Tin Tức Du Lịch

Bà Rịa –Vũng Tàu: Đầu tư hơn 1,7 tỷ đồng cho quảng bá du lịch

Bà Rịa –Vũng Tàu: Đầu tư hơn 1,7 tỷ đồng cho quảng bá du lịch

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text">&nbsp;Sở Du lịch B&agrave; Rịa &ndash; Vũng T&agrave;u cho biết, năm 2007, UBND tỉnh đ&atilde; quyết định ph&ecirc; duyệt kinh ph&iacute; hơn 1,7 tỷ đồng cho hoạt động tuy&ecirc;n truyền, quảng b&aacute; du lịch. Những th&aacute;ng đầu năm, du lịch của địa phương đ&atilde; c&oacute; những bước chuyển biến t&iacute;ch cực.</span></span></p>
   30/07/2007 08:53
Tổng cục Du lịch tổ chức Hội thảo quản lý và phát triển du lịch biển, đảo tại Bình Thuận

Tổng cục Du lịch tổ chức Hội thảo quản lý và phát triển du lịch biển, đảo tại Bình Thuận

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;Th&ocirc;ng qua Viện Nghi&ecirc;n cứu ph&aacute;t triển du lịch, Tổng cục Du lịch lần đầu ti&ecirc;n tổ chức Hội thảo mang chủ đề &ldquo;Quản l&yacute; v&agrave; ph&aacute;t triển du lịch biển đảo ở Việt Nam&rdquo; từ ng&agrave;y 25/7-26/7/2007 tại khu du lịch Romana Resort-th&agrave;nh phố du lịch Phan Thiết, tỉnh B&igrave;nh Thuận. Ph&oacute; Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch Phạm Từ v&agrave; Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh B&igrave;nh Thuận Nguyễn Văn Thu chủ tr&igrave; Hội thảo.</span></span></span></p>
   30/07/2007 08:51
Quảng Nam: 282 tỷ đồng bảo tồn di tích Mỹ Sơn

Quảng Nam: 282 tỷ đồng bảo tồn di tích Mỹ Sơn

<div align="justify"><span>UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ vừa ph&ecirc; duyệt dự &aacute;n &ldquo;Quy hoạch bảo tồn v&agrave; ph&aacute;t huy gi&aacute; trị Khu di t&iacute;ch Mỹ Sơn&rdquo;, với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 282 tỷ đồng, sẽ triển khai tại x&atilde; Duy Ph&uacute;, huyện Duy Xuy&ecirc;n (Quảng Nam), tr&ecirc;n tổng diện t&iacute;ch 11.580.000m<sup>2</sup>.</span></div>
   30/07/2007 08:49
Du lịch Ao Vua (Hà Tây): Đầu tư 50 tỷ đồng hoàn thiện các dịch vụ phục vụ du khách

Du lịch Ao Vua (Hà Tây): Đầu tư 50 tỷ đồng hoàn thiện các dịch vụ phục vụ du khách

<p align="justify"><span>Nhằm thu h&uacute;t kh&aacute;ch đến tham quan nghỉ ngơi, vui chơi, giải tr&iacute;, hội họp... C&ocirc;ng ty cổ phần X&acirc;y dựng v&agrave; Du lịch Ao Vua (Ba V&igrave;) đang x&uacute;c tiến đầu tư khoảng 50 tỷ đồng triển khai thi c&ocirc;ng v&agrave; ho&agrave;n thiện cơ sở hạ tầng c&aacute;c dịch vụ du lịch.</span></p>
   30/07/2007 08:47
Thêm 2 tour mới đi Trung Quốc của Vietravel

