1900 1839
Cước 1000đ/phút
EN

Tin Tức Du Lịch

Nhà hát múa rối Thăng Long biểu diễn tại Mexico

Nhà hát múa rối Thăng Long biểu diễn tại Mexico

<p align="justify">Nh&agrave; h&aacute;t m&uacute;a rối Thăng Long tham gia hai li&ecirc;n hoan nghệ thuật quốc tế tại Mexico từ ng&agrave;y 19/9/2007 đến 21/10/2007 với c&aacute;c tiết mục rối cạn v&agrave; rối nước truyền thống đ&atilde; từng đoạt giải thưởng cao ở trong nước v&agrave; ngo&agrave;i nước.</p>
   25/09/2007 08:47
Đà Nẵng: Nhà thờ tiền hiền làng An Hải và Thoại Ngọc Hầu được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia

Đà Nẵng: Nhà thờ tiền hiền làng An Hải và Thoại Ngọc Hầu được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia

<p align="justify">Thứ trưởng Bộ Văn h&oacute;a - Thể thao v&agrave; Du lịch Trần Chiến Thắng đ&atilde; k&yacute; QĐ số 06/2007/QĐ-BVHTTDL xếp hạng di t&iacute;ch lịch sử nh&agrave; thờ tiền hiền l&agrave;ng An Hải v&agrave; Thoại Ngọc Hầu (P.An Hải T&acirc;y, Q.Sơn Tr&agrave;) l&agrave; di t&iacute;ch lịch sử cấp quốc gia.</p>
   25/09/2007 08:43
Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung 2007

Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung 2007

<div align="justify">Hội chợ c&oacute; quy m&ocirc; lớn nhất từ trước đến nay, gồm hơn 500 gian h&agrave;ng trưng b&agrave;y những mặt h&agrave;ng l&agrave; thế mạnh của Việt Nam v&agrave; Trung Quốc như: n&ocirc;ng sản, l&acirc;m sản, thuỷ hải sản, m&aacute;y m&oacute;c thiết bị, may mặc, điện tử, h&agrave;ng thủ c&ocirc;ng mỹ nghệ... </div>
   21/09/2007 13:51
Truyền hình Ý quảng bá về du lịch Việt Nam

Truyền hình Ý quảng bá về du lịch Việt Nam

<div align="justify">Ng&agrave;y 18/9/2007, nh&oacute;m l&agrave;m phim Đ&agrave;i truyền h&igrave;nh &Yacute; Marco Polo đ&atilde; kết th&uacute;c cảnh quay cuối của bộ phim chuy&ecirc;n đề về h&igrave;nh ảnh Việt Nam tại TP Cần Thơ. </div>
   21/09/2007 13:46
Liên hoan Văn hoá ẩm thực Du lịch các tỉnh Bắc Trung Bộ

Liên hoan Văn hoá ẩm thực Du lịch các tỉnh Bắc Trung Bộ

<p align="justify">Trong c&aacute;c ng&agrave;y từ 28/9/2007 đến 29/9/2007, tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n Trung t&acirc;m, Th&agrave;nh phố Vinh - Nghệ An, sẽ diễn ra chương tr&igrave;nh Li&ecirc;n hoan Văn ho&aacute; ẩm thực Du lịch mang đậm chất văn ho&aacute; Việt, giới thiệu nhiều m&oacute;n ăn đặc sắc của c&aacute;c tỉnh khu vực Bắc&nbsp;Trung Bộ. </p>
   16/09/2007 10:38
Mở tour du lịch bằng xe ngựa tại phố cổ Hội An

Mở tour du lịch bằng xe ngựa tại phố cổ Hội An

<p align="justify">UBND thị x&atilde; Hội An (Quảng Nam) ng&agrave;y 13/9 đ&atilde; cấp ph&eacute;p cho C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại - Du lịch - Dịch vụ Hồng Th&uacute;y mở tour du lịch bằng xe ngựa kiểu cổ để phục vụ kh&aacute;ch tham quan c&aacute;c l&agrave;ng nghề truyền thống như: </p>
   16/09/2007 10:36
Quảng Bình phát hiện thêm nhiều hang động đẹp

Quảng Bình phát hiện thêm nhiều hang động đẹp

<p class="content" style="MARGIN: auto 0cm 12pt; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt"><font face="Arial">Đo&agrave;n th&aacute;m hiểm của Ho&agrave;ng gia Anh v&agrave; tỉnh Quảng B&igrave;nh đ&atilde; ph&aacute;t hiện th&ecirc;m 25 hang động mới nằm ở huyện Bố Trạch, huyện Minh Ho&aacute; v&agrave; huyện Quảng Ninh. Trong đ&oacute; c&oacute; một hang động mới nằm trong hệ thống hang V&ograve;m thuộc khu Di sản thi&ecirc;n nhi&ecirc;n thế giới Phong Nha-Kẻ B&agrave;ng (huyện Bố Trạch). </font></span></p>
   16/09/2007 10:35
Quảng Ngãi: Quy hoạch chung xây dựng Khu Du lịch - Kinh tế - Văn hóa Sa Huỳnh

