Non Nước Việt Nam

Mỹ Sơn - Ðỉnh cao của nghệ thuật kiến trúc Champa

Mỹ Sơn - Ðỉnh cao của nghệ thuật kiến trúc Champa

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Th&aacute;p Ch&agrave;m hay c&ograve;n gọi th&aacute;p Champa l&agrave; loại kiến tr&uacute;c ti&ecirc;u biểu của người Chăm, được x&acirc;y dựng từ cuối thế kỷ thứ VII đến đầu thế kỷ XVII. Theo tiếng Chăm, th&aacute;p Ch&agrave;m được gọi l&agrave; kalan, nghĩa l&agrave; &ldquo;lăng&rdquo;. C&aacute;c lăng n&agrave;y được c&aacute;c đời vua Chăm x&acirc;y dựng để thờ c&uacute;ng c&aacute;c vị thần. V&agrave; c&oacute; lẽ trong hệ thống th&aacute;p Ch&agrave;m tr&ecirc;n đất nước ta th&igrave; Th&aacute;nh địa Mỹ Sơn l&agrave; đại diện ti&ecirc;u biểu nhất cho loại kiến tr&uacute;c độc đ&aacute;o n&agrave;y.</span></span></span></p>
   01/08/2007 09:38
   Vũng Rô (Phú Yên): Nơi cập bến của những chuyến Tàu Không Số

Vũng Rô (Phú Yên): Nơi cập bến của những chuyến Tàu Không Số

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text">Tr&ecirc;n con đường thi&ecirc;n l&yacute; Bắc Nam, khi đến đỉnh đ&egrave;o Cả, du kh&aacute;ch sẽ kh&ocirc;ng khỏi ngỡ ng&agrave;ng khi nh&igrave;n thấy một v&ugrave;ng non xanh nước biếc h&ograve;a quyện v&agrave;o nhau hết sức n&ecirc;n thơ v&agrave; h&ugrave;ng vĩ. Đ&oacute; l&agrave; Vũng R&ocirc;, một trong những vịnh đẹp nổi tiếng của khu vực ven biển miền Trung nằm tiếp gi&aacute;p với vịnh V&acirc;n Phong-Đại L&atilde;nh.</span></span></p>
   01/08/2007 09:35
Khu đền tháp Mỹ Sơn - Di sản Văn hoá Thế giới

Khu đền tháp Mỹ Sơn - Di sản Văn hoá Thế giới

<div align="justify">Khu đền th&aacute;p Mỹ Sơn thuộc x&atilde; Duy ph&uacute; - huyện Duy Xuy&ecirc;n, nằm c&aacute;ch Hội An 45 km về ph&iacute;a t&acirc;y, c&aacute;ch Đ&agrave; Nẵng 70km về ph&iacute;a t&acirc;y nam.</div>
   01/08/2007 09:34
Căng Bắc Mê – Di tích lịch sử của Hà Giang

Căng Bắc Mê – Di tích lịch sử của Hà Giang

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span lang="NL" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Căng Bắc&nbsp;M&ecirc;&nbsp;một di t&iacute;ch lịch sử nằm tr&ecirc;n địa phận bản S&aacute;p, x&atilde; Y&ecirc;n Ph&uacute;, huyện Bắc M&ecirc;, ở điểm cuối quốc lộ 34 H&agrave; Giang &ndash; Bắc M&ecirc;. Di t&iacute;ch tựa lưng v&agrave;o đỉnh Pu Lu&ocirc;ng, Phia Khao, dưới t&aacute;n rừng tếch cổ thụ.</span></span></span></p>
   01/08/2007 09:31
Khu sinh thái Trằm Trà Lộc

Khu sinh thái Trằm Trà Lộc

<span class="general_text"><span class="article_text"> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Trằm Tr&agrave; Lộc nằm ở ph&iacute;a T&acirc;y Nam l&agrave;ng Tr&agrave; Lộc (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). Hồ rộng gần 100ha, tạo ra v&ugrave;ng tiểu kh&iacute; hậu m&aacute;t mẻ, c&oacute; độ ẩm cao quanh năm, c&acirc;y cối xanh tốt bốn m&ugrave;a.</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">&nbsp;</span></p> </span></span>
   01/08/2007 09:28
Thâm nghiêm chùa Ốc Khánh Hòa

Thâm nghiêm chùa Ốc Khánh Hòa

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span class="subcontent1"><span style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; COLOR: windowtext; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;Nằm tại số 112 đường 3- 4, thị x&atilde; Cam Ranh, tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a, ch&ugrave;a Từ V&acirc;n được người d&acirc;n địa phương gọi bằng c&aacute;i t&ecirc;n mộc mạc l&agrave; ch&ugrave;a Ốc hay ch&ugrave;a San H&ocirc;. Sở dĩ c&oacute; những t&ecirc;n gọi n&agrave;y l&agrave; do những c&ocirc;ng tr&igrave;nh tại đ&acirc;y được x&acirc;y dựng từ những phiến đ&aacute; san h&ocirc; với cơ man l&agrave; vỏ ốc, vỏ s&ograve;.</span></span></span></span></p>
   01/08/2007 09:23
Dấu ấn văn hoá Lào ở Trường Sơn - Tây Nguyên