Thêm 2 tour mới đi Trung Quốc của Vietravel

<p align="justify"><span><span>Đ&aacute;p ứng xu hướng th&iacute;ch kh&aacute;m ph&aacute; c&aacute;c điểm đến mới lạ của du kh&aacute;ch, Vietravel vừa giới thiệu hai tour mới l&agrave; Th&agrave;nh Đ&ocirc; - Cửu Trại C&acirc;u v&agrave; Bắc Kinh - T&acirc;y An. Cả hai tour đều diễn ra trong 5 ng&agrave;y 4 đ&ecirc;m.</span></span></p>
   30/07/2007 08:45
Quảng Nam: Nhiều tượng cổ được phát hiện tại tháp Chăm Khương Mỹ

Quảng Nam: Nhiều tượng cổ được phát hiện tại tháp Chăm Khương Mỹ

<p align="justify"><span><span>&nbsp;Qua tổ chức khai quật khảo cổ học tại nh&oacute;m th&aacute;p Chăm Khương Mỹ (x&atilde; Tam Xu&acirc;n I, huyện N&uacute;i Th&agrave;nh) c&aacute;c nh&agrave; khảo cổ học đ&atilde; ph&aacute;t hiện nhiều tượng cổ c&oacute; gi&aacute; trị.</span></span></p>
   30/07/2007 08:43
Phát triển “Tam giác du lịch" Bình Thuận - Lâm Đồng - TP.Hồ Chí Minh

Phát triển “Tam giác du lịch" Bình Thuận - Lâm Đồng - TP.Hồ Chí Minh

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;S&aacute;ng ng&agrave;y 26/7, tại TP Phan Thiết, dưới sự chứng kiến của &ocirc;ng Phạm Từ, Ph&oacute; Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch Việt Nam; &ocirc;ng Nguyễn Văn Thu, Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh B&igrave;nh Thuận; l&atilde;nh đạo Sở du lịch 3 tỉnh, th&agrave;nh B&igrave;nh Thuận - L&acirc;m Đồng&nbsp;- TP.Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; k&yacute; kết chương tr&igrave;nh hợp t&aacute;c ph&aacute;t triển du lịch của 3 địa phương n&oacute;i tr&ecirc;n.</span></span></span></p>
   27/07/2007 09:07
Khách du lịch đến Quảng Ngãi ngày càng tăng

Khách du lịch đến Quảng Ngãi ngày càng tăng

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Trong th&aacute;ng 7 năm 2007, Quảng Ng&atilde;i đ&atilde; đ&oacute;n khoảng 21.500 lượt kh&aacute;ch du lịch, đưa tổng số lượt kh&aacute;ch đến đ&oacute;n trong 7 th&aacute;ng đầu năm 2007 l&ecirc;n 136.935 lượt người, đạt 68% so với kế hoạch năm 2007 v&agrave; tăng 18% so với c&ugrave;ng kỳ năm ngo&aacute;i. Doanh thu từ du lịch ước đạt 63,5 tỷ đồng. Trong đ&oacute;, kh&aacute;ch quốc tế đạt hơn 7.000 lượt người, thu ngoại tệ đạt 399.000 USD.</span></span></span></p>
   27/07/2007 09:05
Tuyên Quang: phát động cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật về đề tài du lịch

Tuyên Quang: phát động cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật về đề tài du lịch

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text">Nhằm quảng b&aacute; n&eacute;t đẹp về thi&ecirc;n nhi&ecirc;n cũng như văn ho&aacute; đặc sắc của c&aacute;c địa phương thuộc tỉnh, bắt đầu từ 1/8/2007- 1/8/2008, Sở Văn ho&aacute; &ndash; Th&ocirc;ng tin tỉnh Tuy&ecirc;n Quang sẽ phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức cuộc thi s&aacute;ng t&aacute;c văn học, nghệ thuật về đề t&agrave;i du lịch.</span></span></p>
   27/07/2007 09:01
Khai mạc Lễ hội “Nhịp cầu xuyên Á”

Khai mạc Lễ hội “Nhịp cầu xuyên Á”

