Non Nước Việt Nam

Làng cổ bên sông Thu Bồn

Làng cổ bên sông Thu Bồn

<div align="justify">Chiếc ghe m&aacute;y ở bến đ&ograve; sau chợ Trung Phước đưa ch&uacute;ng t&ocirc;i sang s&ocirc;ng. Trưa, nắng th&aacute;ng T&aacute;m phản chiếu tr&ecirc;n mặt s&ocirc;ng Thu Bồn lấp l&aacute;nh. B&ecirc;n kia bờ, Đại B&igrave;nh như một ốc đảo b&igrave;nh y&ecirc;n, tĩnh mịch ẩn m&igrave;nh sau những rặng tre um t&ugrave;m như th&agrave;nh lũy dựng ở triền s&ocirc;ng.</div>
   06/08/2008 09:51
Một ngày ở Phù Lãng

Một ngày ở Phù Lãng

<div align="justify">Ph&ugrave; L&atilde;ng l&agrave; một trong số những l&agrave;ng gốm nổi tiếng của miền Bắc thuộc x&atilde; Ph&ugrave; L&atilde;ng, huyện Quế V&otilde;, tỉnh Bắc Ninh. Nằm c&aacute;ch H&agrave; Nội khoảng 60 km về ph&iacute;a Đ&ocirc;ng Bắc, c&ugrave;ng với gốm B&aacute;t Tr&agrave;ng (Gia L&acirc;m) v&agrave; gốm Thổ H&agrave; (Bắc Giang), c&aacute;i t&ecirc;n gốm Ph&ugrave; L&atilde;ng đ&atilde; v&agrave; đang d&agrave;nh được nhiều sự ch&uacute; &yacute; của kh&aacute;ch du lịch trong v&agrave; ngo&agrave;i nước, đặc biệt l&agrave; d&acirc;n ham m&ecirc; chụp ảnh.</div>
   04/08/2008 10:41
Dinh Thầy Thím - huyền thoại giữa đời thường

Dinh Thầy Thím - huyền thoại giữa đời thường

<div align="justify">Nếp nh&agrave; ấy b&igrave;nh dị như một m&aacute;i nh&agrave; qu&ecirc; lu&ocirc;n tr&ocirc;ng ng&oacute;ng người ở xa trở về. Dinh Thầy - Th&iacute;m (x&atilde; T&acirc;n Tiến, thị x&atilde; La Gi,&nbsp;B&igrave;nh Thuận) vẫn như một m&aacute;i ấm của cả d&acirc;n l&agrave;ng Tam T&acirc;n từ h&agrave;ng&nbsp;trăm năm qua, v&agrave; rồi để những ai trở về đ&acirc;y như t&igrave;m về một chốn&nbsp;b&igrave;nh y&ecirc;n cho t&acirc;m hồn...</div>
   01/08/2008 10:19
Về Ba Làng An mùa nắng nóng

Về Ba Làng An mùa nắng nóng

<p align="justify">M&ugrave;a nắng n&oacute;ng, nhiều du kh&aacute;ch ở Quảng Ng&atilde;i về mũi Ba L&agrave;ng An để tắm m&igrave;nh trong l&agrave;n nước biển trong xanh, nghe tiếng nhạc rừng vi vu hoặc dạo quanh c&aacute;c ghềnh đ&aacute;, thưởng thức m&oacute;n b&agrave;o ngư, ốc v&uacute; n&agrave;ng...</p> <div align="justify"> </div>
   30/07/2008 09:50
Lên đỉnh di tích Tam Tân

Lên đỉnh di tích Tam Tân

<div align="justify">Tr&ecirc;n&nbsp;ngọn đồi nằm ngay đầu đường dẫn v&agrave;o khu di t&iacute;ch văn h&oacute;a - lịch sử nổi tiếng Dinh Thầy - Th&iacute;m của x&atilde; T&acirc;n Tiến, thị x&atilde; La Gi (B&igrave;nh Thuận), khu di t&iacute;ch Tam T&acirc;n tĩnh lặng gối đầu v&agrave;o rừng, hướng nh&igrave;n ra ph&iacute;a biển xanh r&igrave; r&agrave;o s&oacute;ng vỗ.</div>
   28/07/2008 10:17
Đảo Yến - Hòn Nội

