Ẩm Thực - Khám Phá

Cá Tai Tượng Miền Tây

Cá Tai Tượng Miền Tây

<p align="justify"><font face="Arial">Nếu c&aacute; l&oacute;c nước trui l&agrave; &ldquo;m&oacute;n ăn vua&rdquo; của xứ miền T&acirc;y, th&igrave; c&aacute; Tai tượng cũng l&agrave; một trong những đặc sản kh&aacute; th&uacute; vị để du kh&aacute;ch thưởng thức mỗi khi c&oacute; kịp về v&ugrave;ng s&ocirc;ng&nbsp; nước Nam bộ. Tai tượng l&agrave; t&ecirc;n gọi của một lo&agrave;i c&aacute; nước ngọt, c&oacute; h&igrave;nh d&aacute;ng to b&egrave;, như chiếc tai của ch&uacute; voi con, bởi vậy người ta vẫn gọi n&oacute; như thế qua bao đời nay. C&aacute; tai tượng c&oacute; lớp vẫy bạc &oacute;ng &aacute;nh, thường được người d&acirc;n địa phương nu&ocirc;i trong những mương, liếp sau vườn. Mỗi khi c&oacute; dịp đ&aacute;m, tiệc, người ta thường k&eacute;o c&aacute; l&ecirc;n để rọng v&agrave; ăn dần. </font></p>
   11/05/2007 14:35
Cao Lầu Hội An

Cao Lầu Hội An

<p align="justify"><font face="Arial">Phố cổ Hội An &ndash; Quảng Nam kh&ocirc;ng chỉ nổi tiếng với những ng&ocirc;i nh&agrave; cổ h&agrave;ng trăm năm v&agrave; những chiếc đ&egrave;n lồng huyền b&iacute; m&agrave; c&ograve;n nổi tiếng về sự qu&iacute; ph&aacute;i trong phong c&aacute;ch ẩm thực mang dấu ấn Hội An, lu&ocirc;n l&agrave;m say m&ecirc; biết bao du kh&aacute;ch - đặc biệt l&agrave; du kh&aacute;ch&nbsp; nước ngo&agrave;i. Trong đ&oacute;, Cao lầu l&agrave; một trong những m&oacute;n đặc sản kh&ocirc;ng thể thiếu trong phong vị của xứ Hội. <br /> </font></p>
   11/05/2007 14:33
Bánh Pía Sóc Trăng

Bánh Pía Sóc Trăng

<p align="justify"><font face="Arial">Kh&ocirc;ng những c&oacute; c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c Khmer nổi tiếng, S&oacute;c Trăng c&ograve;n được biết đến bởi những m&oacute;n ăn ngon như cốm dẹp, x&aacute; bấu, b&uacute;n nước l&egrave;o, b&aacute;nh b&iacute;a&hellip; trong đ&oacute;, b&aacute;nh b&iacute;a l&agrave; đặc sản kh&ocirc;ng thể thiếu trong chuyến đi về S&oacute;c Trăng.&nbsp; Chiếc b&aacute;nh b&iacute;a nh&igrave;n từ b&ecirc;n ngo&agrave;i c&oacute; m&agrave;u v&agrave;ng cam. Xẻ chiếc b&aacute;nh l&agrave;m đ&ocirc;i, chiếc b&aacute;nh như v&agrave;nh trăng b&aacute;n nguyệt ẩn v&agrave;o b&ecirc;n trong l&agrave; m&agrave;u đỏ rực của l&ograve;ng đỏ trứng g&agrave;, m&ugrave;i sầu ri&ecirc;ng dậy l&ecirc;n như mời gọi l&agrave;m cho chiếc b&aacute;nh b&iacute;a tr&ocirc;ng đ&atilde; ngon lại c&agrave;ng ngon hơn.<br /> </font></p>
   11/05/2007 14:22
Gỏi Cá Miền Trung

