Văn Hóa Phong Tục

Lễ hội đua thuyền ở Việt Nam

Lễ hội đua thuyền ở Việt Nam

<p align="justify">Con thuyền gắn b&oacute; với sinh hoạt, đời sống, phong tục, lễ hội của người Việt Nam từ cổ xưa đến nay. Văn h&oacute;a v&ugrave;ng s&ocirc;ng, biển với những tục lệ l&acirc;u đời đ&atilde; th&agrave;nh phong tục đặc sắc l&agrave; vốn qu&yacute; trong kho t&agrave;ng văn h&oacute;a d&acirc;n gian bản địa cổ truyền. </p> <div align="justify"> </div>
   11/06/2008 14:36
Áo dài Huế - những điều ít ai biết

Áo dài Huế - những điều ít ai biết

<div align="justify">Thời Minh Mạng, để sửa đổi c&aacute;ch ăn mặc thiếu đồng nhất tại c&aacute;c miền sau giai đoạn Trịnh - Nguyễn ph&acirc;n tranh, nh&agrave; vua ra sắc chỉ quy định y phục tr&ecirc;n to&agrave;n quốc: C&aacute;c phi tần, người hầu kẻ hạ đều mặc &aacute;o d&agrave;i ngay khi vừa bước ch&acirc;n khỏi cấm cung. D&acirc;n gian phải mặc quần, cấm v&aacute;y. Ri&ecirc;ng với người lớn, &aacute;o d&agrave;i trở th&agrave;nh trang phục bắt buộc khi ra đường.<br /> <br /> </div>
   06/06/2008 10:41
Nghệ thuật múa rối nước

Nghệ thuật múa rối nước

<div align="justify">Từ xa xưa, con người v&agrave; thi&ecirc;n nhi&ecirc;n lu&ocirc;n gắn liền với nhau, hỗ trợ cho nhau. Con người đ&atilde; biết dựa v&agrave;o thi&ecirc;n nhi&ecirc;n để sản xuất v&agrave; đồng thời cũng l&agrave; để s&aacute;ng tạo ra những loại h&igrave;nh nghệ thuật độc đ&aacute;o. Miền đồng bằng ch&acirc;u thổ s&ocirc;ng Hồng l&agrave; c&aacute;i n&ocirc;i sinh ra nghệ thuật m&uacute;a rối nước cũng v&igrave; lẽ đ&oacute;. </div>
   02/06/2008 15:05
Lễ hội hoa trên vương quốc Thái Lan

Lễ hội hoa trên vương quốc Thái Lan

<p align="justify"><span>Th&aacute;i Lan l&agrave; một v&ugrave;ng đất nằm trong khu vực nhiệt đới. Nơi đ&acirc;y, đất đai ph&igrave; nhi&ecirc;u m&agrave;u mỡ, c&acirc;y cối ph&aacute;t triển mạnh v&agrave; rất phong ph&uacute;. Đặc biệt, đến đ&acirc;y bạn sẽ thấy bạt ng&agrave;n c&aacute;c lo&agrave;i hoa đẹp đủ chủng loại, kiểu d&aacute;ng v&agrave; m&agrave;u sắc. Người Th&aacute;i trồng, chăm s&oacute;c v&agrave; ngắm hoa để thư gi&atilde;n v&agrave; giải tr&iacute;. Đồng thời họ c&ograve;n tổ chức nhiều hoạt động kỉ niệm để l&agrave;m nổi bật l&ecirc;n sức hấp dẫn thu h&uacute;t của hoa v&agrave; khai th&aacute;c gi&aacute; trị sử dụng của ch&uacute;ng.</span></p> <div align="justify"> </div>
   27/05/2008 09:26
Những Lễ hội đặc sắc ở Nga

Những Lễ hội đặc sắc ở Nga

<p align="justify"><span>L&agrave; đất nước c&oacute; một nền văn ho&aacute; l&acirc;u đời, nước Nga nổi tiếng với rất nhiều lễ hội đặc sắc. Những lễ hội ấy phản &aacute;nh n&eacute;t sinh hoạt m&ugrave;a m&agrave;ng của nền n&ocirc;ng nghiệp v&ugrave;ng &ocirc;n đới, của xứ sở của bạch dương v&agrave; tuyết trắng. V&agrave; những lễ hội ấy cũng gắn liền với những chiến t&iacute;ch, những di t&iacute;ch lịch sử, những b&atilde;i chiến trường nổi tiếng của nước Nga.</span></p> <div align="justify"> </div>
   19/05/2008 11:54
Tết Năm Mới của người Sinhalese ở Srilanka

