Non Nước Việt Nam

Huyền thoại Dray Sap

Huyền thoại Dray Sap

<p align="justify">Th&aacute;c Dray Sap l&agrave; th&aacute;c nước đẹp nhất v&agrave; h&ugrave;ng vĩ nhất ở T&acirc;y Nguy&ecirc;n. Trước đ&acirc;y th&aacute;c thuộc tỉnh Đak Lak, nay thuộc x&atilde; Nam H&agrave;, huyện Kr&ocirc;ng Kn&ocirc;, tỉnh Đak N&ocirc;ng, v&agrave; c&aacute;ch th&agrave;nh phố Bu&ocirc;n Ma Thuột chừng 30 km về hướng Nam. <br /> </p>
   12/07/2007 14:58
Phong Nha của vùng Tây Bắc

Phong Nha của vùng Tây Bắc

<p align="justify">Nằm trong d&atilde;y n&uacute;i N&ugrave;ng N&agrave;ng thuộc x&atilde; Nậm Lỏng (c&aacute;ch trung t&acirc;m thị x&atilde; Lai Ch&acirc;u khoảng 6km) v&agrave; ngay b&ecirc;n tỉnh lộ, động Thi&ecirc;n Sơn, hay c&ograve;n gọi l&agrave; động Thi&ecirc;n M&ocirc;n, được gọi l&agrave; &ldquo;động Phong Nha của v&ugrave;ng T&acirc;y Bắc - như lời Ho&agrave;ng, một bạn trẻ ở địa phương - chỉ kh&aacute;c l&agrave; kh&ocirc;ng phải đi thuyền v&agrave;o th&ocirc;i&rdquo;. <br /> </p>
   12/07/2007 14:56
Thác Pác Ban - Huyền thoại giữa rừng Nà Hang

Thác Pác Ban - Huyền thoại giữa rừng Nà Hang

<p align="justify">Huyện v&ugrave;ng cao N&agrave; Hang c&aacute;ch thị x&atilde; Tuy&ecirc;n Quang hơn 100km về ph&iacute;a Bắc. Mảnh đất của cảnh đẹp thần ti&ecirc;n, của những huyền thoại về &quot; N&agrave;ng ti&ecirc;n ch&uacute; kh&aacute;ch&quot;, về ch&iacute;n mươi ch&iacute;n ngọn n&uacute;i. Ngay b&ecirc;n thị trấn nhỏ xinh đẹp n&agrave;y c&oacute; th&aacute;c nước P&aacute;c Ban kỳ ảo, thơ mộng.Th&aacute;c nước ấy đ&atilde; được bộ văn ho&aacute;- th&ocirc;ng tin xếp hạng l&agrave; thắng cảnh quốc gia từ hồi th&aacute;ng 1/2006. </p>
   12/07/2007 14:53
Thành cổ Tuyên Quang - Thành Nhà Mạc

Thành cổ Tuyên Quang - Thành Nhà Mạc

<div align="justify">Th&agrave;nh nh&agrave; Mạc nằm tr&ecirc;n địa phận tổ 8, phường T&acirc;n Quang, thị x&atilde; Tuy&ecirc;n Quang. Th&agrave;nh được x&acirc;y dựng từ năm 1592, thời nh&agrave; Mạc v&agrave; được sửa chữa v&agrave;o thời đầu nh&agrave; Nguyễn (thế kỷ 19). Th&agrave;nh c&oacute; vị tr&iacute; qu&acirc;n sự quan trọng, &aacute;n ngữ tr&ecirc;n bờ s&ocirc;ng L&ocirc; v&agrave; nằm tr&ecirc;n trục giao th&ocirc;ng thuỷ bộ thuận lợi, từng gắn với nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của v&ugrave;ng qu&ecirc; c&aacute;ch mạng Tuy&ecirc;n Quang.&nbsp; </div>
   12/07/2007 09:43
Đầm Ô Loan – Một di tích danh thắng của Phú Yên