Đảo Yến - Hòn Nội

<div align="justify"> <div align="justify">Nha Trang sở hữu kh&aacute; nhiều ưu đ&atilde;i của thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, từ những b&atilde;i c&aacute;t trắng mịn, rạn san h&ocirc; trập tr&ugrave;ng, nhiều lo&agrave;i sinh vật biển qu&yacute; hiếm v&agrave; đặc biệt l&agrave; những đảo yến.</div> </div>
   25/07/2008 14:01
Đến Cà Mau ngắm Đất Mũi

Đến Cà Mau ngắm Đất Mũi

<div align="justify">Đến Đất Mũi, bạn&nbsp;đừng qu&ecirc;n ghi nhớ cột mốc nơi m&igrave;nh&nbsp;đứng v&igrave; nếu c&oacute; dịp trở lại, bạn sẽ thấy n&oacute;&nbsp;đ&atilde; c&aacute;ch biển một khoảng xa. Theo nghi&ecirc;n cứu của c&aacute;c nh&agrave; khoa học, mỗi năm&nbsp;đất nơi&nbsp;đ&acirc;y lấn biển khoảng 100m. <br /> </div>
   25/07/2008 11:50
Hạ Long trong mưa

Hạ Long trong mưa

<p align="justify">H&agrave;ng trăm năm qua, kỳ quan thế giới Hạ Long đ&atilde; được bao danh nh&acirc;n, ch&iacute;nh kh&aacute;ch, nhạc sĩ, thi sĩ, họa sĩ, nh&agrave; nhiếp ảnh... cả trong v&agrave; ngo&agrave;i nước ca ngợi, m&ocirc; tả vẻ đẹp dưới nhiều g&oacute;c độ, thời gian kh&aacute;c nhau từ: xu&acirc;n, hạ, thu, đ&ocirc;ng cho đến c&aacute;c thời khắc: ban mai, ho&agrave;ng h&ocirc;n, đ&ecirc;m, s&aacute;ng, trưa... Tuy nhi&ecirc;n, Hạ Long đẹp ngay cả trong... mưa th&igrave; &iacute;t người n&oacute;i tới.</p> <div align="justify"> </div>
   25/07/2008 11:49
Vẻ đẹp chùa Tràng Tín - Hà Nội

Vẻ đẹp chùa Tràng Tín - Hà Nội

<div align="justify">C&aacute;ch đ&acirc;y hơn hai thế kỷ, b&ecirc;n bờ đ&ocirc;ng hồ Hữu Vọng, thuộc đất th&ocirc;n Nh&acirc;n Chi&ecirc;u v&agrave; Đức B&aacute;c, tổng Hậu Nghi&ecirc;m, huyện Thọ Xương, c&oacute; bến đ&ograve; Tr&agrave;ng T&iacute;n. Năm 1783, danh y L&ecirc; Hữu Tr&aacute;c từ phủ ch&uacute;a, đi theo đường thủy đ&atilde; l&ecirc;n bến Tr&agrave;ng T&iacute;n để về thăm qu&ecirc; - l&agrave;ng Li&ecirc;u X&aacute;, nay thuộc huyện Y&ecirc;n Mỹ, Hưng Y&ecirc;n.</div>
   21/07/2008 13:27
Lướt sóng U Minh

Lướt sóng U Minh

<p align="justify">Về vườn quốc gia U Minh Thượng (Ki&ecirc;n Giang) mua v&eacute; tham quan 7.000 đồng, bạn sẽ được chống xuồng vượt lau sậy hoặc thu&ecirc; vỏ l&atilde;i kh&aacute;m ph&aacute; những rừng tr&agrave;m m&ecirc;nh m&ocirc;ng. Chỉ cần v&agrave;i giờ lướt s&oacute;ng, bạn cũng c&oacute; thể hiểu được một g&oacute;c gần gũi nhất của U Minh...</p> <div align="justify"> </div>
   09/07/2008 10:16
Ngủ ở rừng Cúc Phương