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;Tối 25/7, tại thị x&atilde; Đ&ocirc;ng H&agrave;, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp Bộ Văn h&oacute;a &ndash; Th&ocirc;ng tin, Bộ Thương mại v&agrave; Tổng cục Du lịch, tổ chức khai mạc Lễ hội văn h&oacute;a du lịch &ldquo;Nhịp cầu xuy&ecirc;n &Aacute;&rdquo;, với sự tham dự của hơn 200 nghệ sĩ, diễn vi&ecirc;n đến từ Myanmar, Th&aacute;i-lan, L&agrave;o, Việt Nam, Campuchia v&agrave; Quảng T&acirc;y&nbsp; (Trung Quốc).</span></span></span></p>
   27/07/2007 08:58
Pacific Airlines sẽ mở đường bay đến Huế

Pacific Airlines sẽ mở đường bay đến Huế

<span class="general_text"><span class="article_text"> <p class="newstextquote" style="MARGIN: 4.5pt 0cm 3.75pt; TEXT-INDENT: 0cm" align="justify"><span style="FONT-WEIGHT: normal; COLOR: black">C&ocirc;ng ty h&agrave;ng kh&ocirc;ng cổ phần Pacific Airlines vừa c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o sẽ mở hai đường bay nội địa mới từ th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đi Nha Trang v&agrave; đi Huế.</span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span></p> </span></span>
   27/07/2007 08:55
Chương trình “Khuyến mại mùa Thu”: Vietnam Airlines giảm giá vé nội địa từ 17- 52%

Chương trình “Khuyến mại mùa Thu”: Vietnam Airlines giảm giá vé nội địa từ 17- 52%

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text">&nbsp;Ng&agrave;y 23/7/2007, Vietnam Airlines vừa c&ocirc;ng bố sẽ b&aacute;n 25.000 v&eacute; m&aacute;y bay c&oacute; gi&aacute; rẻ từ 290.000 đồng/chặng đến 790.000 đồng/chặng (giảm từ 17% đến 52%).</span></span></p>
   27/07/2007 08:53
Khán giả Bồ Ðào Nha thích múa rối nước Việt Nam

Khán giả Bồ Ðào Nha thích múa rối nước Việt Nam

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;Chương tr&igrave;nh biểu diễn của đo&agrave;n m&uacute;a rối Việt Nam tại Festival m&uacute;a rối Almada lần thứ 24 diễn ra mới đ&acirc;y ở Bồ Đ&agrave;o Nha đ&atilde; nhận được sự cổ vũ, hưởng ứng nồng nhiệt của kh&aacute;n giả nước chủ nh&agrave;.</span></span></span></p>
   27/07/2007 08:50
Hà Nội: Hình thành ba tuyến du lịch phố cổ bằng xích lô

Hà Nội: Hình thành ba tuyến du lịch phố cổ bằng xích lô

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text">&nbsp;Du lịch phố cổ H&agrave; Nội lu&ocirc;n gắn liền với phương tiện tham quan bằng x&iacute;ch l&ocirc;. Hiện tại c&aacute;c c&ocirc;ng ty x&iacute;ch l&ocirc; h&igrave;nh th&agrave;nh 3 tour du lịch, hoạt động tr&ecirc;n khoảng 50 phố.</span></span></p>
   27/07/2007 08:45
Quảng Ninh: Tạo chiến dịch tuyên truyền nhằm bình chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới

Quảng Ninh: Tạo chiến dịch tuyên truyền nhằm bình chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">&nbsp;&quot;Tạo ra một chiến dịch tuy&ecirc;n truyền s&acirc;u rộng để quảng b&aacute;, mời gọi mọi người tham gia b&igrave;nh chọn, đề cử Vịnh Hạ Long l&agrave; một trong bảy kỳ quan thi&ecirc;n nhi&ecirc;n thế giới&quot;, đ&oacute; l&agrave; &yacute; kiến ph&aacute;t biểu của Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, &ocirc;ng Nguyễn Hồng Qu&acirc;n, tại cuộc họp ph&aacute;t động b&igrave;nh chọn cho Vịnh Hạ Long với c&aacute;c sở, ban, ng&agrave;nh li&ecirc;n quan v&agrave; c&aacute;c cơ quan b&aacute;o ch&iacute; diễn ra chiều 24/7. </span></span></span></p>
   27/07/2007 08:40
Du lịch Việt Nam tham gia hội chợ Du lịch sinh thái Mekong 2007