Đầm Ô Loan – Một di tích danh thắng của Phú Yên

<div align="justify">Đầm &Ocirc; Loan nằm s&aacute;t quốc lộ 1A, dưới ch&acirc;n đ&egrave;o Qu&aacute;n Cau, c&aacute;ch thị x&atilde; Tuy H&ograve;a khoảng 25km về ph&iacute;a Bắc. Đ&acirc;y l&agrave; đầm nước lợ, c&oacute; diện t&iacute;ch tự nhi&ecirc;n khoảng 1.570ha, tiếp gi&aacute;p c&aacute;c x&atilde; An Cư, An H&ograve;a, An Hải, An Hiệp v&agrave; An Ninh Đ&ocirc;ng của huyện Tuy An. Đầm được bao bọc bởi n&uacute;i Đồng Ch&aacute;y n&uacute;i Cẩm v&agrave; cồn c&aacute;t An Hải với một lạch nước th&ocirc;ng ra biển về ph&iacute;a bắc. Giữa đầm c&oacute; hai&nbsp; tảng đ&aacute; lớn chồng l&ecirc;n nhau gọi l&agrave; h&ograve;n Chồng. Giữa đầm c&oacute; hai tảng đ&aacute; lớn chồng l&ecirc;n nhau gọi l&agrave; h&ograve;n Chồng. Đứng tr&ecirc;n đ&egrave;o Qu&aacute;n Cau nh&igrave;n xuống, đầm &Ocirc; Loan giống như con phượng ho&agrave;ng đang sải c&aacute;nh.</div>
   12/07/2007 09:29
Kỳ thú thác Mạ Hét, Tuyên Quang

Kỳ thú thác Mạ Hét, Tuyên Quang

<p align="justify">Th&aacute;c Mạ H&eacute;t&nbsp;thuộc địa phận x&atilde; Ph&ugrave; Lưu (H&agrave;m Y&ecirc;n, Tuy&ecirc;n Quang). Th&aacute;c chảy từ độ cao hơn 100 m tr&ecirc;n n&uacute;i Cham Chu xuống, quanh năm tung bụi nước m&ugrave; mịt. </p>
   11/07/2007 08:36
Thác Pắc Ban (Tuyên Quang) - Danh thắng quốc gia

Thác Pắc Ban (Tuyên Quang) - Danh thắng quốc gia

<p align="justify">Th&aacute;c Pắc Ban c&aacute;ch thị trấn N&agrave; Hang 4 km, nằm giữa Khu Bảo tồn thi&ecirc;n nhi&ecirc;n T&aacute;t Kẻ - Bản Bung. Đ&acirc;y l&agrave; một thắng cảnh nổi tiếng của N&agrave; Hang, đ&atilde; được Bộ Văn h&oacute;a - Th&ocirc;ng tin xếp hạng thắng cảnh quốc gia ng&agrave;y 17/1/2006. </p>
   11/07/2007 08:33
Quản Bạ - điểm đến hấp dẫn ở Hà Giang

Quản Bạ - điểm đến hấp dẫn ở Hà Giang

<p align="justify">Nằm c&aacute;ch trung t&acirc;m thị x&atilde; H&agrave; Giang 46 km về ph&iacute;a Bắc, Quản Bạ được v&iacute; như một &ldquo;Đ&agrave; Lạt&rdquo; tại H&agrave; Giang. Kh&iacute; hậu ở đ&acirc;y trong l&agrave;nh, m&aacute;t mẻ rất nhiều so với c&aacute;c huyện kh&aacute;c trong tỉnh, ph&ugrave; hợp cho việc chuy&ecirc;n canh c&aacute;c loại rau, hoa, đậu. Quản Bạ l&agrave; nơi cung cấp chủ yếu nguồn rau xanh, hoa tươi cho nhu cầu ti&ecirc;u d&ugrave;ng kh&ocirc;ng những tại huyện m&agrave; cả thị x&atilde; H&agrave; Giang. Ngo&agrave;i ra, tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c thắng cảnh thi&ecirc;n nhi&ecirc;n như: Cổng Trời, n&uacute;i C&ocirc; Ti&ecirc;n, hang Khố Mỷ... </p>
   09/07/2007 08:49
Hùng vĩ đèo Mang Yang, Gia Lai