Ngủ ở rừng Cúc Phương

<div align="justify">Ngo&agrave;i việc mang trong m&igrave;nh những ức chế đ&ocirc; thị đến độ bỏ phố l&ecirc;n rừng t&igrave;m nơi ở ẩn trong... v&agrave;i ng&agrave;y xả &ldquo;x&igrave;-tr&eacute;t&rdquo;, t&ocirc;i c&ograve;n đến với C&uacute;c Phương với nhiều l&yacute; lẽ ri&ecirc;ng của một cuộc kh&aacute;m ph&aacute; thực sự.</div>
   07/07/2008 10:10
Hồ Núi Cốc - Vẻ đẹp huyền thoại

Hồ Núi Cốc - Vẻ đẹp huyền thoại

<div align="justify"> N&uacute;i Cốc l&agrave; t&ecirc;n gọi một v&ugrave;ng đất, v&ugrave;ng hồ thẫm đẫm chất huyền thoại về c&acirc;u chuyện t&igrave;nh thuỷ chung giữa n&agrave;ng C&ocirc;ng, ch&agrave;ng Cốc. Ch&agrave;ng ra đi, nước mắt chảy th&agrave;nh s&ocirc;ng, n&agrave;ng chờ đợi mỏi m&ograve;n ho&aacute; th&agrave;nh đ&aacute; n&uacute;i. V&agrave; ch&iacute;nh tr&ecirc;n con s&ocirc;ng C&ocirc;ng huyền thoại người ta đ&atilde; cho x&acirc;y dựng Hồ N&uacute;i Cốc, một hồ nước nh&acirc;n tạo mang vẻ đẹp tự nhi&ecirc;n v&agrave; trở th&agrave;nh một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Th&aacute;i Nguy&ecirc;n.</div>
   04/07/2008 10:26
Mùa sen

Mùa sen

<p align="justify">H&agrave; Nội th&aacute;ng 6, c&aacute;c diễn đ&agrave;n trẻ lại trở n&ecirc;n x&ocirc;n xao bởi một th&uacute; chơi tao nh&atilde; v&agrave; l&atilde;ng mạn: đi ngắm sen hồ. Đến hẹn lại l&ecirc;n, cứ mỗi m&ugrave;a sen nở l&agrave; Hồ T&acirc;y lại trở n&ecirc;n x&ocirc;n xao hơn b&igrave;nh thường...</p>
   02/07/2008 10:00
Trữ tình bãi biển Trà Cổ

Trữ tình bãi biển Trà Cổ

<div align="justify">Tr&agrave; Cổ - b&atilde;i biển được mệnh danh l&agrave; &quot;trữ t&igrave;nh nhất Việt Nam&quot; - một vẻ đẹp c&ograve;n vẹn nguy&ecirc;n, h&agrave;i h&ograve;a, b&igrave;nh dị với b&atilde;i c&aacute;t trắng mịn m&agrave;ng trải d&agrave;i phẳng lặng trong nền nước biển xanh biếc bốn m&ugrave;a. Đến đ&acirc;y, bạn sẽ t&igrave;m được những khoảnh khắc b&igrave;nh y&ecirc;n, thơ mộng v&agrave; tha hồ thả hồn m&igrave;nh v&agrave;o nắng, v&agrave;o gi&oacute;...</div>
   30/06/2008 10:29
Núi Long Đầu

