1900 1839
Cước 1000đ/phút
EN

Tin Tức Du Lịch

Vĩnh Long: Phát hiện nguồn hiện vật đặc biệt liên quan đến lễ kết giới của chùa Khmer

Vĩnh Long: Phát hiện nguồn hiện vật đặc biệt liên quan đến lễ kết giới của chùa Khmer

<p align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Mới đ&acirc;y, tại c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng v&agrave; tr&ugrave;ng tu ch&ugrave;a Giữa ở ấp Cần Thay, x&atilde; T&acirc;n Mỹ, huyện Tr&agrave; &Ocirc;n, đơn vị thi c&ocirc;ng v&agrave; Ban quản trị ch&ugrave;a đ&atilde; ph&aacute;t hiện v&agrave; đ&agrave;o được 9 vi&ecirc;n đ&aacute; X&acirc;y-ma với hơn 100 hiện vật li&ecirc;n quan đến lễ kết giới của c&aacute;c ch&ugrave;a Khmer cổ. </span></p>
   09/09/2007 13:36
Quảng Ninh: Hưởng ứng bình chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới

Quảng Ninh: Hưởng ứng bình chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới

<p align="justify">Chiều 6/9/2007, tại Kh&aacute;ch sạn S&agrave;i G&ograve;n - Hạ Long (TP Hạ Long), Sở Du lịch, Ban Quản l&yacute; Vịnh Hạ Long, Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh, B&aacute;o Quảng Ninh, Đ&agrave;i PTTH Quảng Ninh phối hợp tổ chức chương tr&igrave;nh hưởng ứng b&igrave;nh chọn Vịnh Hạ Long l&agrave; kỳ quan thi&ecirc;n nhi&ecirc;n của thế giới.</p>
   09/09/2007 13:34
Hà Nội sẽ có thêm 600 phòng khách sạn gắn sao

Hà Nội sẽ có thêm 600 phòng khách sạn gắn sao

<p align="justify">Theo Sở Du lịch H&agrave; Nội, dự kiến qu&yacute; 3 v&agrave; qu&yacute; 4 năm nay, H&agrave; Nội sẽ&nbsp;đưa v&agrave;o sử dụng th&ecirc;m 600 ph&ograve;ng kh&aacute;ch sạn được xếp hạng, trong đ&oacute; c&oacute; kh&aacute;ch sạn Inter Continental với khoảng 350 ph&ograve;ng đạt ti&ecirc;u chuẩn 5 sao. <span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: windowtext; FONT-FAMILY: Arial"></span></p>
   09/09/2007 13:32
Nhà hát Múa rối nước Rồng Vàng TP. Hồ Chí Minh: Phục vụ 4.500 lượt khách

Nhà hát Múa rối nước Rồng Vàng TP. Hồ Chí Minh: Phục vụ 4.500 lượt khách

<p align="justify">Sau hơn một th&aacute;ng ra mắt (từ ng&agrave;y 03/8), đến nay, Nh&agrave; h&aacute;t M&uacute;a rối nước Rồng V&agrave;ng TP.HCM (c&oacute; 200 ghế ngồi) thuộc C&ocirc;ng ty TNHH S&acirc;n khấu &ndash; Nghệ thuật Th&aacute;i Dương đ&atilde; diễn 75 suất, phục vụ được 4.500 lượt kh&aacute;ch. Trong đ&oacute;, 60% l&agrave; kh&aacute;ch du lịch đến từ nhiều nước tr&ecirc;n thế giới, Việt kiều v&agrave; 40% c&ograve;n lại l&agrave; kh&aacute;n giả trong nước. </p>
   09/09/2007 13:30
Việt Nam thuộc nhóm "20 điểm du lịch được yêu thích nhất"

Việt Nam thuộc nhóm "20 điểm du lịch được yêu thích nhất"