Quảng Ngãi: Quy hoạch chung xây dựng Khu Du lịch - Kinh tế - Văn hóa Sa Huỳnh

<p align="justify">S&aacute;ng 11/9, Viện Quy hoạch Đ&ocirc; thị - N&ocirc;ng th&ocirc;n thuộc Bộ X&acirc;y dựng đ&atilde; thuyết minh đồ &aacute;n quy hoạch chung x&acirc;y dựng Khu Du lịch - Kinh tế - Văn h&oacute;a Sa Huỳnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ng&atilde;i với Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xu&acirc;n Huế, c&aacute;c Sở, ng&agrave;nh li&ecirc;n quan v&agrave; l&atilde;nh đạo huyện Đức Phổ.<span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Verdana"></span> </p> <p class="MsoBodyText" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span></p>
   16/09/2007 10:32
Từ ngày 07 đến 16/02/2008: Khai hội văn hóa du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu

Từ ngày 07 đến 16/02/2008: Khai hội văn hóa du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu

<p align="justify">Chiều 13/9, đồng ch&iacute; Hồ Văn Ni&ecirc;n, Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh đ&atilde; c&oacute; buổi l&agrave;m việc với c&aacute;c sở: Du lịch, Văn h&oacute;a - Th&ocirc;ng tin, Thương mại về kế hoạch tổ chức khai hội Văn ho&aacute; Du lịch B&agrave; Rịa-Vũng T&agrave;u năm 2008.</p>
   16/09/2007 10:30
Pacific Airlines áp dụng chương trình vé siêu rẻ

Pacific Airlines áp dụng chương trình vé siêu rẻ

<p align="justify">Pacific Airlines cho biết, từ ng&agrave;y 10/9/2007 &aacute;p dụng chương tr&igrave;nh khuyến mại mang t&ecirc;n &quot;V&eacute; si&ecirc;u rẻ mỗi ng&agrave;y&quot;, gi&aacute; v&eacute;&nbsp; từ 150 ngh&igrave;n đồng/chiều cho tất cả c&aacute;c đường bay nội địa trong lịch bay m&ugrave;a đ&ocirc;ng (từ ng&agrave;y 28/10/2007 đến ng&agrave;y 29/3/2008).</p>
   16/09/2007 10:27
Lâm Đồng, Bình Thuận, TP. Hồ Chí Minh liên kết phát triển du lịch

Lâm Đồng, Bình Thuận, TP. Hồ Chí Minh liên kết phát triển du lịch

<p align="justify">Vừa qua, tại Phan Thiết, gi&aacute;m đốc sở Du lịch - Thương mại 3 tỉnh L&acirc;m Đồng, B&igrave;nh Thuận v&agrave; TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; k&yacute; cam kết nguy&ecirc;n tắc hợp t&aacute;c ph&aacute;t triển du lịch to&agrave;n diện.</p>
   16/09/2007 10:25
Chương trình khuyến mãi "Sắc thu vàng" do Vietravel tổ chức

Chương trình khuyến mãi "Sắc thu vàng" do Vietravel tổ chức

<p align="justify">Chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i &quot;Sắc thu v&agrave;ng&quot; do Vietravel tổ chức diễn ra từ ng&agrave;y 20/9 đến 31/10/2007. Mỗi du kh&aacute;ch khi đăng k&yacute; du lịch v&agrave;o m&ugrave;a thu sẽ c&oacute; cơ hội tr&uacute;ng thưởng c&aacute;c chuyến đi du lịch Trung Quốc, H&agrave; Nội v&agrave; Ph&uacute; Quốc. </p>
   16/09/2007 10:24
Ðắk Lắk: 6 tỷ đồng bảo tồn văn hóa cồng chiêng

Ðắk Lắk: 6 tỷ đồng bảo tồn văn hóa cồng chiêng

<p align="justify">UBND tỉnh Đắk Lắk vừa quyết định chi 6 tỷ đồng từ nguồn ng&acirc;n s&aacute;ch địa phương cho việc thực hiện Dự &aacute;n bảo tồn văn h&oacute;a cồng chi&ecirc;ng. Từ năm 2007 đến 2010, tỉnh Đắk Lắk tập trung điều tra, khảo s&aacute;t, sưu tầm chi&ecirc;ng v&agrave; những b&agrave;i chi&ecirc;ng cổ, mở lớp dạy diễn tấu cồng chi&ecirc;ng, dạy chỉnh chi&ecirc;ng, tổ chức c&aacute;c lễ hội li&ecirc;n hoan cồng chi&ecirc;ng...</p>
   16/09/2007 10:22
Thừa Thiên - Huế: Phát hiện ba khẩu súng cổ, quý hiếm