Núi Long Đầu

<div align="justify">Long &ETH;ầu l&agrave; ngọn đồi nằm gần đường Thi&ecirc;n l&yacute; bắc nam xưa kia (sau l&agrave; quốc lộ 1) ở bờ tả s&ocirc;ng Tr&agrave; Kh&uacute;c, giữa thị trấn Sơn Tịnh v&agrave; th&agrave;nh phố Quảng Ng&atilde;i ng&agrave;y nay. H&igrave;nh n&uacute;i trải d&agrave;i, đến gi&aacute;p s&ocirc;ng Tr&agrave; Kh&uacute;c th&igrave; nh&ocirc; cao như đầu rồng.</div>
   26/06/2008 11:15
Tản mạn Ô Quy Hồ

Tản mạn Ô Quy Hồ

<div align="justify">Đ&atilde; l&agrave; d&acirc;n &ldquo;phượt&rdquo;, hẳn kh&ocirc;ng ai chưa từng mơ ước được một lần chinh phục &Ocirc; Quy Hồ - một trong những cung đường đ&egrave;o hiểm trở v&agrave; h&ugrave;ng vĩ v&agrave;o bậc nhất ở miền n&uacute;i ph&iacute;a Bắc Việt Nam.</div>
   23/06/2008 11:51
Suối Tiên ở Phan Thiết

Suối Tiên ở Phan Thiết

<div align="justify">Chỉ l&agrave; một khe nước nhỏ chảy qua đồi c&aacute;t tạo ngay cạnh H&ograve;n Rơm, Phan Thiết nhưng những thạch nhũ v&agrave; cảnh tượng nơi đ&acirc;y khiến nhiều du kh&aacute;ch bất ngờ.</div>
   20/06/2008 10:21
Ngoạn du hoang mạc

Ngoạn du hoang mạc

<div align="justify">Kh&ocirc;ng &iacute;t người ở c&aacute;c nơi đ&atilde; lấy l&agrave;m ngạc nhi&ecirc;n khi nghe n&oacute;i tại Ninh Thuận c&oacute; v&ugrave;ng hoang mạc. Nhưng quả l&agrave; điều kh&ocirc;ng sai, v&ugrave;ng c&aacute;t hoang sơ n&agrave;y c&oacute; t&ecirc;n l&agrave; Nam Cương, nằm về hướng đ&ocirc;ng nam, c&aacute;ch chưa tới mười c&acirc;y số so với trung t&acirc;m th&agrave;nh phố Phan Rang - Th&aacute;p Ch&agrave;m. Với rất nhiều tay nhiếp ảnh tr&ecirc;n to&agrave;n quốc, sa mạc Nam Cương đ&atilde; trở th&agrave;nh một địa điểm quen thuộc thu h&uacute;t ống k&iacute;nh v&agrave; bước ch&acirc;n của họ kh&ocirc;ng nh&agrave;m ch&aacute;n.</div>
   16/06/2008 10:32
Cần Giờ - địa danh du lịch sinh thái

Cần Giờ - địa danh du lịch sinh thái

<div align="justify">Tiềm năng về quần thể động-thực vật đặc biệt phong ph&uacute;, đa dạng c&ugrave;ng với khả năng kh&ocirc;i phục, chăm s&oacute;c kỳ diệu của con người đ&atilde; v&agrave; đang hồi sinh Cần Giờ - v&ugrave;ng đất hoang ho&aacute; một thời do chất độc ho&aacute; học trong chiến tranh-th&agrave;nh khu bảo tồn thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, một điểm du lịch hấp dẫn du kh&aacute;ch trong v&agrave; ngo&agrave;i nước. </div>
   11/06/2008 15:27
Chợ quê cầu Ngói Thanh Toàn

Chợ quê cầu Ngói Thanh Toàn

<div align="justify">Đến với chợ qu&ecirc; l&agrave;ng cầu Ng&oacute;i Thanh To&agrave;n (huyện Hương Thủy) nh&acirc;n dịp Festival Huế, du kh&aacute;ch lại c&oacute; cơ hội trở về với vẻ b&igrave;nh y&ecirc;n, s&acirc;u lắng v&agrave; trữ t&igrave;nh nơi l&agrave;ng qu&ecirc; xứ Huế.</div>
   09/06/2008 14:56