Dấu ấn văn hoá Lào ở Trường Sơn - Tây Nguyên

<p align="justify">L&agrave;o - &ldquo;Đất nước triệu voi&rdquo; c&oacute; chung đường bi&ecirc;n giới d&agrave;i gi&aacute;p nửa ph&iacute;a t&acirc;y nước Việt. Do vị tr&iacute; địa l&yacute; đặc biệt, cho n&ecirc;n c&aacute;c d&acirc;n tộc v&ugrave;ng gi&aacute;p bi&ecirc;n của hai nước c&oacute; quan hệ văn h&oacute;a gắn b&oacute; khăng kh&iacute;t. Dấu ấn của văn h&oacute;a d&acirc;n tộc L&agrave;o m&atilde;i in đậm ở v&ugrave;ng T&acirc;y Bắc, t&acirc;y Nghệ An v&agrave; đặc biệt ở v&ugrave;ng Trường Sơn - T&acirc;y Nguy&ecirc;n.</p>
   24/07/2007 09:12
Đến với Cổ Loa thành

Đến với Cổ Loa thành

<p align="justify">Cổ Loa được biết đến kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; c&aacute;i t&ecirc;n một th&agrave;nh tr&igrave; qu&acirc;n sự nổi tiếng của nước &Acirc;u Lạc thời An Dương Vương m&agrave; c&ograve;n l&agrave; trụ sở của huyện Phong Kh&ecirc; thời thuộc H&aacute;n, l&agrave; căn cứ qu&acirc;n sự thời Hậu L&yacute; Nam Đế v&agrave;o năm 692. </p> <div align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif"></font>&nbsp;</div>
   23/07/2007 17:20
Cà Ná - Bức tranh huyền ảo

Cà Ná - Bức tranh huyền ảo

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">C&aacute;ch th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh 200km về ph&iacute;a đ&ocirc;ng, b&atilde;i biển C&agrave; N&aacute; trải d&agrave;i 10km, trời xanh, nước xanh&nbsp;vẫy gọi&nbsp;du kh&aacute;ch...</span></p>
   23/07/2007 16:52
Cao Phong (Hòa Bình) - Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Cao Phong (Hòa Bình) - Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

<p align="justify">Cao Phong - Mường Th&agrave;ng l&agrave; một trong bốn v&ugrave;ng Mường của tỉnh H&ograve;a B&igrave;nh c&oacute; nhiều gi&aacute; trị văn h&oacute;a mang bản sắc d&acirc;n tộc độc đ&aacute;o. Gần đ&acirc;y, c&aacute;c cấp uỷ đảng, ch&iacute;nh quyền v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n huyện Cao Phong đ&atilde; nhận thức r&otilde; văn h&oacute;a gắn liền với sự ph&aacute;t triển bền vững đ&atilde; bước đầu quan t&acirc;m v&agrave; thực hiện những biện ph&aacute;p bảo tồn, g&igrave;n giữ v&agrave; ph&aacute;t huy c&aacute;c gi&aacute; trị văn h&oacute;a tiến tiến mang đậm bản sắc d&acirc;n tộc. </p>
   22/07/2007 07:48
Ngôi chùa ở làng Nôm cổ kính

Ngôi chùa ở làng Nôm cổ kính

<p align="justify">Quần thể di t&iacute;ch l&agrave;ng N&ocirc;m c&oacute; những ng&ocirc;i nh&agrave; cổ, c&oacute; chợ N&ocirc;m, Cầu N&ocirc;m, đ&igrave;nh Tam Giang v&agrave; đặc biệt l&agrave; Ch&ugrave;a N&ocirc;m &ndash; nơi bảo tồn gần như nguy&ecirc;n vẹn hơn 100 pho tượng cổ. </p>
   19/07/2007 19:53
Mũi Dinh Cậu ở Phú Quốc

Mũi Dinh Cậu ở Phú Quốc

<p align="justify">Mũi Dinh Cậu&nbsp; l&agrave; một thắng cảnh m&agrave; kh&aacute;ch thăm Ph&uacute; Quốc kh&ocirc;ng ai kh&ocirc;ng t&igrave;m đến nghỉ ngơi, thưởng ngoạn. </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span></p>
   19/07/2007 10:20
Hấp dẫn Sa Pa

Hấp dẫn Sa Pa

<p align="justify"><strong><span style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Sa Pa c&oacute; kh&iacute; hậu m&aacute;t mẻ quanh năm, phong cảnh đẹp, thơ mộng, người d&acirc;n hiền h&ograve;a hiếu kh&aacute;ch với những phong tục đậm đ&agrave; bản sắc khiến du kh&aacute;ch trong Nam ngo&agrave;i Bắc, kh&aacute;ch T&acirc;y, kh&aacute;ch ta n&ocirc; nức đổ về Sa Pa.</span></strong></p>
   19/07/2007 10:14
Du lịch hương vị Huế

