Non Nước Việt Nam

LÀNG ĐÁ NON NƯỚC – NGŨ HÀNH SƠN

LÀNG ĐÁ NON NƯỚC – NGŨ HÀNH SƠN

<p align="justify"><font face="Arial">Kh&ocirc;ng ồn &agrave;o, nhộn nhịp như nhịp độ ph&aacute;t triển của Đ&agrave; Nẵng với những t&ograve;a nh&agrave; cao tầng, những đại lộ th&ecirc;nh thang, những d&ograve;ng xe cộ ngược xu&ocirc;i như mắc cửi, c&aacute;c l&agrave;ng qu&ecirc; l&agrave;ng nghề truyền thống ở Đ&agrave; Nẵng vẫn nằm y&ecirc;n b&igrave;nh v&agrave; lặng lẽ sau những lũy tre l&agrave;ng ở những v&ugrave;ng ven đ&ocirc;. Mỗi l&agrave;ng qu&ecirc;, l&agrave;ng nghề như những kh&uacute;c t&acirc;m t&igrave;nh, những thảm cỏ xanh &ecirc;m dịu l&agrave;m cho nhịp điệu cuộc sống ở đ&acirc;y bớt đi phần n&aacute;o nhiệt, v&agrave; tạo cho Đ&agrave; Nẵng một n&eacute;t rất ri&ecirc;ng giữa l&ograve;ng phố thị. </font></p>
   14/03/2007 11:13
SƠN TRÀ - MÂY NƯỚC GIAO HÒA

SƠN TRÀ - MÂY NƯỚC GIAO HÒA

<p align="justify"><font face="Arial">Mang d&aacute;ng v&oacute;c nho&agrave;i ra vươn m&igrave;nh hướng về ph&iacute;a biển đầy ki&ecirc;n h&atilde;nh, lại được bao v&acirc;y bởi l&agrave;n nước trong xanh m&agrave;u ngọc b&iacute;ch dịu d&agrave;ng&hellip; b&aacute;n đảo Sơn Tr&agrave; đ&atilde; trở th&agrave;nh nơi m&acirc;y nước giao h&ograve;a, tạo n&ecirc;n một cảnh quan chung l&atilde;ng mạn v&agrave; tuyệt mỹ tr&ecirc;n đất Đ&agrave; Nẵng trẻ trung.</font></p>
   14/03/2007 11:12
ÊM DỊU BÀ NÀ

ÊM DỊU BÀ NÀ

<p align="justify"><font face="Arial">Được v&iacute; như &ldquo;Cao nguy&ecirc;n Đ&agrave; Lạt&rdquo; của miền Trung, B&agrave; N&agrave; nằm ở độ cao 1.478m so với mặt biển v&agrave; c&aacute;ch Đ&agrave; Nẵng khoảng 48 km về hướng T&acirc;y l&agrave; một điểm du lịch sinh th&aacute;i nghỉ dưỡng thu h&uacute;t nhiều du kh&aacute;ch trong v&agrave; ngo&agrave;i nước đến tham quan v&agrave; tận hưởng kh&iacute; hậu dịu m&aacute;t dịu trong suối .</font></p>
   14/03/2007 11:06
FESTIVAL HOA ĐÀ LẠT – ĐẾN HẸN LẠI LÊN

FESTIVAL HOA ĐÀ LẠT – ĐẾN HẸN LẠI LÊN

<p align="justify"><font face="Arial">Tiếp nối th&agrave;nh c&ocirc;ng của Lễ hội hoa Đ&agrave; Lạt 2004, Festival Hoa Đ&agrave; Lạt năm 2005 sẽ được diễn ra từ ng&agrave;y 10 &ndash; 18/ 12/ 2005 tại th&agrave;nh phố n&agrave;y. </font></p>
   14/03/2007 11:01
HƯƠNG VỊ MIỀN SƠN CƯỚC

HƯƠNG VỊ MIỀN SƠN CƯỚC

<p align="justify"><font face="Arial">Nhờ v&agrave;o kh&iacute; hậu vừa &ocirc;n đới vừa nhiệt đới n&ecirc;n Đ&agrave; Lạt l&agrave; một nơi l&yacute; tưởng để trồng hoa, c&acirc;y cảnh v&agrave; đặc biệt l&agrave; c&aacute;c loại c&acirc;y ăn tr&aacute;i như hồng, mận, d&acirc;u t&acirc;y, đ&agrave;o, atis&ocirc;&hellip; </font></p>
   14/03/2007 10:59
THĂM XÃ LÁT DƯỚI CHÂN LANG BIANG