Hùng vĩ đèo Mang Yang, Gia Lai

<p align="justify">Người d&acirc;n Gia Lai vẫn quen với t&ecirc;n gọi kh&aacute; huyền thoại &quot;Đ&egrave;o Mang Yang&quot; l&agrave; Cổng trời (Mang tiếng Jrai c&oacute; nghĩa l&agrave; cổng-cửa, Yang tức l&agrave; trời). Quảng đường đ&egrave;o kh&ocirc;ng d&agrave;i nhưng độ dốc đứng tạo cho ta c&oacute; cảm gi&aacute;c như l&ecirc;n với trời xanh, c&oacute; lẽ v&igrave; đặc điểm n&agrave;y m&agrave; n&oacute; rất th&iacute;ch hợp với t&ecirc;n gọi đ&oacute;.&nbsp;</p>
   09/07/2007 08:47
Làng cổ Mũi Né - bức tranh của làng quê Việt

Làng cổ Mũi Né - bức tranh của làng quê Việt

<p align="justify">Tr&ecirc;n con đường dẫn đến &ldquo;thủ đ&ocirc;&rdquo; resort, c&oacute; một ng&ocirc;i l&agrave;ng cổ l&agrave;m du kh&aacute;ch phải ngỡ ng&agrave;ng như được trở về với qu&aacute; khứ &ecirc;m đềm: l&agrave;ng cổ Mũi N&eacute;.&nbsp;</p>
   09/07/2007 08:46
Dịu dàng Phú Yên

Dịu dàng Phú Yên

<p align="justify">Từ Nha Trang,&nbsp;vượt qua những con đ&egrave;o ngắn v&agrave; dốc nhỏ dọc bờ biển miền Trung l&agrave; đ&atilde;&nbsp;đến&nbsp;Ph&uacute; Y&ecirc;n&nbsp;- miền đất nằm ở mảng cong xa nhất về ph&iacute;a đ&ocirc;ng tr&ecirc;n dải đất h&igrave;nh chữ S.</p>
   09/07/2007 08:13
Một Thoáng Ban Mê Xanh

Một Thoáng Ban Mê Xanh

<div align="justify">Ở nh&agrave; s&agrave;n, uống rượu cần, thả l&ograve;ng m&igrave;nh trong từng tiếng cồng chi&ecirc;ng trầm - bổng b&ecirc;n &aacute;nh lửa bập b&ugrave;ng của những đ&ecirc;m lễ hội l&agrave; những h&igrave;nh ảnh đặc trưng, mang lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ khi bạn đến với v&ugrave;ng đất Ban M&ecirc; Thuột, một trong những miền đất xanh thuộc d&atilde;i T&acirc;y nguy&ecirc;n của nước ta.</div>
   04/07/2007 10:25
KIẾN TRÚC ĐẬM CHẤT NAM BỘ CỦA TÒA THÁNH TÂY NINH

KIẾN TRÚC ĐẬM CHẤT NAM BỘ CỦA TÒA THÁNH TÂY NINH

<div align="justify">C&aacute;ch th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh khoảng 100km về ph&iacute;a T&acirc;y nam, theo quốc lộ 22, du kh&aacute;ch sẽ đến với v&ugrave;ng đất T&acirc;y Ninh. Nơi đ&acirc;y kh&ocirc;ng chỉ nổi tiếng với lễ hội n&uacute;i b&agrave; v&agrave; những m&oacute;n đặc sản, m&agrave; c&ograve;n được biết đến bởi T&ograve;a th&aacute;nh T&acirc;y Ninh t&ocirc;n nghi&ecirc;m v&agrave; đường bệ.</div>
   03/07/2007 11:33
NGAO DU SÔNG NƯỚC PHƯƠNG NAM