Du lịch hương vị Huế

<p align="justify">Huế c&oacute; một kh&aacute;ch sạn với t&ecirc;n gọi L&agrave;ng H&agrave;nh Hương của C&ocirc;ng ty TNHH &Aacute; Đ&ocirc;ng. Đ&oacute; l&agrave; những ng&ocirc;i biệt thự xinh xắn, nằm tr&ecirc;n khu&ocirc;n vi&ecirc;n 4 ha đất ở cuối đường Minh Mạng. L&agrave;ng H&agrave;nh Hương chủ yếu phục vụ kh&aacute;ch T&acirc;y đến tham quan Huế.</p>
   16/07/2007 17:17
Đến Hà Tĩnh tận hưởng vẽ đẹp Thiên Cầm

Đến Hà Tĩnh tận hưởng vẽ đẹp Thiên Cầm

<p align="justify">Ba năm trở lại đ&acirc;y, b&atilde;i biển Thi&ecirc;n Cầm đ&atilde; trở th&agrave;nh điểm đến của kh&ocirc;ng &iacute;t du kh&aacute;ch - những người đ&atilde; qu&aacute; quen thuộc với Sầm Sơn, Cửa L&ograve; v&agrave; muốn đổi gi&oacute; h&egrave; tại một nơi c&ograve;n hoang sơ hơn. </p>
   16/07/2007 17:07
Đến Suối Voi (Thừa Thiên – Huế) khám phá sự mạo hiểm

Đến Suối Voi (Thừa Thiên – Huế) khám phá sự mạo hiểm

<p align="justify">Suối Voi nằm tr&ecirc;n địa phận Thừa Thi&ecirc;n - Huế, t&ecirc;n địa phương gọi th&acirc;n mật l&agrave; suối Mệ. Theo c&aacute;ch gọi d&acirc;n gian, mệ c&oacute; nghĩa l&agrave; con voi khổng lồ<span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"></span></p>
   16/07/2007 17:03
Về Pác Bó, Cao Bằng

Về Pác Bó, Cao Bằng

<div align="justify">P&aacute;c B&oacute; (Cao Bằng) l&agrave; một d&atilde;y n&uacute;i đ&aacute; v&ocirc;i chạy d&agrave;i, nằm ngay s&aacute;t đường bi&ecirc;n giới Việt -Trung. Nơi đ&acirc;y vừa c&oacute; nhiều hang động đ&aacute; v&ocirc;i k&iacute;n đ&aacute;o vừa c&oacute; suối nước ngọt chảy quanh năm. S&aacute;ng 08/02/1941 (m&ugrave;ng 3 tết), l&atilde;nh tụ Nguyễn &Aacute;i Quốc đ&atilde; vượt qua đường bi&ecirc;n giới, về Việt Nam. Tại đ&acirc;y Người đ&atilde; được b&agrave; con c&aacute;c d&acirc;n tộc Cao Bằng bảo vệ chu đ&aacute;o, an to&agrave;n.&nbsp;Nơi&nbsp;đ&acirc;y c&oacute;&nbsp;hang&nbsp;P&aacute;cB&oacute; l&agrave; nơi B&aacute;c Hồ từng tr&uacute; lại một thời gian. </div>
   13/07/2007 09:57
Khu du lịch Non Nước - Ngũ Hành Sơn

Khu du lịch Non Nước - Ngũ Hành Sơn

<p align="justify">Khu du lịch Non Nước với b&atilde;i biển đẹp nằm kề s&aacute;t danh thắng Ngũ H&agrave;nh Sơn, c&aacute;ch th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng 8 km về ph&iacute;a Đ&ocirc;ng Nam. Đ&acirc;y l&agrave; gạch nối du lịch giữa Ngũ H&agrave;nh Sơn v&agrave; 3 di sản văn h&oacute;a thế giới: phố cổ Hội An, th&aacute;nh địa Mỹ Sơn v&agrave; Cố đ&ocirc; Huế. <br /> </p>
   12/07/2007 15:07
Thăm đầm Vân Long

Thăm đầm Vân Long

<p align="justify">Đầm V&acirc;n Long l&agrave; khu vực bảo tồn thi&ecirc;n nhi&ecirc;n ngập nước lớn nhất v&ugrave;ng sinh th&aacute;i đồng bằng Bắc Bộ, nằm giữa thung lũng bốn bề l&agrave; những d&atilde;y n&uacute;i đ&aacute; v&ocirc;i. V&acirc;n Long cũng l&agrave; nơi h&agrave;ng ngh&igrave;n động, thực vật, thủy sinh lưu tr&uacute;, sinh trưởng tr&ecirc;n v&aacute;ch n&uacute;i, tr&ecirc;n bờ hoặc dưới nước.</p>
   12/07/2007 15:05
Tắm thác Giang Điền

Tắm thác Giang Điền

<p align="justify">Một kh&ocirc;ng gian y&ecirc;n tĩnh cho hai người băng băng xe đạp đ&ocirc;i. Một hồ bơi với d&ograve;ng nước thi&ecirc;n nhi&ecirc;n &ecirc;m &aacute;i bắt nguồn từ đại ng&agrave;n. <br /> </p>
   12/07/2007 15:01