THĂM XÃ LÁT DƯỚI CHÂN LANG BIANG

<p align="justify"><font face="Arial">Nằm dưới ch&acirc;n đỉnh Lang Biang h&ugrave;ng vĩ, x&atilde; L&aacute;t thuộc huyện Lạc Dương, nơi người d&acirc;n tộc Lạch &ndash; những cư d&acirc;n đầu ti&ecirc;n của th&agrave;nh phố cao nguy&ecirc;n xinh đẹp Đ&agrave; Lạt &ndash; sinh sống l&agrave; nơi để bạn dừng ch&acirc;n, t&igrave;m hiểu nhiều điều th&uacute; vị về con người v&agrave; nếp sinh hoạt văn h&oacute;a ở đ&acirc;y.<br /> </font></p>
   14/03/2007 10:59
BIỆT THỰ CỔ ĐÀ LẠT – KIẾN TRÚC CỦA KỶ NIỆM

BIỆT THỰ CỔ ĐÀ LẠT – KIẾN TRÚC CỦA KỶ NIỆM

<p align="justify"><font face="Arial">Cảnh quan Đ&agrave; Lạt vốn l&agrave; một v&ugrave;ng miền n&uacute;i với vẻ đẹp tuyệt vời của phong cảnh tự nhi&ecirc;n được kết hợp h&agrave;i h&ograve;a với những c&ocirc;ng tr&igrave;nh đầy s&aacute;ng tạo của con người. Ngay từ ng&agrave;y đầu được ph&aacute;t hiện v&agrave; th&agrave;nh lập, kiến tr&uacute;c Đ&agrave; Lạt đ&atilde; được chọn v&agrave; định h&igrave;nh x&acirc;y dựng theo dạng một &ldquo;th&agrave;nh phố &ndash; vườn&rdquo; giữa những rừng th&ocirc;ng với m&agrave;u l&aacute; xanh tươi của c&aacute;c đỉnh n&uacute;i cao thuộc d&atilde;y Lang Biang h&ugrave;ng vĩ. </font></p>
   14/03/2007 10:58
THÁC NGÀN TRÊN CAO NGUYÊN

THÁC NGÀN TRÊN CAO NGUYÊN

<p align="justify"><font face="Arial">Đ&agrave; Lạt &ndash; th&agrave;nh phố mộng mơ với h&agrave;ng trăm lo&agrave;i hoa đủ m&agrave;u sắc, với những rừng th&ocirc;ng xanh ng&agrave;n, c&oacute; kh&iacute; hậu m&aacute;t đến dễ chịu v&agrave; được xem l&agrave; th&agrave;nh phố Ch&acirc;u &Acirc;u giữa l&ograve;ng Ch&acirc;u &Aacute;. Nhưng Đ&agrave; Lạt c&oacute; lẽ đẹp hơn vơ&iacute; những th&aacute;c nước h&ugrave;ng vĩ&nbsp; cao tr&ecirc;n 10m đổ xuống những l&ograve;ng hồ l&agrave;m tung bọt trắng x&oacute;a. </font></p>
   14/03/2007 10:57
NGÀN HOA KHOE SẮC

NGÀN HOA KHOE SẮC

<p align="justify"><font face="Arial">Đ&agrave; Lạt trồng hoa từ bao giờ v&agrave; c&aacute;i t&ecirc;n &ldquo;Th&agrave;nh phố ng&agrave;n hoa&rdquo; ra đời l&uacute;c n&agrave;o cũng chẳng ai nhớ r&otilde;. Nhưng từ những năm 30 của thế kỷ XX, hoa đ&atilde; được trồng nhiều trong khu&ocirc;n vi&ecirc;n c&aacute;c biệt thự, tr&ecirc;n những lối đi v&agrave; tr&ecirc;n nhiều vạt đồi. Dường như tự trong l&ograve;ng đất, trong mỗi con người Đ&agrave; Lạt đều c&oacute; thấp tho&aacute;ng những c&aacute;nh hoa đầy hương sắc. <br /> </font></p>
   14/03/2007 10:56
ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ TÌNH YÊU

ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ TÌNH YÊU

<p align="justify"><font face="Arial">Nằm tr&ecirc;n cao nguy&ecirc;n L&acirc;m Vi&ecirc;n &ndash; Di Linh với độ cao 1.500m so với mực nước biển, Đ&agrave; Lạt quanh năm dịu m&aacute;t với những h&agrave;ng th&ocirc;ng reo vi vu, những ngọn th&aacute;c ng&agrave;n duy&ecirc;n d&aacute;ng, những triền cỏ xanh l&atilde;ng mạn hay ng&agrave;n hoa đua nở quanh năm. V&igrave; thế th&agrave;nh phố n&agrave;y c&ograve;n được nh&acirc;n gian gọi bởi rất nhiều c&aacute;i t&ecirc;n tr&igrave;u mến: Th&agrave;nh phố ng&agrave;n th&ocirc;ng, Th&agrave;nh phố m&ugrave;a Xu&acirc;n hay Th&agrave;nh phố của T&igrave;nh y&ecirc;u.<br /> </font></p>
   14/03/2007 10:55