<p align="justify">Lần đầu ti&ecirc;n Việt Nam đ&atilde; lọt v&agrave;o danh s&aacute;ch 20 điểm đến du lịch được y&ecirc;u th&iacute;ch nhất năm 2007 theo khảo s&aacute;t của tạp ch&iacute; du lịch <em>Conde Nast Traveller</em>. </p>
   09/09/2007 13:28
Festival Hoa Đà Lạt 2007 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 12

Festival Hoa Đà Lạt 2007 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 12

<div align="justify">Người trồng hoa ở Đ&agrave; Lạt, L&acirc;m Đồng đang n&ocirc; nức chuẩn bị cho ng&agrave;y hội lớn - Festival hoa 2007 - sẽ diễn ra v&agrave;o trung tuần th&aacute;ng 12 tới. <span>Đến nay đ&atilde; c&oacute; 24 đơn vị thuộc Hội sinh vật cảnh, C&ocirc;ng ty c&ocirc;ng vi&ecirc;n, c&aacute;c doanh nghiệp ngo&agrave;i tỉnh L&acirc;m Đồng v&agrave; 40/60 đơn vị sản xuất kinh doanh hoa của địa phương đăng k&yacute; tham gia triển l&atilde;m với hơn 3.600 t&aacute;c phẩm trưng b&agrave;y tại hội chợ triển l&atilde;m hoa trong khu&ocirc;n khổ Festival hoa Đ&agrave; Lạt 2007.</span></div>
   09/09/2007 13:27
Tháng 9, quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Pháp

Tháng 9, quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Pháp

<p align="justify">Gần 80 doanh nghiệp Việt Nam c&ugrave;ng đo&agrave;n văn nghệ sĩ cuối th&aacute;ng 9 sẽ sang Ph&aacute;p tham gia chương tr&igrave;nh &quot;Những ng&agrave;y Việt Nam tại Ph&aacute;p&quot;. Chuyến đi n&agrave;y nhằm quảng b&aacute; h&igrave;nh ảnh đất nước, con người Việt Nam v&agrave; t&igrave;m kiếm cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp hai nước.</p>
   09/09/2007 13:24
Ban quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng: Khai trương Trung tâm dịch vụ du lịch

Ban quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng: Khai trương Trung tâm dịch vụ du lịch

<p align="justify">Ng&agrave;y 27/8/2007, Ban quản l&yacute; Khu di t&iacute;ch lịch sử Đền H&ugrave;ng đ&atilde; khai trương Trung t&acirc;m dịch vụ du lịch.</p>
   09/09/2007 13:20
Xây dựng thành phố Festival Huế tầm cỡ quốc gia và quốc tế, đặc trưng Việt Nam

Xây dựng thành phố Festival Huế tầm cỡ quốc gia và quốc tế, đặc trưng Việt Nam

<p align="justify">Ng&agrave;y 30/8, thay mặt Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ, Ph&oacute; Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh H&ugrave;ng đ&atilde; ph&ecirc; duyệt Đề &aacute;n x&acirc;y dựng Tp. Huế trở th&agrave;nh Th&agrave;nh phố Festival. </p> <p class="MsoBodyText" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align="justify">&nbsp;</p>
   04/09/2007 10:13
NewOpenWorld Foundation sẽ phối hợp quảng bá Vịnh Hạ Long

NewOpenWorld Foundation sẽ phối hợp quảng bá Vịnh Hạ Long

<p align="justify">Ng&agrave;y 27/8/2007, &ocirc;ng Ng&ocirc; H&ugrave;ng, trưởng ban quản l&yacute; vịnh Hạ Long cho biết Tổ chức NewOpenWorld Foundation đ&atilde; c&oacute; hai c&ocirc;ng thư đề nghị được phối hợp với Ban Quản l&yacute; vịnh Hạ Long mở đợt tuy&ecirc;n truyền về vịnh Hạ Long để tạo điều kiện cho nhiều người c&oacute; thể tham gia b&igrave;nh chọn bảy kỳ quan thi&ecirc;n nhi&ecirc;n thế giới v&agrave;o ng&agrave;y 8/8/2008.</p>
   04/09/2007 09:58
Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2007 diễn ra vào tháng 10

Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2007 diễn ra vào tháng 10

<p align="justify">Festival Văn h&oacute;a cồng chi&ecirc;ng T&acirc;y Nguy&ecirc;n 2007 sẽ diễn ra v&agrave;o th&aacute;ng 10 tới tại trung t&acirc;m th&agrave;nh phố Bu&ocirc;n Ma Thuột v&agrave; x&atilde; Kr&ocirc;ng Ana huyện Bu&ocirc;n Đ&ocirc;n, tỉnh Đắk Lắk, với nhiều nội dung phong ph&uacute;. Dự kiến sẽ c&oacute; nhiều đo&agrave;n nghệ thuật quốc tế v&agrave; nhiều đội cồng chi&ecirc;ng nước ngo&agrave;i như:<span> L&agrave;o, Campuchia, Malaysia&hellip; tham gia biểu diễn.</span></p>
   04/09/2007 09:00
Kết thúc Tuần Hành lang kinh tế Ðông-Tây 2007

Kết thúc Tuần Hành lang kinh tế Ðông-Tây 2007

<p align="justify">Chiều 2/9, đo&agrave;n Caravan hơn 120 người gồm c&aacute;c quan chức ngoại giao, tổ chức quốc tế, đại diện ch&iacute;nh quyền, doanh nghiệp v&agrave; b&aacute;o giới từ nhiều quốc gia đ&atilde; về đến &ETH;&agrave; Nẵng, kết th&uacute;c tốt đẹp tour du lịch kh&aacute;m ph&aacute; H&agrave;nh lang &ETH;&ocirc;ng-T&acirc;y v&agrave; kh&eacute;p lại Tuần H&agrave;nh lang kinh tế &ETH;&ocirc;ng-T&acirc;y 2007 (EWEC 2007) được tổ chức từ 27/8 đến 2/9.</p>
   04/09/2007 08:52
Khách du lịch đường biển đến Đà Nẵng tiếp tục tăng mạnh

Khách du lịch đường biển đến Đà Nẵng tiếp tục tăng mạnh

S&aacute;ng 03/9, t&agrave;u du lịch biển Super Star Germini (quốc tịch Panama) với 620 du kh&aacute;ch chủ yếu đến từ &Uacute;c, New Zealand&hellip; đ&atilde; cập bến Đ&agrave; Nẵng. <strong><span style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"></span></strong>
   04/09/2007 08:46
Quảng Nam: Tu bổ khẩn cấp 11 di tích văn hóa tại đô thị cổ Hội An

Quảng Nam: Tu bổ khẩn cấp 11 di tích văn hóa tại đô thị cổ Hội An

<p align="justify">Ng&agrave;y 30/8, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đ&atilde; ph&ecirc; duyệt gần 16,6 tỉ đồng để đầu tư tu bổ, phục hồi cấp thiết 11 di t&iacute;ch thuộc Di sản Văn h&oacute;a thế giới Hội An. </p>
   04/09/2007 08:43
Phan Thiết: đô thị du lịch trong năm 2008

Phan Thiết: đô thị du lịch trong năm 2008

<p align="justify">Theo ph&oacute; chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thu hiện B&igrave;nh Thuận đang tập trung nhiều nguồn lực để x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố Phan Thiết th&agrave;nh đ&ocirc; thị du lịch v&agrave;o cuối năm 2008. </p>
   04/09/2007 08:40
Khai quật di chỉ khảo cổ học cách nay khoảng 3.000 năm tại Khánh Hòa

Khai quật di chỉ khảo cổ học cách nay khoảng 3.000 năm tại Khánh Hòa

<p align="justify">Đ&oacute; l&agrave; di chỉ Vĩnh Y&ecirc;n - tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde; Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh. Bảo t&agrave;ng Kh&aacute;nh Ho&agrave; đ&atilde; phối hợp với Viện Khảo cổ học tiến h&agrave;nh khai quật di chỉ n&agrave;y trong diện t&iacute;ch 50m2.<br /> </p>
   04/09/2007 08:35
Khai trương trang web về miễn thị thực cho Việt kiều

