Non Nước Việt Nam

Vùng "vịnh không sóng"

Vùng "vịnh không sóng"

<p align="justify">Được mệnh danh l&agrave; v&ugrave;ng &quot;vịnh kh&ocirc;ng s&oacute;ng&quot;, khi những ng&agrave;y nước l&ecirc;n, con đ&ecirc; Ho&agrave;ng Long bao quanh ngo&agrave;i kia như một bước tường chắn khổng lồ v&acirc;y nước lại, biến nơi n&agrave;y th&agrave;nh một &quot;vịnh Hạ Long tr&ecirc;n cạn&quot; đẹp đến kh&ocirc;ng ngờ.</p> <div align="justify"> </div>
   04/06/2008 11:31
Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé

Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé

<div align="justify"><font>Khu bảo tồn thi&ecirc;n nhi&ecirc;n Mường Nh&eacute; nằm tr&ecirc;n địa phận huyện Mường Nh&eacute;, tỉnh Điện Bi&ecirc;n, c&aacute;ch Tp. H&agrave; Nội khoảng 700km theo hướng t&acirc;y bắc. </font></div>
   02/06/2008 14:01
"Cưỡi sóng", khám phá Nam Du

"Cưỡi sóng", khám phá Nam Du

<div align="justify">Từ Rạch Gi&aacute;, sau năm giờ l&ecirc;nh đ&ecirc;nh tr&ecirc;n biển, quần đảo Nam Du với 21 h&ograve;n đảo qu&acirc;y quần trong diện t&iacute;ch khoảng 40km2 l&ocirc; nh&ocirc; hiện ra trong r&aacute;ng chiều mờ ảo. Một giờ sau, con t&agrave;u hơn 100 chỗ ngồi c&oacute; vận tốc 8 hải l&yacute;/giờ chậm chạp tựa th&acirc;n v&agrave;o cầu cảng&hellip;</div>
   28/05/2008 11:33
Cam Ranh không chỉ có biển xanh cát trắng

Cam Ranh không chỉ có biển xanh cát trắng

<p align="justify"><span>Từ Nha Trang, theo Quốc lộ 1A đi về ph&iacute;a Nam hơn 40km l&agrave; đến Cam Ranh (tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a). Cam Ranh gồm c&oacute; hai phần: Phần đất liền v&agrave; phần b&aacute;n đảo. B&aacute;n đảo Cam Ranh d&agrave;i 30km, bao gồm c&aacute;c v&ugrave;ng: Thủy Triều, Mỹ Ca, Vũng Nồm, B&igrave;nh Ba. Đến Cam Ranh hầu như bạn chỉ thấy to&agrave;n c&aacute;t trắng, nh&ocirc; cao th&agrave;nh đồi, th&agrave;nh bức th&agrave;nh, chạy d&agrave;i t&iacute;t tắp đến tận ch&acirc;n trời.</span></p> <div align="justify"> </div>
   26/05/2008 13:30
Thăm nguồn năng lượng mới trên sông Đà

Thăm nguồn năng lượng mới trên sông Đà

<div align="justify">Trong ba d&ograve;ng s&ocirc;ng lớn miền T&acirc;y Bắc nước ta gồm s&ocirc;ng Đ&agrave;, s&ocirc;ng M&atilde;, s&ocirc;ng Thao th&igrave; s&ocirc;ng Đ&agrave; l&agrave; một d&ograve;ng s&ocirc;ng đặc biệt hiểm trở v&agrave; b&iacute; ẩn.</div>
   23/05/2008 10:25
Bãi biển Cửa Tùng - Quảng Trị

Bãi biển Cửa Tùng - Quảng Trị

<p align="justify">Cửa T&ugrave;ng l&agrave; một b&atilde;i biển đẹp tuyệt vời ở Quảng Trị. Những tour du lịch th<span>ương mạ</span><span>i &iacute;t khi đ</span>ưa kh&aacute;ch đến với b&atilde;i biển n&agrave;y v&agrave; Cửa T&ugrave;ng dường như chỉ c&ograve;n l&agrave; nơi thu h&uacute;t du kh&aacute;ch địa phương. Trong khi đ&oacute;, n&oacute; đ&atilde; từng được mệ<span>nh danh l&agrave; n</span>ữ ho&agrave;ng của c&aacute;c b&atilde;i tắm.</p> <div align="justify"> </div> &nbsp; <div align="justify"> </div>
   19/05/2008 15:40
Đảo cò Chi Lăng Nam

Đảo cò Chi Lăng Nam

C&aacute;ch th&agrave;nh phố Hải Dương khoảng 30 km, đảo c&ograve; Chi Lăng Nam (huyện Thanh Miện) thu h&uacute;t du kh&aacute;ch bằng bức tranh thi&ecirc;n nhi&ecirc;n hoang d&atilde;. H&agrave;ng trăm lo&agrave;i c&ograve;, le le, m&ograve;ng k&eacute;t, vạc... bay rợp trời, giữa một đầm hồ m&ecirc;nh m&ocirc;ng.
   12/05/2008 10:47
Trảng cỏ Bù Đăng