NGAO DU SÔNG NƯỚC PHƯƠNG NAM

<div align="justify">Nơi cuối d&ograve;ng con s&ocirc;ng M&ecirc; K&ocirc;ng chảy về Việt Nam, tỏa ra ch&iacute;n nh&aacute;nh s&ocirc;ng c&ugrave;ng h&agrave;ng trăm phụ lưu v&agrave; h&agrave;ng ng&agrave;n k&ecirc;nh rạch, những l&agrave;ng mạc tr&ugrave; ph&uacute;, những c&aacute;nh đồng m&ecirc;nh m&ocirc;ng b&aacute;t ng&aacute;t đ&atilde; mọc l&ecirc;n, tạo n&ecirc;n một miền đất T&acirc;y Nam bộ với vẻ đẹp đằm thắm dịu d&agrave;ng, m&ecirc;nh mang s&ocirc;ng nước v&agrave; l&atilde;ng đ&atilde;ng phi&ecirc;u bồng kh&ocirc;ng b&uacute;t viết n&agrave;o tả hết.</div> <div align="justify">&nbsp;</div>
   28/06/2007 12:18
DI TÍCH LỊCH SỬ, VĂN HÓA & DANH LAM THẮNG CẢNH Ở HỘI AN

DI TÍCH LỊCH SỬ, VĂN HÓA & DANH LAM THẮNG CẢNH Ở HỘI AN

<div align="justify"><strong>C&Ugrave; LAO CH&Agrave;M</strong> <br /> <br /> C&ugrave; Lao Ch&agrave;m thuộc v&ugrave;ng biển Hội An, c&aacute;ch Cửa Đại khoảng 21 km. Đ&acirc;y l&agrave; một nh&oacute;m gồm 7 đảo lớn nhỏ: H&ograve;n Lao, H&ograve;n Tai, H&ograve;n D&agrave;i, H&ograve;n M&ocirc;, H&ograve;n Kh&ocirc; mẹ, H&ograve;n Kh&ocirc; con. Tổng diện t&iacute;ch tr&ecirc;n 15km&sup2;, trong đ&oacute; rừng chiếm khoảng 90% , H&ograve;n lớn nhất l&agrave; H&ograve;n Lao, nhỏ nhất l&agrave; H&ograve;n Kh&ocirc; con. <br /> <br /> </div>
   25/06/2007 10:50
Bảo tháp Chân Tịnh - công trình kiến trúc độc đáo ở Hương Sơn, Hà Tây

Bảo tháp Chân Tịnh - công trình kiến trúc độc đáo ở Hương Sơn, Hà Tây

<div align="justify">&ETH;i từ bến Tr&ograve; suối Yến l&ecirc;n ch&ugrave;a Thi&ecirc;n Tr&ugrave; trong khu di t&iacute;ch danh thắng Hương Sơn (H&agrave; T&acirc;y), nh&igrave;n về b&ecirc;n tr&aacute;i Tam Bảo ch&ugrave;a c&oacute; một bảo th&aacute;p bằng đ&aacute; xanh mới được x&acirc;y dựng thấp tho&aacute;ng trong khu vườn c&acirc;y xanh. T&ograve;a bảo th&aacute;p kh&ocirc;ng qu&aacute; bề thế nhưng c&oacute; nhiều n&eacute;t kiến tr&uacute;c kh&aacute; độc đ&aacute;o, thể hiện &yacute; nghĩa triết l&yacute; Phật gi&aacute;o đầy t&iacute;nh nh&acirc;n văn v&agrave; đạo phẩm của vị chủ Tổ đời thứ 11 Hương T&iacute;ch l&agrave; cố Thượng tọa Th&iacute;ch Vi&ecirc;n Th&agrave;nh.</div>
   25/06/2007 10:02
Quan Lạn xanh

Quan Lạn xanh

<p align="justify">Nằm c&aacute;ch H&agrave; Nội 200km về ph&iacute;a Đ&ocirc;ng Bắc, Quan Lạn l&agrave; một trong những h&ograve;n đảo lớn ở trung t&acirc;m của quần đảo B&aacute;i Tử Long (huyện V&acirc;n Đồn - tỉnh Quảng Ninh) l&agrave; điểm du lịch hấp dẫn bởi n&eacute;t hoang sơ với những ưu đ&atilde;i của thi&ecirc;n nhi&ecirc;n. </p>
   25/06/2007 09:52
Làng cổ Túy Loan – Đà Nẵng