Tết Năm Mới của người Sinhalese ở Srilanka

<p align="justify">Năm mới của người Sinhalese bắt đầu v&agrave;o khoảng trung tuần Th&aacute;ng 4 dương lịch. Theo lịch địa phương, đ&acirc;y ra thời điểm việc thu hoạch m&ugrave;a m&agrave;ng đ&atilde; được ho&agrave;n tất, thời tiết ấm &aacute;p, phong cảnh trữ t&igrave;nh.</p> <div align="justify"> </div>
   12/05/2008 14:28
Lễ hội búp bê: Ngày các bé gái ở Nhật

Lễ hội búp bê: Ngày các bé gái ở Nhật

<p align="justify">Hinamatsuri, lễ hội b&uacute;p b&ecirc; được tổ chức v&agrave;o ng&agrave;y 3/3 h&agrave;ng năm. Đ&acirc;y l&agrave; ng&agrave;y để cầu ch&uacute;c cho c&aacute;c b&eacute; g&aacute;i ch&oacute;ng lớn, xinh đẹp v&agrave; gặp nhiều may mắn. </p> <div align="justify"> </div>
   05/05/2008 14:51
Văn hóa và phong tục của người Indonesia

Văn hóa và phong tục của người Indonesia

<div align="justify">Văn ho&aacute; Indonesia kh&ocirc;ng thuần nhất, l&agrave; sự ho&agrave; hợp đa dạng giữa c&aacute;c nền văn ho&aacute; v&agrave; phong tục của nhiều t&ocirc;n gi&aacute;o, trong đ&oacute;, Hồi gi&aacute;o c&oacute; ảnh hưởng lớn (khoảng 86% d&acirc;n số l&agrave; người Hồi gi&aacute;o). <br /> <br /> </div>
   28/04/2008 11:52
Tục mừng thọ của người M'Nông

Tục mừng thọ của người M'Nông

<p align="justify">Từ xa xưa, người M'n&ocirc;ng đ&atilde; c&oacute; tục mừng thọ cho người gi&agrave; từ độ tuổi 60 tuổi trở l&ecirc;n. Trước kia, do chỉ l&agrave;m 1 m&ugrave;a rẫy n&ecirc;n cứ sau vụ thu hoạch l&agrave; họ tổ chức ăn Tết v&agrave; mỗi người được nhận th&ecirc;m 1 tuổi. Theo c&aacute;ch t&iacute;nh n&agrave;y thời gian bằng 1 năm v&agrave; người ta tổ chức mừng thọ cho &ocirc;ng b&agrave;, cha mẹ khi đ&atilde; được 60 m&ugrave;a rẫy. </p> <div align="justify"> </div>
   22/04/2008 13:26
Nhà Rông với người Băh nar, Jrai ở Tây Nguyên

Nhà Rông với người Băh nar, Jrai ở Tây Nguyên

<p align="justify">Ngắm nh&igrave;n nguy&ecirc;n bản một ng&ocirc;i nh&agrave; r&ocirc;ng của người Băh nar, Jrai v&agrave; một số d&acirc;n tộc kh&aacute;c ở c&aacute;c tỉnh Gia Lai, Kon Tum người ta nhận thấy r&otilde; n&eacute;t độc đ&aacute;o trong kiến tr&uacute;c mang đậm bản sắc d&acirc;n tộc kh&ocirc;ng thể lẫn với v&ugrave;ng miền kh&aacute;c.</p> <div align="justify"> </div>
   18/04/2008 09:02
Lễ cúng trăng và Ok - Om - Bok

Lễ cúng trăng và Ok - Om - Bok

<p align="justify">Lễ c&uacute;ng trăng (Sompia preas khe) l&agrave; lễ hội t&ocirc;n gi&aacute;o trong năm tại c&aacute;c ch&ugrave;a d&acirc;n tộc Khmer Bảy N&uacute;i, v&agrave;o đ&ecirc;m rằm th&aacute;ng mười &acirc;m lịch. Gắn liền với Lễ c&uacute;ng trăng l&agrave; lễ hội cổ truyền Ok - om - bok.</p>
   14/04/2008 15:03
Đặc sắc rối Tày