Khai trương trang web về miễn thị thực cho Việt kiều

<p align="justify">Ng&agrave;y 29/8/2007, trang th&ocirc;ng tin về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngo&agrave;i đ&atilde; ch&iacute;nh thức được khai trương tại địa chỉ <strong><a href="http://mienthithucvk.mofa.gov.vn/">http://mienthithucvk.mofa.gov.vn</a></strong>.</p>
   04/09/2007 08:32
Khai mạc Tuần lễ Hành lang kinh tế Ðông Tây

Khai mạc Tuần lễ Hành lang kinh tế Ðông Tây

<p align="justify">Mở đầu cho chương tr&igrave;nh Tuần lễ H&agrave;nh lang kinh tế Đ&ocirc;ng T&acirc;y (EWEC) tổ chức tại Đ&agrave; Nẵng từ 27/8 &ndash; 1/9, h&ocirc;m nay 27/8/2007, tại Trung t&acirc;m Hội chợ - Triển l&atilde;m TP Đ&agrave; Nẵng, lần đầu ti&ecirc;n Hội chợ H&agrave;nh lang kinh tế Đ&ocirc;ng T&acirc;y đ&atilde; khai mạc. Theo &ocirc;ng L&ecirc; Viết Tươi - Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Sở Thương mại TP Đ&agrave; Nẵng, 200 doanh nghiệp của c&aacute;c nước L&agrave;o, Th&aacute;i Lan, Myanmar, Nga, Ấn Độ, H&agrave;n Quốc, Pakistan v&agrave; Việt Nam tham gia triển l&atilde;m v&agrave; giới thiệu sản phẩm tại hơn 300 gian h&agrave;ng. </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"></span>&nbsp;</p>
   27/08/2007 09:18
Bình Thuận: Các khu du lịch đã sẵn sàng đón khách trong dịp lễ 2/9

Bình Thuận: Các khu du lịch đã sẵn sàng đón khách trong dịp lễ 2/9

<p align="justify">Du kh&aacute;ch ng&agrave;y c&agrave;ng biết đến B&igrave;nh Thuận kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; bờ biển xanh đẹp tuyệt vời với những đồi c&aacute;t trắng trải d&agrave;i, những resort thơ mộng, m&agrave; du kh&aacute;ch c&ograve;n biết đến B&igrave;nh Thuận với những thắng cảnh di t&iacute;ch lịch sử của Chămpa- th&aacute;p P&ocirc;shanư, c&aacute;c ngọn th&aacute;c h&ugrave;ng vĩ của n&uacute;i rừng Đa Mi, ch&ugrave;a n&uacute;i T&agrave; C&uacute;, Khu di t&iacute;ch Dục Thanh, dinh Vạn Thủy T&uacute;, Mũi Điện Khe G&agrave;&hellip;</p>
   27/08/2007 09:16
Du lịch Làng nghề Lụa Vạn Phúc (Hà Tây): Doanh thu đạt khoảng 30 tỷ đồng

Du lịch Làng nghề Lụa Vạn Phúc (Hà Tây): Doanh thu đạt khoảng 30 tỷ đồng

<p align="justify">L&agrave;ng nghề Lụa Vạn Ph&uacute;c (H&agrave; Đ&ocirc;ng, H&agrave; T&acirc;y) nổi tiếng với nhiều sản phẩm lụa phong ph&uacute; v&agrave; đa dạng như: C&aacute;c loại lụa hoa, satanh hoa&hellip; <span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Những năm gần đ&acirc;y để n&acirc;ng cao chất lượng sản phẩm lụa, những người l&agrave;m nghề đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng cải tiến mẫu m&atilde; sản phẩm v&agrave; chuyển dần may sang c&aacute;c kiểu &aacute;o thời trang để đ&aacute;p ứng nhu cầu ng&agrave;y c&agrave;ng cao của du kh&aacute;ch, phục vụ cho mọi lứa tuổi từ trẻ tới gi&agrave;.</span></p>
   27/08/2007 09:13