Gỏi Cá Miền Trung

<p align="justify"><font face="Arial">Kh&ocirc;ng chỉ ri&ecirc;ng v&ugrave;ng đồng bằng ch&acirc;u thổ Nam bộ gi&agrave;u c&aacute;c loại thủy sản m&agrave; v&ugrave;ng đất miền Trung cũng l&agrave; nơi cho ra đời nhiều m&oacute;n ngon từ c&aacute;. Trong đ&oacute; kh&ocirc;ng thể nhắc đến c&aacute;c m&oacute;n gỏi c&aacute;, m&agrave; chỉ mới nhắc th&ocirc;i đ&atilde; muốn ăn ngay. Nếu c&aacute; được d&ugrave;ng để chế biến ra nhiều thức ăn n&oacute;ng như c&aacute; kho, canh c&aacute;, c&aacute; om, c&aacute; chi&ecirc;n, c&aacute; x&agrave;o, chả c&aacute;, hủ tiếu c&aacute;, lẩu c&aacute;, miến c&aacute;,... hay c&aacute;c loại mắm th&igrave; m&oacute;n ăn được y&ecirc;u th&iacute;ch nhất vẫn l&agrave; c&aacute;c loại gỏi c&aacute;. <br /> </font></p>
   11/05/2007 14:21
Món Ngon Ba Miền Ngày Tết

Món Ngon Ba Miền Ngày Tết

<p align="justify"><font face="Arial">Kh&ocirc;ng chỉ để no l&ograve;ng, m&oacute;n ăn ng&agrave;y Tết c&ograve;n l&agrave; một nếp văn h&oacute;a thể hiện qua dấu ấn ẩm thực của đất nước ta. T&ugrave;y v&agrave;o mỗi v&ugrave;ng miền kh&aacute;c nhau, th&oacute;i quen ẩm thực cũng c&oacute; nhiều điều kh&ocirc;ng giống nhau. Tuy nhi&ecirc;n sự kh&aacute;c biệt ấy chỉ g&oacute;p phần mang th&ecirc;m phong vị đầy đa dạng của mỗi nơi, để khi c&oacute; dịp thưởng thức qua, người ta lại c&oacute; cảm gi&aacute;c như t&igrave;m thấy một v&ugrave;ng đất mới, của những tinh hoa trời đất v&agrave; b&agrave;n tay chăm chỉ, s&aacute;ng tạo của con người.<br /> </font></p>
   09/03/2007 16:28
Bánh củi

Bánh củi

<font face="Arial">Đ&acirc;y l&agrave; loại b&aacute;nh được lấy từ h&igrave;nh ảnh thật của những thanh củi được c&aacute;c gia đ&igrave;nh Ch&acirc;u &Acirc;u v&agrave;o thời kỳ trung cổ đốt l&ecirc;n để xua tan m&ugrave;a đ&ocirc;ng v&agrave; cầu mong sự an l&agrave;nh. </font>
   09/03/2007 16:23
Tiệc Vui Đêm Giáng Sinh

Tiệc Vui Đêm Giáng Sinh

<p align="justify"><font face="Arial">Tiết trời đang dần se lạnh, b&aacute;o hiệu một m&ugrave;a Gi&aacute;ng sinh đang đến gần. Vẫn như những năm n&agrave;o, c&aacute;i lạnh trong đ&ecirc;m Noel mang đến trong mỗi người nhiều ho&agrave;i cảm về ph&uacute;t gi&acirc;y sum họp b&ecirc;n gia đ&igrave;nh, c&ugrave;ng qu&acirc;y quần b&ecirc;n những m&oacute;n ăn ấm n&oacute;ng trong Đ&ecirc;m Th&aacute;nh v&ocirc; c&ugrave;ng nhiều &yacute; nghĩa.</font></p>
   09/03/2007 16:22
Hủ Tiếu Nam Bộ

Hủ Tiếu Nam Bộ

<font face="Arial"> <p align="justify">Kh&ocirc;ng biết tự bao giờ Hủ tiếu đ&atilde; trở th&agrave;nh m&oacute;n ăn gắn liền với cư d&acirc;n Nam bộ, chỉ biết rằng du kh&aacute;ch từ phương xa khi đến miền T&acirc;y kh&ocirc;ng qu&ecirc;n gh&eacute; v&agrave;o h&agrave;ng hủ tiếu để thưởng thức một tho&aacute;ng phong vị miền s&ocirc;ng nước. <br /> </p> </font>
   09/03/2007 16:04
Đến Bình Định Ăn Bánh Ít Lá Gai