Đặc sắc rối Tày

<div align="justify">Ở th&ocirc;n Thẩm Rộc, x&atilde; B&igrave;nh Y&ecirc;n, huyện Định H&oacute;a, tỉnh Th&aacute;i Nguy&ecirc;n từ 13 đời nay nghề rối T&agrave;y được d&ograve;ng họ Ma Quang g&igrave;n giữ. D&ugrave; trải qua nhiều thăng trầm, nhưng may thay nghề vẫn được truyền đến ng&agrave;y nay.</div>
   09/04/2008 09:40
Phong tục thả diều của đồng bào Chăm

Phong tục thả diều của đồng bào Chăm

<p align="justify">H&agrave;ng năm, v&agrave;o thứ bảy của th&aacute;ng 11 (lịch Chăm), tức l&agrave; trong một d&ograve;ng tộc &quot;Yang In&quot; ở Ninh Thuận mặc bộ đồ truyền thống d&acirc;n tộc tập trung đến một b&atilde;i đất rộng đầu l&agrave;ng - nơi vừa dựng sẵn một c&aacute;i rạp vu&ocirc;ng nhỏ để thực hiện nghi lễ thả diều. Lễ tục n&agrave;y đồng b&agrave;o gọi l&agrave; Papăn kalang P&ocirc; Yang In đ&atilde; ph&ugrave; hộ cho con ch&aacute;u khỏe mạnh, hạnh ph&uacute;c, m&ugrave;a m&agrave;ng bội thu. </p>
   03/04/2008 16:39
Phong tục chọn đất lập làng của người Cơtu

Phong tục chọn đất lập làng của người Cơtu

<p align="justify">Người Cơtu cư tr&uacute; tập trung tr&ecirc;n d&atilde;y Trường Sơn h&ugrave;ng vĩ, dọc từ tỉnh B&igrave;nh Trị Thi&ecirc;n (cũ), Quảng Nam, huyện H&ograve;a Vang (th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng) v&agrave; một phần ở nước bạn L&agrave;o. Ngo&agrave;i những gi&aacute; trị đặc sắc về lễ hội, t&iacute;n ngưỡng... phong tục chọn đất lập l&agrave;ng đ&atilde; g&oacute;p th&ecirc;m những n&eacute;t văn h&oacute;a qu&yacute;, l&agrave;m phong ph&uacute; bản sắc văn h&oacute;a ri&ecirc;ng của người Cơtu. </p>
   01/04/2008 11:41
Luật tục Atach của người Chăm ở An Giang

Luật tục Atach của người Chăm ở An Giang

<div align="justify">Ở An Giang hiện c&oacute; hơn một vạn người Chăm. Họ c&ugrave;ng ngữ hệ với người Chăm miền trung, c&oacute; một số người n&oacute;i v&agrave; nghe được tiếng Khmer. Họ sống tập trung th&agrave;nh những ấp (puk) hay li&ecirc;n ấp xen kẽ những l&agrave;ng của người Kinh, từ bi&ecirc;n giới Việt Nam - Cambodia, rải r&aacute;c, chạy d&agrave;i theo s&ocirc;ng Hậu Giang v&agrave; s&ocirc;ng Kh&aacute;nh B&igrave;nh chảy xuống hợp ở Tam Giang thị x&atilde; Ch&acirc;u Đốc, rồi đổ xuống x&atilde; Kh&aacute;nh H&ograve;a, huyện Ch&acirc;u Ph&uacute; (An Giang). Trong sinh hoạt cộng đồng, h&ocirc;n nh&acirc;n gia đ&igrave;nh, tang chế, tranh chấp t&agrave;i sản, thừa kế... người Chăm kh&ocirc;ng đưa ra ch&iacute;nh quyền giải quyết, m&agrave; xử l&yacute; bằng luật tục (Atach) do hệ thống chức sắc t&ocirc;n gi&aacute;o x&eacute;t xử.</div>
   25/03/2008 12:00
Lễ hội xuống đồng của người Tày Na Hối (Lào Cai)