Du lịch Việt Nam tham gia hội chợ Du lịch sinh thái Mekong 2007

<span class="general_text"><span class="article_text"> <div align="justify">Nhằm quảng b&aacute; du lịch Việt Nam đồng thời ph&aacute;t triển c&aacute;c sản phẩm du lịch mới tại nước ta, từ 25-30/7, Tổng cục Du lịch Việt Nam sẽ tham gia Hội chợ Du lịch sinh th&aacute;i Mekong 2007 được tổ chức tại TP. Vi&ecirc;ng Chăn (L&agrave;o). </div> <div align="justify">&nbsp;</div> </span></span>
   25/07/2007 11:03
Nâng cấp làng du lịch cổ phục vụ Năm du lịch quốc gia

Nâng cấp làng du lịch cổ phục vụ Năm du lịch quốc gia

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Sở Du lịch Cần Thơ đang triển khai dự &aacute;n đầu tư 16,6 tỷ đồng để n&acirc;ng cấp l&agrave;ng du lịch cổ B&igrave;nh Thủy - Lộ V&ograve;ng Cung phục vụ Năm du lịch quốc gia.</span></span></span></p>
   25/07/2007 10:57
Hội An: Làm mới sản phẩm du lịch "Phố dành cho người đi bộ và xe thô sơ”

Hội An: Làm mới sản phẩm du lịch "Phố dành cho người đi bộ và xe thô sơ”

<div align="justify">Từ th&aacute;ng 7 n&agrave;y, Hội An ch&iacute;nh thức đổi t&ecirc;n sản phẩm du lịch &quot;Phố kh&ocirc;ng c&oacute; tiếng động cơ xe m&aacute;y&quot; th&agrave;nh &quot;Phố d&agrave;nh cho người đi bộ v&agrave; xe th&ocirc; sơ&quot;. Việc đổi t&ecirc;n n&agrave;y nhằm khắc phục sự ngộ nhận của một bộ phận nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; du kh&aacute;ch trong việc sử dụng phương tiện xe đạp, xe m&aacute;y d&ugrave;ng b&igrave;nh điện ắc-quy để lưu th&ocirc;ng l&agrave;m ảnh hưởng đến trật tự an to&agrave;n v&agrave; mỹ quan trong khu phố cổ.</div>
   25/07/2007 10:40
Kon Tum dành 8 tỷ đồng khôi phục các làng nghề

Kon Tum dành 8 tỷ đồng khôi phục các làng nghề

<p align="justify">Tỉnh Kon Tum đ&atilde; quyết định d&agrave;nh hơn 8 tỷ đồng để thực hiện dự &aacute;n kh&ocirc;i phục v&agrave; ph&aacute;t triển c&aacute;c l&agrave;ng nghề truyền thống của đồng b&agrave;o d&acirc;n tộc thiểu số tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh.</p>
   24/07/2007 09:22
   Bình Định tham gia Triển lãm quốc tế du lịch

Bình Định tham gia Triển lãm quốc tế du lịch

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">UBND tỉnh vừa đồng &yacute; giao Sở Du lịch tổ chức tham gia Triển l&atilde;m quốc tế du lịch- ITE HCMC năm 2007 tại TP Hồ Ch&iacute; Minh từ ng&agrave;y 5 đến 7/10/2007 với chủ đề &ldquo;Việt Nam - L&agrave;o - Campuchia, 3 quốc gia 1 điểm đến, kh&aacute;m ph&aacute; n&eacute;t đẹp v&ograve;ng cung Đ&ocirc;ng Dương&rdquo;.</span></span></span></p>
   24/07/2007 08:51