Đến Bình Định Ăn Bánh Ít Lá Gai

<p align="justify"><font face="Arial">Với lớp bột nếp m&agrave;u n&acirc;u đen, gọn g&agrave;ng nằm b&ecirc;n trong d&aacute;ng h&igrave;nh chiếc kim tự th&aacute;p 3 cạnh, b&aacute;nh &iacute;t l&aacute; gai đ&atilde; trở th&agrave;nh một đặc sản ngon m&agrave; bạn kh&ocirc;ng thể kh&ocirc;ng thưởng thức khi đặt ch&acirc;n đến qu&ecirc; hương B&igrave;nh Định. <br /> </font></p>
   09/03/2007 16:03
Riêu Cua Xứ Bắc

Riêu Cua Xứ Bắc

<p align="justify"><font face="Arial">Mang đặc trưng văn h&oacute;a n&ocirc;ng nghiệp l&uacute;a nước, v&igrave; vậy, bao đời nay người Việt đ&atilde; kh&eacute;o l&eacute;o vận dụng lợi thế ấy v&agrave;o mọi mặt đời sống trong đ&oacute; c&oacute; việc ăn uống, như một phần đặc trưng trong văn ho&aacute; &ndash; ẩm thực.<br /> </font></p>
   09/03/2007 16:02
Về Miền Tây Ăn Cá Lóc Nướng Trui

Về Miền Tây Ăn Cá Lóc Nướng Trui

<p align="justify"><font face="Arial">Về miền qu&ecirc; ở v&ugrave;ng T&acirc;y Nam bộ, bạn c&oacute; thể được tận hưởng nhiều m&oacute;n ăn d&acirc;n d&atilde; từ c&aacute; l&oacute;c như canh chua c&aacute; l&oacute;c, mắm c&aacute; l&oacute;c, kh&ocirc; c&aacute; l&oacute;c&hellip; trong đ&oacute;, c&aacute; l&oacute;c nướng trui được xếp đầu bảng v&igrave; được xem l&agrave; d&acirc;n d&atilde; nhất, dễ chế biến nhất, bổ dưỡng nhất v&agrave; cũng&hellip; ngon tuyệt vời nhất. <br /> </font></p>
   09/03/2007 15:53
Cơm Lam Vùng Cao

Cơm Lam Vùng Cao

<p align="justify"><font face="Arial">Kh&ocirc;ng biết tự bao giờ, &ldquo;cơm lam&rdquo; đ&atilde; trở th&agrave;nh cụm từ gần gũi v&agrave; th&acirc;n thiết với cuộc sống n&uacute;i rừng của nhiều d&acirc;n tộc như Th&aacute;i, T&agrave;y, N&ugrave;ng ở v&ugrave;ng cao Bắc bộ. </font></p>
   09/03/2007 15:51
Bún Cá Hà Nội

Bún Cá Hà Nội

<p align="justify"><font face="Arial">Tuy đơn giản nhưng B&uacute;n c&aacute; đ&atilde; trở n&ecirc;n quen thuộc v&agrave; thực sự kh&ocirc;ng thể thiếu trong đời sống ẩm thực của người d&acirc;n H&agrave; Nội. Người d&acirc;n xứ H&agrave; Th&agrave;nh đ&atilde; quen với m&oacute;n b&uacute;n c&aacute; b&ecirc;n những đ&ocirc;i quang g&aacute;nh. Ngồi tr&ecirc;n những chiếc ghế &ldquo;s&uacute;p&rdquo;, thực kh&aacute;ch ng&acirc;y ngất c&ugrave;ng vị ngọt của c&aacute;, m&ugrave;i thơm của rau cần v&agrave; kh&ocirc;ng thể qu&ecirc;n những sợi b&uacute;n trắng ngần h&ograve;a quyện c&ugrave;ng nhau. </font></p>
   09/03/2007 15:48
Bánh Xèo Bông Điên Điển Đồng Tháp