Lễ hội xuống đồng của người Tày Na Hối (Lào Cai)

<div align="justify"> H&agrave;ng năm, cứ đến ng&agrave;y rằm th&aacute;ng Gi&ecirc;ng, người T&agrave;y x&atilde; Na Hối (huyện Bắc H&agrave;, L&agrave;o Cai) lại hồ hởi chuẩn bị cho lễ hội xuống đồng, một lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc d&acirc;n gian. Lễ hội xuống đồng ở đ&acirc;y được tổ chức gồm hai phần: phần lễ v&agrave; phần hội. Phần lễ được bắt đầu từ tục rước đất, rước nước. Đo&agrave;n rước bao giờ cũng đi từ rất sớm khi trời c&ograve;n chưa r&otilde; mặt người.</div>
   25/03/2008 11:50
Một thú chơi xuân của người Hà thành

Một thú chơi xuân của người Hà thành

<div align="justify">Trong c&aacute;i r&eacute;t tr&ecirc;n dưới 10 độ của những ng&agrave;y cận Tết Mậu T&yacute;, xen giữa những cửa h&agrave;ng b&aacute;n đồ h&agrave;ng m&atilde;, đ&egrave;n treo Tết, của phố H&agrave;ng M&atilde; (H&agrave; Nội), những h&agrave;ng b&aacute;n đồ cổ - đồ cũ vẫn tấp nập kh&aacute;ch. Người mua h&agrave;ng th&iacute;ch sự độc đ&aacute;o của sản phẩm, v&agrave; gi&aacute; cả do hai b&ecirc;n thỏa thuận, đ&oacute; l&agrave; một n&eacute;t đặc trưng của khu chợ cuối năm n&agrave;y</div>
   13/02/2008 09:58
Tưng bừng lễ hội miền Tây Sơn hạ đạo

Tưng bừng lễ hội miền Tây Sơn hạ đạo

<div align="justify">TTO - Sau lễ d&acirc;ng hoa, d&acirc;ng hương chiều ng&agrave;y m&ugrave;ng bốn tết (10-2-2008), v&agrave; s&aacute;ng m&ugrave;ng 5 tết, tại Bảo T&agrave;ng Quang Trung (huyện T&acirc;y Sơn) - qu&ecirc; hương của T&acirc;y Sơn tam kiệt - đ&atilde; diễn ra lễ hội ch&agrave;o mừng kỷ niệm 219 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789- 2008).</div>
   12/02/2008 08:22
Người Pà Thẻn tổ chức lễ hội nhảy lửa ở Hà Nội

Người Pà Thẻn tổ chức lễ hội nhảy lửa ở Hà Nội

<div align="justify"> Những người P&agrave; Thẻn từ H&agrave; Giang sẽ mang tới H&agrave; Nội lễ hội độc đ&aacute;o, đặc sắc v&agrave; hấp dẫn của d&acirc;n tộc m&igrave;nh. Lễ hội nhảy lửa được tr&igrave;nh diễn v&agrave;o tối mồng 5 Tết Mậu T&yacute; (tức 11/2) tại Bảo t&agrave;ng D&acirc;n tộc học Việt Nam.</div>
   04/02/2008 15:34
Tết Nguyên đán: Những giá trị văn hoá truyền thống và hiện đại

Tết Nguyên đán: Những giá trị văn hoá truyền thống và hiện đại

<div align="justify"> Nh&acirc;n gian c&oacute; c&acirc;u: &ldquo;Vui như tết&rdquo;. Tết n&agrave;o m&agrave; chẳng l&agrave; những ng&agrave;y vui. Một năm của người Việt ta c&oacute; nhiều c&aacute;i tết: Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n, Tết Đoan ngọ, Tết Trung thu, Tết T&acirc;y (Tết Dương lịch)&hellip; Trong những ng&agrave;y vui ấy, tạm g&aacute;c lại những &acirc;u lo mưu sinh, những bộn bề đời sống, người ta mở l&ograve;ng ra m&agrave; hoan hỉ với vạn vật thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, ho&agrave; &aacute;i v&agrave; y&ecirc;u thương nhau hơn, quan t&acirc;m đến nhau nhiều hơn.</div>
   04/02/2008 15:31