không Phú Bài được công nhận là cảng hàng không quốc tế

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Văn ph&ograve;ng Ch&iacute;nh phủ vừa c&oacute; C&ocirc;ng văn số 4184/VPCP-CN ng&agrave;y 27/7/2007 truyền đạt &yacute; kiến của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ về việc quyết định Cảng H&agrave;ng kh&ocirc;ng Ph&uacute; B&agrave;i l&agrave; cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc tế.</span></span></span></p>
   01/08/2007 09:48
TP.Hồ Chí Minh xếp hạng 10 di tích lịch sử và kiến trúc

TP.Hồ Chí Minh xếp hạng 10 di tích lịch sử và kiến trúc

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;UBND TP.Hồ Ch&iacute; Minh vừa k&yacute; quyết định c&ocirc;ng nhận di t&iacute;ch lịch sử &ndash; văn h&oacute;a, danh lam thắng cảnh cấp TP cho 10 di t&iacute;ch tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP.Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></span></p>
   01/08/2007 09:46
Thanh Hoá khôi phục lại đặc sản rượu Cầu Lộc

Thanh Hoá khôi phục lại đặc sản rượu Cầu Lộc

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text">T hi&ecirc;n nhi&ecirc;n đ&atilde; tặng cho đất Cầu Lộc nguồn nước ngầm tinh khiết, trong m&aacute;t. Đặc biệt, nguồn nước n&agrave;y kết hợp c&ugrave;ng loại men gia truyền l&agrave;m bằng 36 vị thuốc bắc đ&atilde; tạo n&ecirc;n hương vị quyến rũ ri&ecirc;ng cho rượu Cầu Lộc. Sau bao thăng trầm, thương hiệu rượu Cầu Lộc ng&agrave;y nay đang dần được kh&ocirc;i phục&hellip;</span></span></p>
   01/08/2007 09:18
Lễ hội cầu ngư ở Nha Trang

Lễ hội cầu ngư ở Nha Trang

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;S&aacute;ng ng&agrave;y 28/7/2007 tại đ&igrave;nh C&ugrave; Lao Thượng - phường Vĩnh Thọ - Th&agrave;nh phố Nha Trang đ&atilde; diễn ra lễ hội cầu ngư do cộng đồng ngư d&acirc;n phối hợp với ch&iacute;nh quyền địa phương tổ chức.</span></span></span></p>
   01/08/2007 09:14
Bảo tồn văn hóa dân gian của ngư dân làng chài Cửa Vạn

Bảo tồn văn hóa dân gian của ngư dân làng chài Cửa Vạn

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">UBND tỉnh Quảng Ninh đ&atilde; ph&ecirc; duyệt dự &aacute;n bảo tồn, ph&aacute;t huy gi&aacute; trị văn h&oacute;a d&acirc;n gian của ngư d&acirc;n l&agrave;ng ch&agrave;i Cửa Vạn tr&ecirc;n vịnh Hạ Long.</span></span></span></p>
   01/08/2007 09:11
Quảng Trị: Tổ chức hoạt động văn hoá - du lịch “Một ngày với biển”

Quảng Trị: Tổ chức hoạt động văn hoá - du lịch “Một ngày với biển”

<span class="general_text"><span class="article_text"> <div align="justify">Những hoạt động: đua thuyền, đi cầu khỉ, đ&aacute;nh đu, đẩy gậy, ch&egrave;o thuyền th&uacute;ng, thả diều... diễn ra ng&agrave;y 28/7/2007, tại thị trấn Cửa Việt(Gio Linh) đ&atilde; thu h&uacute;t gần 17.000 du kh&aacute;ch trong nước v&agrave; quốc tế tới lễ hội văn ho&aacute; - du lịch &ldquo;Nhịp cầu xuy&ecirc;n &Aacute;&rdquo; m&agrave; tỉnh Quảng Trị đang tổ chức. </div> <div align="justify">&nbsp;</div> </span></span>
   30/07/2007 08:57
Thừa Thiên-Huế: Phục hồi, tôn tạo di tích Chín Hầm

Thừa Thiên-Huế: Phục hồi, tôn tạo di tích Chín Hầm

<div align="justify"><span>Ng&agrave;y 27/7/2007, UBND tỉnh&nbsp;vừa y&ecirc;u cầu Sở VHTT TT- Huế chủ tr&igrave;, phối hợp c&aacute;c cơ quan chức năng tổ chức nghi&ecirc;n cứu, thẩm định nội dung hồ sơ dự &aacute;n, phục hồi t&ocirc;n tạo hầm số 4, hầm số 8 thuộc hệ thống Khu di t&iacute;ch lịch sử c&aacute;ch mạng Ch&iacute;n Hầm (phường An T&acirc;y- Huế).</span></div> <div align="justify">&nbsp;</div>
   30/07/2007 08:55
Bà Rịa –Vũng Tàu: Đầu tư hơn 1,7 tỷ đồng cho quảng bá du lịch

Bà Rịa –Vũng Tàu: Đầu tư hơn 1,7 tỷ đồng cho quảng bá du lịch

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text">&nbsp;Sở Du lịch B&agrave; Rịa &ndash; Vũng T&agrave;u cho biết, năm 2007, UBND tỉnh đ&atilde; quyết định ph&ecirc; duyệt kinh ph&iacute; hơn 1,7 tỷ đồng cho hoạt động tuy&ecirc;n truyền, quảng b&aacute; du lịch. Những th&aacute;ng đầu năm, du lịch của địa phương đ&atilde; c&oacute; những bước chuyển biến t&iacute;ch cực.</span></span></p>
   30/07/2007 08:53