Làng cổ Túy Loan – Đà Nẵng

<p align="justify">C&aacute;ch th&agrave;nh phố &ETH;&agrave; Nẵng n&aacute;o nhiệt chỉ chừng 15 km, b&ecirc;n&nbsp;quốc lộ 14B, thật may mắn vẫn c&ograve;n lại hiếm hoi một ng&ocirc;i l&agrave;ng cổ c&oacute; tuổi gần 500 năm, xanh m&aacute;t v&agrave; y&ecirc;n ả nằm b&ecirc;n&nbsp;s&ocirc;ng T&uacute;y Loan trong xanh, thu h&uacute;t ng&agrave;y c&agrave;ng đ&ocirc;ng kh&aacute;ch thăm. L&agrave;ng lấy t&ecirc;n s&ocirc;ng, cũng gọi T&uacute;y Loan.</p>
   25/06/2007 09:49
Bà Nà – Núi Chúa

Bà Nà – Núi Chúa

<div align="justify">B&agrave; N&agrave; - N&uacute;i Ch&uacute;a l&agrave; một d&atilde;y n&uacute;i thuộc huyện H&ograve;a Vang c&aacute;ch Đ&agrave; Nẵng 40 km về ph&iacute;a T&acirc;y Nam, cao 1.487 m so với mực nước biển. Nhiệt độ trung b&igrave;nh h&agrave;ng năm từ 17 dến 20 độ C. Ở&nbsp;B&agrave; N&agrave;, du kh&aacute;ch sẽ cảm nhận được bốn m&ugrave;a ri&ecirc;ng biệt trong một ng&agrave;y: s&aacute;ng - xu&acirc;n, trưa - hạ, chiều - thu, tối - đ&ocirc;ng v&agrave; kh&aacute;c với Đ&agrave; Lạt l&agrave; kh&ocirc;ng bị ẩm ướt v&igrave; c&aacute;c cơn mưa nhỏ. Đặc biệt khi cơn mưa xuất hiện, ch&uacute;ng ta được xem mưa rơi xung quanh sườn n&uacute;i m&agrave; phần đỉnh vẫn lu&ocirc;n kh&ocirc; r&aacute;o, vẫn trời m&acirc;y quang tạnh, kh&ocirc;ng kh&iacute; tho&aacute;ng đ&atilde;ng m&aacute;t mẽ. So với Tam Đảo, Đ&agrave; Lạt, B&agrave; N&agrave; c&oacute; ưu thế hơn về tầm nh&igrave;n to&agrave;n cảnh. Từ tr&ecirc;n những mỏm n&uacute;i, du kh&aacute;ch c&oacute; thể bao qu&aacute;t cả một kh&ocirc;ng gian m&ecirc;nh m&ocirc;ng: biển cả, th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng, những c&aacute;nh đồng l&uacute;a xanh tận ch&acirc;n trời...</div>
   14/06/2007 10:15
NGOẠN CẢNH CÔN SƠN - KIẾP BẠC

NGOẠN CẢNH CÔN SƠN - KIẾP BẠC

<div align="justify">Được x&acirc;y dựng v&agrave;o thế kỷ XIII, nằm tr&ecirc;n ngọn n&uacute;i Kỳ L&acirc;n, ch&ugrave;a C&ocirc;n Sơn l&agrave; danh lam cổ tự được nhiều tao nh&acirc;n mặc kh&aacute;ch biết đến. Vẻ đẹp C&ocirc;n Sơn được v&iacute; như cảnh ti&ecirc;n với tiếng suối r&oacute;c r&aacute;ch, hoa trải như gấm, mang sắc hương quyến rũ l&ograve;ng người. Từ C&ocirc;n Sơn đi tiếp một qu&atilde;ng ngắn, bạn lại gặp đền Kiếp Bạc nằm trong thung lũng rồng, nơi gắn liền với t&ecirc;n tuổi người anh h&ugrave;ng d&acirc;n tộc Trần Hưng Đạo.</div>
   12/06/2007 12:15