Trảng cỏ Bù Đăng

<div align="justify">Kh&ocirc;ng nhiều t&agrave;i nguy&ecirc;n du lịch như c&aacute;c tỉnh phụ cận nhưng B&igrave;nh Phước c&oacute; những điểm đến độc đ&aacute;o &ndash; c&aacute;c trảng cỏ. Thoạt nh&igrave;n ngỡ những s&acirc;n golf, chốc lại li&ecirc;n tưởng đến những thảo nguy&ecirc;n M&ocirc;ng Cổ hay miền Viễn t&acirc;y nước Mỹ</div>
   07/05/2008 14:38
Quan Sơn chờ khám phá

Quan Sơn chờ khám phá

<p align="justify">&Iacute;t ai ngờ chỉ c&aacute;ch H&agrave; Nội khoảng 60 km, lại c&oacute; một vịnh Hạ Long thu nhỏ đẹp đến vậy. Vẫn c&ograve;n nguy&ecirc;n vẹn vẻ hoang sơ với h&agrave;ng chục ngọn n&uacute;i nhấp nh&ocirc; rủ b&oacute;ng xanh thẫm xuống mặt hồ, Quan Sơn (Mỹ Đức, H&agrave; T&acirc;y) khiến du kh&aacute;ch như lạc v&agrave;o một v&ugrave;ng đất lạ. </p> <div align="justify"> </div>
   05/05/2008 13:34
Đến với khu du lịch sinh thái M'đrắc

Đến với khu du lịch sinh thái M'đrắc

<div align="justify">Chiếc xe Zeep mui trần vật v&atilde; tr&ecirc;n con đường đất đỏ bụi mờ đưa ch&uacute;ng t&ocirc;i len lỏi qua những trảng cỏ lau kh&ocirc; trắng, vượt qua thảo nguy&ecirc;n m&ecirc;nh m&ocirc;ng rực rỡ sắc nắng v&agrave;ng th&aacute;ng ba để đến với khu du lịch sinh th&aacute;i M'đrắc, huyện M'đrắc (tỉnh &ETH;&aacute;c Lắc) của c&agrave;-ph&ecirc; Trung Nguy&ecirc;n.</div>
   02/05/2008 10:37
Xuyên rừng Trà Sư

Xuyên rừng Trà Sư

<p align="justify">Rừng sinh th&aacute;i quốc gia Tr&agrave; Sư (Tịnh Bi&ecirc;n, An Giang) c&aacute;ch Long Xuy&ecirc;n 60 km, thuộc quyền quản l&yacute; của kiểm l&acirc;m An Giang. Từ năm 2004-2005, rừng mới mở cửa đưa đ&oacute;n du lịch.</p> <div align="justify"> </div>
   24/04/2008 16:31
Ngao du thác Bản Giốc, Cao Bằng

Ngao du thác Bản Giốc, Cao Bằng

<p align="justify">C&oacute; thể n&oacute;i, th&aacute;c Bản Giốc l&agrave; một trong những m&oacute;n qu&agrave; v&ocirc; gi&aacute; m&agrave; thi&ecirc;n nhi&ecirc;n đ&atilde; ban tặng cho v&ugrave;ng đất Cao Bằng. Đ&oacute; l&agrave; một th&aacute;c nước tuyệt đẹp c&oacute; độ cao 53m, rộng 300m với 3 tầng gồm nhiều ngọn th&aacute;c lớn, nhỏ kh&aacute;c nhau.</p> <div align="justify"> </div>
   21/04/2008 14:05
Thiên Cầm, “đàn trời” bên biển

Thiên Cầm, “đàn trời” bên biển

<p align="justify">Thi&ecirc;n Cầm l&agrave; một khu du lịch mới được qui hoạch x&acirc;y dựng k&eacute;o d&agrave;i từ ranh giới x&atilde; Cẩm Ho&agrave;, huyện Cẩm Xuy&ecirc;n đến b&atilde;i Cu Kỳ x&atilde; Kỳ Xu&acirc;n, Kỳ Anh, tỉnh H&agrave; Tĩnh. Nơi chỉ c&oacute; tiếng s&oacute;ng dội v&agrave;o hang n&uacute;i rồi khiến những chu&ocirc;ng đ&aacute;, kh&aacute;nh đ&aacute; vọng vang v&agrave; b&agrave;n trời đ&aacute; bỗng trở th&agrave;nh kh&uacute;c nhạc mu&ocirc;n điệu như những tiếng đ&agrave;n đ&atilde; c&oacute; từ ng&agrave;n xưa. </p> <div align="justify"> </div>
   17/04/2008 11:26
Khu nghỉ mát, du lịch Tam Đảo  -  Vĩnh Phúc