Bánh Xèo Bông Điên Điển Đồng Tháp

<p align="justify"><font face="Arial">V&agrave;o m&ugrave;a lũ, v&ugrave;ng Đồng Th&aacute;p Mười như đắm ch&igrave;m trong biển nước m&ecirc;nh m&ocirc;ng. Vươn l&ecirc;n tr&ecirc;n l&agrave;n nước mang sắc đỏ ph&ugrave; sa l&agrave; một rừng hoa v&agrave;ng đi&ecirc;n điển. Tuy kh&ocirc;ng hương hoa nhưng đủ để mọi người phải đắm say v&igrave; những m&oacute;n ăn, nhất l&agrave; khi bạn thưởng thức qua m&oacute;n &ldquo;đặc sản&rdquo; b&aacute;nh x&egrave;o b&ocirc;ng đi&ecirc;n điển. <br /> </font></p>
   09/03/2007 15:47
Bánh Tổ Hội An

Bánh Tổ Hội An

<p align="justify"><font face="Arial">B&ecirc;n cạnh m&oacute;n Cao lầu, Hội An c&ograve;n nổi tiếng với m&oacute;n b&aacute;nh tổ, một m&oacute;n ăn xuất hiện kh&aacute; l&acirc;u đời tr&ecirc;n v&ugrave;ng đất n&agrave;y. V&agrave;o ng&agrave;y Tết, hầu hết c&aacute;c gia đ&igrave;nh ở phố cổ Hội An đều b&agrave;i tr&iacute; b&agrave;n thờ &ocirc;ng b&agrave; với những chiếc b&aacute;nh tổ thật ngon. Ở Hội An, kh&ocirc;ng những người Việt l&agrave;m v&agrave; b&agrave;i tr&iacute; b&aacute;nh tổ trong ng&agrave;y Tết m&agrave; c&ograve;n c&oacute; người Hoa. </font></p>
   09/03/2007 15:46
Rau Nam Bộ Thời Khẩn Hoang

Rau Nam Bộ Thời Khẩn Hoang

<p align="justify"><font face="Arial">Người phương xa đến v&ugrave;ng đất Nam bộ, khi thưởng thức m&oacute;n ăn đều ngạc nhi&ecirc;n v&igrave; sự phong ph&uacute; v&ocirc; tận của c&aacute;c loại rau sống ở đ&acirc;y. <br /> </font></p>
   09/03/2007 15:36
Gỏi Cá Phan Thiết

Gỏi Cá Phan Thiết

<p align="justify"><font face="Arial">Xứ biển Phan Thiết được biết như l&agrave; điểm đến rất th&uacute; vị của du kh&aacute;ch v&agrave;o những ng&agrave;y h&egrave; nắng n&oacute;ng. Ngo&agrave;i cảm gi&aacute;c thoải m&aacute;i khi được đắm m&igrave;nh trong l&agrave;n nước biển m&aacute;t dịu, bạn c&ograve;n được thưởng thức m&oacute;n gỏi c&aacute; ngon đến tuyệt vời. </font></p>
   09/03/2007 15:35
Cháo Chua Tây Nguyên

Cháo Chua Tây Nguyên

<p align="justify"><font face="Arial">Ch&aacute;o chua l&agrave; một m&oacute;n lạ của người Kho. M&oacute;n n&agrave;y vừa l&agrave; thức ăn (ch&aacute;o) lại vừa l&agrave; thức uống giải kh&aacute;t (như rượu). Tương truyền, m&oacute;n ăn n&agrave;y do thần linh chỉ dạy người Kho c&aacute;ch chế biến để chống lại sự khắc nghiệt của thời tiết xứ Cao nguy&ecirc;n.</font></p>
   09/03/2007 15:34
“TUNG LÒ MÒ” Của Người Chăm

“TUNG LÒ MÒ” Của Người Chăm

<p align="justify"><font face="Arial">Ở An Giang, người Chăm c&oacute; một m&oacute;n ăn lạ từ t&ecirc;n gọi đến c&aacute;ch chế biến nhưng sẽ rất ngon nếu bạn thử qua một lần: m&oacute;n Tung l&ograve; m&ograve;.</font></p>
   09/03/2007 15:30
Cá Linh Miền Tây Nam Bộ

Cá Linh Miền Tây Nam Bộ

<p align="justify"><font face="Arial">Đến hẹn lại l&ecirc;n, khi m&ugrave;a lũ đến, người d&acirc;n miền T&acirc;y lại c&oacute; dịp thưởng thức hương vị ngọt v&agrave; b&eacute;o từ những m&oacute;n ăn ngon chế biến từ c&aacute; linh. </font></p>
   09/03/2007 15:30