Thừa Thiên - Huế: Phát hiện ba khẩu súng cổ, quý hiếm

<p align="justify">Bảo t&agrave;ng lịch sử c&aacute;ch mạng Thừa Thi&ecirc;n - Huế cho biết vừa tiếp nhận ba khẩu s&uacute;ng cổ đặc biệt qu&yacute; hiếm.</p>
   16/09/2007 10:19
Nhật ký Đặng Thùy Trâm phát hành tại Mỹ

Nhật ký Đặng Thùy Trâm phát hành tại Mỹ

<p align="justify">Ng&agrave;y 11/9/2007, nhật k&yacute; Đặng Th&ugrave;y Tr&acirc;m đ&atilde; ch&iacute;nh thức được Nh&agrave; xuất bản Random House ph&aacute;t h&agrave;nh tại Mỹ với t&ecirc;n Last night I dreamed of peace (Đ&ecirc;m qua t&ocirc;i mơ thấy h&ograve;a b&igrave;nh). S&aacute;ch được ph&aacute;t h&agrave;nh dưới hai h&igrave;nh thức: bản điện tử (gi&aacute; 17,95 USD) v&agrave; s&aacute;ch in (d&agrave;y 256 trang, gi&aacute; 19,95 USD). </p>
   16/09/2007 10:11
"Thiên tài Ý" tại Hà Nội

"Thiên tài Ý" tại Hà Nội

<p align="justify">Triển l&atilde;m &quot;Giờ đ&acirc;y, thi&ecirc;n t&agrave;i &Yacute;&quot; trưng b&agrave;y hơn 80 t&aacute;c phẩm của 56 nghệ sĩ, nh&agrave; thiết kế v&agrave; nhiếp ảnh gia &Yacute; tại Bảo t&agrave;ng Mỹ thuật VN, 66 Nguyễn Th&aacute;i Học, H&agrave; Nội từ nay đến 9-10. </p>
   09/09/2007 13:58
Việt Nam - Ngôi sao ẩm thực mới của châu Á

Việt Nam - Ngôi sao ẩm thực mới của châu Á

<p align="justify">Thời gian gần đ&acirc;y, ẩm thực Việt Nam lu&ocirc;n được giới truyền th&ocirc;ng quốc tế nhắc đến với những từ&nbsp;đang&nbsp;được&nbsp;&quot;quốc tế ho&aacute;&quot; ng&agrave;y c&agrave;ng rộng r&atilde;i như Phở, Nem hay B&aacute;nh&nbsp;chưng. Tờ Thời b&aacute;o Niu Yo&oacute;c đ&aacute;nh gi&aacute; Việt Nam l&agrave; &quot;ng&ocirc;i sao ẩm thực mới của ch&acirc;u &Aacute;&quot; v&agrave; c&oacute; khả năng lọt v&agrave;o tốp 10 nền ẩm thực thế giới.</p>
   09/09/2007 13:42
Phát hiện hũ tiền cổ ở Quảng Trị

Phát hiện hũ tiền cổ ở Quảng Trị

<p align="justify">Một số d&acirc;n l&agrave;ng Tr&acirc;m L&yacute;, x&atilde; Hải Quy, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) vừa ph&aacute;t hiện một hũ tiền cổ, c&ograve;n &quot;nguy&ecirc;n đai, nguy&ecirc;n kiện&quot; v&agrave; được c&aacute;c chuy&ecirc;n gia bảo t&agrave;ng ở địa phương x&aacute;c định l&agrave; loại tiền lưu h&agrave;nh (từ thế kỷ 16 đến 18).</p>
   09/09/2007 13:41
Tuần văn hóa du lịch Mường Lò - 2007 sẽ tổ chức vào tháng 10/2007

Tuần văn hóa du lịch Mường Lò - 2007 sẽ tổ chức vào tháng 10/2007

<p align="justify">Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n tỉnh Y&ecirc;n B&aacute;i vừa qua đ&atilde; ph&ecirc; duyệt kế hoạch tổ chức Tuần văn h&oacute;a du lịch Mường L&ograve; 2007 - một trong những nội dung nằm trong Chương tr&igrave;nh Du lịch về cội nguồn 2007 của ba tỉnh L&agrave;o Cai - Y&ecirc;n B&aacute;i - Ph&uacute; Thọ. <span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"></span></p>
   09/09/2007 13:39
Quảng bá du lịch Việt Nam trên kênh truyền hình quốc tế CNN

Quảng bá du lịch Việt Nam trên kênh truyền hình quốc tế CNN

<p align="justify">Ng&agrave;y 06/9/2007, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ Nguyễn Tấn Dũng đồng &yacute; cho Bộ Văn h&oacute;a, Thể thao v&agrave; Du lịch thực hiện việc quảng b&aacute; du lịch Việt Nam tr&ecirc;n k&ecirc;nh truyền h&igrave;nh quốc tế CNN.</p>
   09/09/2007 13:37