Khu nghỉ mát, du lịch Tam Đảo - Vĩnh Phúc

<div align="justify">Tam &ETH;ảo l&agrave; một d&atilde;y n&uacute;i d&agrave;i 50 km, rộng 10 km, c&aacute;ch H&agrave; Nội 86 km, l&agrave; khu nghỉ m&aacute;t ở n&uacute;i l&yacute; tưởng của miền Bắc. Thi&ecirc;n nhi&ecirc;n v&agrave; dấu vết thời gian đ&atilde; ban tặng cho Tam &ETH;ảo một khung cảnh tuyệt vời: vừa thơ mộng, u tịch, vừa h&ugrave;ng vĩ, huyền ảo trong cảnh m&acirc;y gi&oacute;, sương kh&oacute;i vờn tr&ecirc;n đỉnh n&uacute;i rồi s&agrave; xuống những thảm cỏ, những ng&ocirc;i nh&agrave; ven sườn n&uacute;i. </div>
   14/04/2008 14:18
Bạc Liêu: Mộc mạc mà phóng khoáng

Bạc Liêu: Mộc mạc mà phóng khoáng

<div align="justify"> C&aacute;ch TP.HCM khoảng 300 km, Bạc Li&ecirc;u l&agrave; một v&ugrave;ng đất trẻ được khai mở v&agrave;o cuối thế kỷ 17. Do được ph&ugrave; sa bồi đắp n&ecirc;n đất đai Bạc Li&ecirc;u rất m&agrave;u mỡ, c&oacute; nhiều đồng l&uacute;a rộng bao la, nhiều vườn c&acirc;y tr&aacute;i sum su&ecirc; với những con người hiền h&ograve;a, hiếu kh&aacute;ch v&agrave; ph&oacute;ng kho&aacute;ng đặc trưng của v&ugrave;ng Nam Bộ...<br /> <br /> </div>
   11/04/2008 13:29
Mê hoặc Bắc Mê

Mê hoặc Bắc Mê

<div align="justify"> Đến Bắc M&ecirc; (H&agrave; Giang), huyện miền n&uacute;i ph&iacute;a đ&ocirc;ng nam của tỉnh cực Bắc Việt Nam, bạn ngỡ ng&agrave;ng bởi một vẻ đẹp kỳ ảo. </div>
   09/04/2008 09:20
Chợ tình Khâu Vai

Chợ tình Khâu Vai

<p align="justify">Chợ chỉ họp mỗi năm một lần v&agrave;o ng&agrave;y 27 th&aacute;ng 3 &acirc;m lịch tại x&atilde; Kh&acirc;u Vai, huyện M&egrave;o Vạc, tỉnh H&agrave; Giang.</p> <div align="justify"> </div>
   07/04/2008 09:48
Hồ Núi Một

Hồ Núi Một

<div align="justify">Nằm ở x&atilde; Nhơn An (huyện An Nhơn, B&igrave;nh Định), c&aacute;ch Quy Nhơn khoảng 40km, hồ N&uacute;i Một từ l&acirc;u l&agrave; điểm đến của rất nhiều bạn trẻ.</div>
   04/04/2008 13:56
Kỳ ảo Bạch Mã

Kỳ ảo Bạch Mã

<div align="justify">Bạch M&atilde;, ngọn n&uacute;i kỳ ảo nằm c&aacute;ch th&agrave;nh phố Huế mộng mơ 40km về ph&iacute;a Nam thu h&uacute;t rất nhiều du kh&aacute;ch trong nước v&agrave; quốc tế đến tham quan, nghỉ ngơi v&agrave; kh&aacute;m ph&aacute; sự b&iacute; ẩn nằm s&acirc;u trong l&ograve;ng n&uacute;i. Đứng tr&ecirc;n đỉnh n&uacute;i Bạch M&atilde;, ta c&oacute; thể thu v&agrave;o tầm mắt to&agrave;n cảnh lộng lẫy của đ&egrave;o Hải V&acirc;n, n&uacute;i T&uacute;y V&acirc;n, đầm Cầu Hai v&agrave; &aacute;nh điện lung linh của th&agrave;nh phố Huế v&agrave;o ban đ&ecirc;m. </div>
   02/04/2008 10:58
Ngũ Hành Sơn linh thiêng, hữu tình

Ngũ Hành Sơn linh thiêng, hữu tình

<div align="justify">Vừa l&agrave; nơi lưu giữ nhiều cổ vật qu&yacute; hiếm, một căn cứ quan trọng trong kh&aacute;ng chiến chống Mỹ, vừa l&agrave; nơi &ldquo;sơn kỳ thuỷ t&uacute;&rdquo;, &ldquo;non bộ thi&ecirc;n tạo khổng lồ&rdquo;, một &ldquo;thế giới ch&ugrave;a chiền hang động&rdquo;&hellip; Tất cả c&ugrave;ng hội tụ với đầy đủ c&aacute;c gi&aacute; trị vật thể v&agrave; phi vật thể tạo n&ecirc;n một Non Nước - Ngũ H&agrave;nh Sơn h&ugrave;ng vĩ, linh thi&ecirc;ng, hữu t&igrave;nh.</div>
   02/04/2008 09:09